‘Người truyền cảm hứng’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; chủ đề của Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TPHCM năm 2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM tổ chức từ ng&agrave;y 10.10 đến 09.11.2019.&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi&nbsp;l&agrave; dịp để b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n hội ngộ, tranh t&agrave;i, kỹ năng diễn thuyết trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, thanh vận kh&eacute;o, tr&igrave;nh b&agrave;y quan điểm trước những vấn đề l&yacute; luận đặt ra từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/gk%20ht.jpg" style="height:419px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo v&ograve;ng b&aacute;n kết (từ tr&aacute;i sang phải): Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi - Trưởng </span>Khoa D&acirc;n vận v&agrave; C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Học viện C&aacute;n bộ TP.HCM, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - UV.BTV, Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Thạc sĩ Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những vấn đề th&iacute; sinh truyền tải sẽ xoay quanh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c nội dung Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp; c&aacute;c vấn đề tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động bảo vệ chủ quyền bi&ecirc;n giới, biển đảo; c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội; c&aacute;c vấn đề, nội dung thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của giới trẻ hiện nay hoặc c&oacute; t&aacute;c động đến thanh ni&ecirc;n như: l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, vấn đề việc l&agrave;m, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, định hướng nghề nghiệp, nhận thức, lối sống, ...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng b&aacute;n kết của hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t được hơn 66 b&agrave;i dự thi của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. N&eacute;t mới của v&ograve;ng thi n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c th&iacute; sinh vừa nộp gi&aacute;o &aacute;n, vừa quay một đoạn phim ngắn thể hiện kỹ năng tuy&ecirc;n truyền miệng của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng b&aacute;n kết diễn ra tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, 20 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia tranh t&agrave;i, b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề trong thời gian 10 ph&uacute;t, c&oacute; sự tương t&aacute;c với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ kết quả thi của c&aacute;c th&iacute; sinh, Ban Gi&aacute;m khảo Hội thi đ&atilde; chọn ra 6 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi tiếp tục bước v&agrave;o chung kết xếp hạng: Đặng Văn Khoa (Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TPHCM), Trần Văn T&ugrave;ng (Quận Đo&agrave;n Thủ Đức), Nguyễn Thị Thu (Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TPHCM), L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh (Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh), Trương Tấn Đạt (Quận Đo&agrave;n 3), Nguyễn Thị Thu Diễm (Quận Đo&agrave;n 9).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết hội thi dự kiến diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 09.11.2019 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TPHCM với c&aacute;c phần thi thử t&agrave;i diễn thuyết, thanh vận kh&eacute;o, tư duy phản biện v&agrave; sự am hiểu kiến thức l&yacute; luận của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối th&aacute;ng 11.2019, TPHCM sẽ l&agrave; nơi hội ngộ hơn 90 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của cả nước về dự v&agrave; tranh t&agrave;i tại Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh ghi nhận v&ograve;ng b&aacute;n kết:</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/4.jpg" style="height:474px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tranh t&agrave;i phần b&aacute;n kết.</span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/6%20thi%20sinh%20chung%20ket.jpg" style="height:367px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6 th&iacute; sinh xuất sắc tiếp tục tranh t&agrave;i v&ograve;ng&nbsp;chung kết</span></em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUAN AN - HỒNG TIẾN</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;