Nối dài ngọn lửa đam mê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;u&nbsp;th&iacute; sinh H</span>ội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hứa hẹn sẽ mang đến một m&agrave;n tranh t&agrave;i hấp dẫn,&nbsp;gi&agrave;u cảm x&uacute;c.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32975/Slide1.PNG" style="height:488px; width:650px" /></strong></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Đan xen nhiều cảm x&uacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n <strong>L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh</strong> (Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh) chia sẻ: &ldquo;C&agrave;ng gần đến ng&agrave;y diễn ra V&ograve;ng chung kết, cảm x&uacute;c trong t&ocirc;i lại c&agrave;ng d&acirc;ng tr&agrave;o. Cảm x&uacute;c ấy như ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i tiếp x&uacute;c với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. Giờ đ&acirc;y, t&ocirc;i vinh dự v&agrave; tự h&agrave;o khi m&igrave;nh được trở th&agrave;nh một người truyền lửa, truyền cảm hứng cho c&aacute;c bạn&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội.&nbsp;T&ocirc;i lo lắng kh&ocirc;ng phải v&igrave; phần thi của&nbsp;m&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng đạt m&agrave; suy tư v&igrave; ngọn lửa m&igrave;nh truyền kh&ocirc;ng đủ s&aacute;ng, đủ b&ugrave;ng ch&aacute;y cho c&aacute;c bạn trẻ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tạm g&aacute;c lại sự hồi hộp của bản th&acirc;n, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;<strong>Nguyễn Thị Thu Diễm</strong> (Quận Đo&agrave;n 9)&nbsp;cố gắng chuẩn bị thật chu đ&aacute;o cho phần nội dung chuy&ecirc;n đề m&agrave; m&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn&nbsp;c&ograve;n trang bị th&ecirc;m cho m&igrave;nh thật nhiều kiến thức bằng c&aacute;ch tham khảo một số b&agrave;i giảng mẫu của c&aacute;c anh, chị đi trước, đặc biệt c&oacute; nghi&ecirc;n cứu về những chia sẻ của Tiến sĩ t&acirc;m l&yacute; học Nguyễn Thị Minh, những chia sẻ của c&ocirc; Minh rất t&acirc;m huyết đối với c&aacute;c th&iacute; sinh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n n&oacute;i chung&quot;.</span><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phấn khởi, hồi hộp nhưng cũng đầy tự tin l&agrave; cảm x&uacute;c của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n <strong>Trần Văn T&ugrave;ng</strong> (Quận Đo&agrave;n Thủ Đức): &ldquo;Tham gia Hội thi từ v&ograve;ng sơ loại, b&aacute;n kết v&agrave; đến hiện tại t&ocirc;i lu&ocirc;n cảm thấy rất phấn khởi. Ng&agrave;y thi kh&ocirc;ng c&ograve;n xa v&agrave; t&ocirc;i thấy m&igrave;nh c&oacute; ch&uacute;t hồi hộp, nhưng về cơ bản l&agrave; t&ocirc;i thấy tự tin với sự chuẩn bị của m&igrave;nh, với sự động vi&ecirc;n, hỗ trợ của người th&acirc;n, bạn b&egrave;, t&ocirc;i nghĩ m&igrave;nh sẽ c&oacute; một t&acirc;m l&yacute; vững v&agrave;ng để bước v&agrave;o v&ograve;ng thi tiếp theo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng về sức khỏe v&agrave; t&acirc;m l&yacute;, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n <strong>Đặng Văn Khoa</strong> (Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp;chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i rất h&aacute;o hức v&agrave; mong chờ tới v&ograve;ng chung kết của Hội thi&nbsp;&ndash; nơi m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i được chia sẻ những điều m&agrave; m&igrave;nh t&acirc;m đắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động thanh ni&ecirc;n&rdquo;.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mang đến hội thi th&ocirc;ng điệp về tinh thần y&ecirc;u nước, Đặng Văn Khoa mong muốn lan tỏa đi th&ocirc;ng điệp: &ldquo;D&ugrave; ch&uacute;ng ta đi đ&acirc;u, l&agrave;m g&igrave; th&igrave; mỗi người ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n c&oacute; một Tổ quốc trong khối &oacute;c v&agrave; trong cả tr&aacute;i tim&rdquo; đến với mọi người d&acirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; nhiệt huyết</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Trần Thanh T&ugrave;ng, Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi ch&iacute;nh l&agrave; nơi gi&uacute;p bạn truyền đi sự nhiệt huyết, ngọn lửa đam m&ecirc;&nbsp;của một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, mang cảm hứng của m&igrave;nh lan tỏa đến thật nhiều bạn trẻ đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng tổ chức Đo&agrave;n tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận thức được tầm quan trọng của lịch sử, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh&nbsp;cho rằng: &ldquo;Lịch sử Việt Nam l&agrave; lăng k&iacute;nh cho bao thanh ni&ecirc;n soi v&agrave;o v&agrave; hiểu về một thế hệ cha anh ki&ecirc;n cường v&agrave; bất khuất&rdquo;. Qua b&agrave;i giảng của m&igrave;nh, Vũ Linh muốn truyền cho thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; niềm tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, gi&uacute;p cho người trẻ thấy r&otilde; vai tr&ograve; vị tr&iacute; của m&igrave;nh qua d&ograve;ng chảy của lịch sử. Từ đ&oacute;, tuổi trẻ Việt Nam th&ecirc;m y&ecirc;u hơn m&agrave;u đỏ của Quốc kỳ, th&ecirc;m y&ecirc;u hơn hồn thi&ecirc;ng