Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 30-10, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM V&otilde; Thị Dung đ&atilde; trao quyết định của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy điều động anh Nguyễn Việt Quế Sơn - ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n - đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Quận ủy quận B&igrave;nh T&acirc;n.</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32942/co%20dung.jpg" style="height:500px; width:586px" /></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:12px">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy &nbsp;V&otilde; Thị Dung trao quyết định cho anh Nguyễn Việt Quế Sơn tại trụ sở Quận ủy quận B&igrave;nh T&acirc;n - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo đ&oacute;, anh Nguyễn Việt Quế Sơn được Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy chỉ định tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban thường vụ v&agrave; giữ nhiệm vụ ph&oacute; b&iacute; thư Quận ủy quận B&igrave;nh T&acirc;n nhiệm kỳ 2015-2020.&nbsp;Quyết định c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 1-11.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&agrave; V&otilde; Thị Dung đ&aacute;nh gi&aacute; anh Quế Sơn l&agrave; c&aacute;n bộ trẻ c&oacute; năng lực, chuẩn mực về đạo đức v&agrave; trưởng th&agrave;nh trong m&ocirc;i trường c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n suốt hơn 13 năm qua. Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy đ&atilde; c&acirc;n nhắc v&agrave; nhất tr&iacute; cao trong việc điều động c&aacute;n bộ trẻ về cơ sở, chuẩn bị nh&acirc;n sự cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Anh Quế Sơn đ&atilde; chứng minh sự trưởng th&agrave;nh, năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c trong m&ocirc;i trường Đo&agrave;n v&agrave; nay được giao đảm tr&aacute;ch vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c cao hơn. Đề nghị Đảng bộ v&agrave; l&atilde;nh đạo quận B&igrave;nh T&acirc;n tạo điều kiện thuận lợi, gi&uacute;p anh Quế Sơn h&ograve;a nhập nhanh với vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c mới, hỗ trợ để anh Sơn trưởng th&agrave;nh hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc&quot; - b&agrave; Dung ph&aacute;t biểu.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/30/ql-que-son3-1572414780097375874742.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Bí thư Quận ủy Bình Tân Võ Ngọc Quốc Thuận tặng hoa chúc mừng tân phó bí thư Quận ủy Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_9ca706f0-fad9-11e9-813f-5b84db2dab84" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/30/ql-que-son3-1572414780097375874742.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 2." /></a></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh T&acirc;n V&otilde; Ngọc Quốc Thuận tặng hoa ch&uacute;c mừng t&acirc;n ph&oacute; b&iacute; thư Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh T&acirc;n V&otilde; Ngọc Quốc Thuận n&oacute;i l&atilde;nh đạo quận rất vui khi được Th&agrave;nh ủy quan t&acirc;m kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự chủ chốt, lại l&agrave; c&aacute;n bộ trẻ năng lực. Đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để c&aacute;n bộ mới bắt tay v&agrave;o việc nhanh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Việt Quế Sơn mong được l&atilde;nh đạo v&agrave; b&agrave; con quận B&igrave;nh T&acirc;n xem anh như một người con của B&igrave;nh T&acirc;n, gi&uacute;p anh c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, g&oacute;p sức c&ugrave;ng quận thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, nhiệm vụ của đơn vị do th&agrave;nh phố giao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;T&ocirc;i như lớp đ&agrave;n em, thậm ch&iacute; l&agrave; học tr&ograve; của nhiều anh chị l&atilde;nh đạo ở đ&acirc;y. N&oacute;i vậy kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; t&ocirc;i tự ti, song t&ocirc;i mong được c&aacute;c anh chị tạo điều kiện để t&ocirc;i khắc phục khiếm khuyết c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; c&oacute; thể c&ugrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p sức m&igrave;nh cho c&ocirc;ng việc chung của quận nh&agrave;&quot; - anh Quế Sơn b&agrave;y tỏ.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><span style="font-size:16px">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn sinh năm 1984, l&agrave; cử nh&acirc;n địa chất, thạc sĩ kinh doanh v&agrave; thương mại.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Anh Sơn c&ocirc;ng t&aacute;c tại Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM từ năm 2006 đến nay, lần lượt qua c&aacute;c ban: an ninh quốc ph&ograve;ng - địa b&agrave;n d&acirc;n cư, quốc tế, Tổ chức.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Anh hiện giữ chức ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đồng thời anh cũng đang l&agrave; ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/30/ql-que-son1-1572414800532891154296.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn hiện là phó bí thư thường trực Thành đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_a8aa6fa0-fad9-11e9-9f94-8350793f52d1" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/30/ql-que-son1-1572414800532891154296.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 4." /></a></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:12px">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn hiện l&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;