Phó Bí thư Thành Đoàn Vương Thanh Liễu nhận công tác tại Quận 6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 31-10, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội ch&iacute;nh Th&agrave;nh ủy&nbsp;Trần Thế Lưu đ&atilde; trao quyết định điều động ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Vương Thanh Liễu về nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại quận 6.</span></strong></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32943/chi%20lieu.jpg" style="height:636px; width:586px" /></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:11px">Trưởng ban Nội ch&iacute;nh Th&agrave;nh ủy Trần Thế Lưu trao quyết định điều động đồng ch&iacute;&nbsp;Vương Thanh Liễu về c&ocirc;ng t&aacute;c tại quận 6 - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quyết định của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh chỉ định chị Vương Thanh Liễu tham gia ban chấp h&agrave;nh Đảng bộ quận 6 nhiệm kỳ 2015-2020.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Trần Thế Lưu cho biết Ban thường vụ Th&agrave;nh ủy thống nhất cao việc điều động chị Liễu về c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; giới thiệu để HĐND quận bầu l&agrave;m ph&oacute; chủ tịch UBND quận 6 nhiệm kỳ 2016-2021.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;nh gi&aacute; chung, &ocirc;ng Lưu n&oacute;i chị Liễu thuộc diện c&aacute;n bộ trẻ nằm trong chiến lược quy hoạch, đưa đi đ&agrave;o tạo tại cơ sở theo chủ trương của th&agrave;nh phố, để qua thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c ng&agrave;y c&agrave;ng trưởng th&agrave;nh hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Chị Liễu l&agrave; người d&acirc;n tộc Hoa, được điều động về quận 6 cũng l&agrave; hợp l&yacute; v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một trong những quận của th&agrave;nh phố c&oacute; đ&ocirc;ng người Hoa sinh sống. Đề nghị l&atilde;nh đạo quận ủy, UBND quận tạo điều kiện thuận lợi gi&uacute;p chị Liễu ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được giao, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh hơn&quot; - &ocirc;ng Lưu ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/31/ql-vuong-thanh-lieu2-15725022045041183914658.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (phải) tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Việt Quế Sơn và chị Vương Thanh Liễu (thứ hai và ba, từ phải qua) cùng được Ban Thường vụ Thành ủy điều chuyển công tác đợt này - Ảnh: Q.L."><img alt="Phó Bí thư Thành Đoàn Vương Thanh Liễu nhận công tác tại Quận 6 - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_23624850-fba5-11e9-ae6e-8d8dfd7ae0d1" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/31/ql-vuong-thanh-lieu2-15725022045041183914658.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Phó Bí thư Thành Đoàn Vương Thanh Liễu nhận công tác tại Quận 6 - Ảnh 2." /></a></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:12px">Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (phải) tặng hoa ch&uacute;c mừng anh Nguyễn Việt Quế Sơn v&agrave; chị Vương Thanh Liễu (thứ hai v&agrave; ba, từ phải qua) c&ugrave;ng được Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy điều chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c đợt n&agrave;y - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Quận ủy quận 6 L&ecirc; Văn T&acirc;n n&oacute;i rất vui khi tiếp nhận quyết định điều động c&aacute;n bộ trẻ của th&agrave;nh phố về quận c&ocirc;ng t&aacute;c. Đồng thời tin tưởng với tr&igrave;nh độ, năng lực qua thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c, chị Liễu sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được giao sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ra mắt trước l&atilde;nh đạo quận, chị Vương Thanh Liễu xin ph&eacute;p được xem như một người con của quận 6 từ h&ocirc;m nay v&agrave; cam kết nỗ lực hết m&igrave;nh để tiếp cận với c&aacute;c vấn đề mới trong vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;C&ugrave;ng với sự nỗ lực của c&aacute; nh&acirc;n, t&ocirc;i rất mong được l&atilde;nh đạo quận ủy, UBND, HĐND quận đ&oacute;n nhận, hỗ trợ v&agrave; quan t&acirc;m, tạo điều kiện để t&ocirc;i c&oacute; thể tiếp cận nhanh c&ocirc;ng việc mới, c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u với quận nh&agrave;&quot; - chị Liễu ch&acirc;n th&agrave;nh.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chị Vương Thanh Liễu sinh năm 1983, l&agrave; cử nh&acirc;n kinh tế, cử nh&acirc;n triết học, thạc sĩ ch&iacute;nh trị ng&agrave;nh X&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 17 năm chuy&ecirc;n tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, chị đ&atilde; trải qua c&aacute;c vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c từ cấp phường đến th&agrave;nh phố. Chị hiện l&agrave; </span></span><span style="background-color:rgb(245, 247, 249); color:rgb(35, 31, 32); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ủ</span><span style="background-color:rgb(245, 247, 249); color:rgb(35, 31, 32); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">y vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trưởng Ban bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban bi&ecirc;n tập chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Th&agrave;nh đo&agrave;n, chị Liễu từng c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c ban: Tổ chức, Kiểm tra, Thiếu nhi v&agrave; nguy&ecirc;n l&agrave; Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Ngo&agrave;i ra chị từng l&agrave;&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Đội Trung ương, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/31/ql-vuong-thanh-lieu4-15725022221531822030087.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Chị Vương Thanh Liễu có nhiều năm gắn bó với thiếu nhi trong vai trò trưởng ban thiếu nhi Thành đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - Ảnh: Q.L."><img alt="Phó Bí thư Thành Đoàn Vương Thanh Liễu nhận công tác tại Quận 6 - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_360f78b0-fba5-11e9-ad2e-a39cd5789feb" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/31/ql-vuong-thanh-lieu4-15725022221531822030087.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Phó Bí thư Thành Đoàn Vương Thanh Liễu nhận công tác tại Quận 6 - Ảnh 4." /></a></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px">Chị Vương Thanh Liễu c&oacute; nhiều năm gắn b&oacute; với thiếu nhi trong vai tr&ograve; Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - Ảnh: Q.L.</p> </div> </div> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; width: 585.99px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);">&nbsp;</div> <p style="text-align:right"><strong>Q.LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;