s&ocirc;ng n&uacute;i v&agrave; x&aacute;c định cho m&igrave;nh một l&yacute; tưởng sống đ&uacute;ng đắn, đem sức &ndash; tr&iacute; &ndash; dũng của m&igrave;nh dựng x&acirc;y nước Việt Nam h&ugrave;ng cường&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;R&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; l&agrave; th&ocirc;ng điệp m&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n<strong> Nguyễn Thị Thu</strong>&nbsp;(Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh) muốn gửi tới c&aacute;c&nbsp;bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;c&oacute; vị tr&iacute;, vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng. Sự hấp dẫn của tổ chức Đo&agrave;n đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phụ thuộc chủ yếu v&agrave;o sự năng động, s&aacute;ng tạo của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.&nbsp; Để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;ngo&agrave;i chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, l&ograve;ng nhiệt t&igrave;nh, say m&ecirc;, phải giỏi kỹ năng v&agrave; th&agrave;nh thạo c&aacute;c phương ph&aacute;p tổ chức hoạt động&rdquo; &ndash; đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; chia sẻ m&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;</span><strong>Trương Tấn Đạt </strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">(Quận Đo&agrave;n 3)&nbsp;mang đến với hội thi năm nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;Trương Tấn Đạt cũng hy vọng bản th&acirc;n sẽ l&agrave; người lan tỏa v&agrave; truyền cảm hứng về tinh thần cố gắng r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực, năng động, chủ động, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ, biết&nbsp;&nbsp;l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, nhất l&agrave; những bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Qua hội thi, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;Nguyễn Thị Thu Diễm mong muốn gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c bạn trẻ giữa mu&ocirc;n v&agrave;n lựa chọn đ&atilde; lựa chọn đến với tổ chức Đo&agrave;n. Thu Diễm cũng muốn nhắn nhủ đến c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;H&atilde;y đến với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n&nbsp;bằng tất cả tr&aacute;i tim, c&ugrave;ng chia sẻ v&agrave; tạo cho c&aacute;c bạn một ng&ocirc;i nh&agrave; thứ hai&rdquo;</em> &ndash; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; th&ocirc;ng điệp lớn nhất m&agrave; bạn&nbsp;mong muốn được lan tỏa th&ocirc;ng qua hội thi năm nay. </span></span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(46, 139, 87); background: rgb(187, 255, 255); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong><span style="background-color:rgb(187, 255, 255); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">Kết hợp&nbsp;nhuần nhuyền giữ l&yacute; thuyết v&agrave; thực tiễn</span></strong></span></span></p> <p><em><span style="font-size:14px">&quot;Để trở th&agrave;nh &quot;Người truyền cảm hứng&quot; bản th&acirc;n cần phải l&agrave; người thấu hiểu, trải nghiệm, tận t&acirc;m, t&iacute;ch cực nghi&ecirc;n cứu sự đổi mới v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện kỹ năng n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng,điều h&agrave;nh nh&oacute;m, giải quyết vấn đề V&igrave; để truyền tải vấn đề đến người kh&aacute;c th&igrave; c&aacute; nh&acirc;n người truyền cảm hứng phải t&igrave;m hiểu,n ghi&ecirc;n cứu v&agrave; đeo b&aacute;m vấn đề kết nhuần nhuyền giữ l&yacute; thuyết v&agrave; thực tiễn. V&agrave; để truyền cảm hứng bằng cả tr&aacute;i tim th&igrave; người b&aacute;o c&aacute;o cần c&oacute; sự trải nghiệm thực tế về vấn đề đ&oacute; th&ocirc;ng qua việc tham gia trực tiếp,nghi&ecirc;n cứu,khảo s&aacute;t từ đ&oacute; c&oacute; chất liệu s&acirc;u sắc từ bản th&acirc;n để giới thiệu cho người kh&aacute;c</span></em></p> <p><em><span style="font-size:14px">Việc nghi&ecirc;n cứu li&ecirc;n tục,cập nhật thường xuy&ecirc;n c&aacute;c vấn đề mang t&iacute;nh thực tiễn, nội dung mang t&iacute;nh thời sự sẽ gi&uacute;p cho việc truyền cảm hứng đến người nghe trở n&ecirc;n hiệu quả hơn,người nghe sẽ cảm nhận được v&agrave; thụ hưởng được những th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch,ngo&agrave;i ra cũng gi&uacute;p người truyền cảm hứng c&oacute; thể trau dồi kiến thức bản th&acirc;n.</span></em></p> <p><em><span style="font-size:14px">V&agrave; yếu tố gi&uacute;p cho người nghe c&oacute; thể hứng th&uacute;, y&ecirc;u th&iacute;ch, lắng nghe một c&aacute;ch t&iacute;ch cực v&agrave; gi&uacute;p lớp học trở n&ecirc;n sinh động,hiệu quả th&igrave; kỹ năng n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, xử l&yacute; nhuần nhuyễn c&aacute;c vấn đề,sử dụng phương ph&aacute;p truyền đạt sinh động, điệu h&agrave;nh hoạt động nh&oacute;m hiệu quả sẽ l&agrave; sợi d&acirc;y kết nối người truyền cảm hứng v&agrave; người nghe tốt hơn&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n <strong>Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>Giải Nhất Hội thi Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi của Th&agrave;nh ủy năm 2019</em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;