Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi TP.HCM năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 16/11, Lễ D&acirc;ng hoa b&aacute;o c&ocirc;ng v&agrave; Khai mạc Li&ecirc;n hoan B&iacute;&nbsp;thư Chi đo&agrave;n giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần V &ndash; năm 2019 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o Người Cộng sản Trẻ&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại khu vực c&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<em>(Đ</em><em>ường</em><em>&nbsp;đi bộ Nguyễn Huệ).</em>&nbsp;Tại Lễ Khai mạc, 203 đại biểu tham dự Li&ecirc;n hoan đ&atilde; được trao giấy chứng nhận B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần V &ndash; năm 2019.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/963eecbcfc0d1a53431c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&acirc;ng hoa b&aacute;o c&ocirc;ng tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n tượng đ&agrave;i B&aacute;c</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/78131f910f20e97eb031.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/IMG_0029.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao giấy chứng nhận cho c&aacute;c đại biểu</font></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/IMG_0037.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực &ndash; nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao chứng nhận cho c&aacute;c B&iacute; thư Chi đo&agrave;n</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau buổi lễ, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; di chuyển đến Khu lưu ni&ecirc;̣m V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chi&ecirc;́n mi&ecirc;̀n Đ&ocirc;ng Nam B&ocirc;̣ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng Vi&ecirc;̣t Nam Khu đo&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định&nbsp;<em>(x&atilde; An T&acirc;y, thị x&atilde; Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương)</em>&nbsp;để thực hiện Ng&agrave;y lao động Cộng sản; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước v&agrave; gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/bafddb6ecbdf2d8174ce.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; tặng qu&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước v&agrave; gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/ef5d29353984dfda8695.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan sẽ diễn ra trong 02 ng&agrave;y 16 v&agrave; 17/11/2019, với sự tham gia của 203 đại biểu l&agrave; những B&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n b&igrave;nh chọn, giới thiệu, l&agrave; những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, đi đầu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/DSC_0804.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu tham gia thực hiện Ng&agrave;y lao động Cộng sản</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/DSC_0835.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan được tổ chức 2 năm 1 lần, l&agrave; dịp để c&aacute;c B&iacute; thư Chi đo&agrave;n c&oacute; th&ecirc;m nhiều trải nghiệm cho bản th&acirc;n trong c&aacute;c hoạt động cụ thể. Từ đ&oacute;, c&aacute;c bạn c&oacute; điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong c&ocirc;ng việc, tiếp tục đề ra c&aacute;c nội dung, biện ph&aacute;p cụ thể để tổ chức Đo&agrave;n thật sự l&agrave; người bạn th&acirc;n thiết, gần gũi với thanh ni&ecirc;n. Dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng tuy&ecirc;n dương 55 B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu cấp th&agrave;nh năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/7829b5a2a513434d1a02.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần V &ndash; năm 2019 l&agrave; chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh về thăm lại v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại tỉnh B&igrave;nh Dương. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, Khu đo&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; x&acirc;y dựng căn cứ ở nhiều nơi tại tỉnh B&igrave;nh Dương v&agrave; miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, để đ&agrave;o tạo, huấn luyện c&aacute;n bộ, cơ sở hoạt động b&iacute; mật trong l&ograve;ng địch, tổ chức c&aacute;c hội nghị v&agrave; học tập nghị quyết của Đảng, x&acirc;y dựng đội ngũ, cổ vũ c&aacute;c phong tr&agrave;o đấu tranh. Căn cứ đầu ti&ecirc;n của Khu đo&agrave;n được x&acirc;y dựng tại Củ Chi. Đến năm 1960, sau phong tr&agrave;o Đồng Khởi l&agrave;m tiền đề cho phong tr&agrave;o đ&ocirc; thị lớn mạnh, căn cứ của thanh ni&ecirc;n, học sinh - sinh vi&ecirc;n, tiền th&acirc;n Khu đo&agrave;n (Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y nay) được triển khai qua huyện Bến C&aacute;t, thuộc địa đạo Tam gi&aacute;c Sắt, B&igrave;nh Dương.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/b72b12a60217e449bd06.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với &yacute; nghĩa quan trọng của v&ugrave;ng căn cứ, nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống, phục dựng khu căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng Việt Nam Khu đo&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền Thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai thực hiện dự &aacute;n Khu lưu ni&ecirc;̣m V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chi&ecirc;́n mi&ecirc;̀n Đ&ocirc;ng Nam B&ocirc;̣ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng Vi&ecirc;̣t Nam Khu đo&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định. Khu lưu niệm l&agrave; địa điểm gắn kết c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ, đồng thời gi&uacute;p thế hệ trẻ hiểu th&ecirc;m về một thời h&agrave;o h&ugrave;ng của tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong thời kỳ đấu tranh anh dũng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33003/f7db452b029ae4c4bd8b-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Địa đạo T&acirc;y Nam Bến C&aacute;t (Tam gi&aacute;c sắt) nằm tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất 3 x&atilde;: An Điền, An T&acirc;y, Ph&uacute; An thuộc khu vực ph&iacute;a T&acirc;y Nam thị x&atilde; Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương, c&aacute;ch trung t&acirc;m TP. Thủ Dầu Một 15 km về ph&iacute;a Nam. Với vị tr&iacute; v&agrave; tầm v&oacute;c trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống kẻ th&ugrave; x&acirc;m lược, Địa đạo T&acirc;y Nam Bến C&aacute;t được Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch xếp hạng l&agrave; Di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a cấp Quốc gia ng&agrave;y 18/3/1996, với tổng diện t&iacute;ch 230.000m<sup>2</sup>.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</span></strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;