20 báo cáo viên tranh tài bán kết Hội thi 'Người truyền cảm hứng' năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Bắt đầu từ ng&agrave;y 10.10, Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019, chủ đề &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo; đ&atilde; nhận được 66 b&agrave;i dự thi của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32914/20191022_143914.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n tập huấn th&iacute; sinh v&ograve;ng b&aacute;n kết</em></span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y 15.10.2019, Hội đồng Gi&aacute;m khảo v&ograve;ng sơ loại Hội thi đ&atilde; họp, chấm điểm v&agrave; thống nhất chọn 20 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tham gia v&ograve;ng b&aacute;n kết.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(153, 0, 0)"><strong>20 th&iacute; sinh&nbsp;v&ograve;ng b&aacute;n kết</strong></span></span></span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>L&ecirc; Thị Ngọc Kim</strong> - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Lương Thế Vinh, Quận Đo&agrave;n 1.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Trương Tấn Đạt</strong> - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 3.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị H&agrave; Nam</strong> - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 13, Quận Đo&agrave;n 4.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Cao Hồng Phấn </strong>-&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Tiểu học T&acirc;n Quy, Quận Đo&agrave;n 7.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị Thu Diễm </strong>- B&iacute; thư Đo&agrave;n phường Long Phước, Quận Đo&agrave;n 9.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c<strong> Lương Tuấn Th&agrave;nh </strong>- B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 4, Quận Đo&agrave;n 10.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Hứa Thanh B&igrave;nh</strong> - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THCS Độc Lập, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Trần Văn T&ugrave;ng</strong> - C&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c<strong> L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh </strong>- C&aacute;n bộ Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị An</strong> - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT B&igrave;nh Kh&aacute;nh, Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ.&nbsp;</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Ng&ocirc; Trần Quốc Tiến</strong> - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n cơ sở Co.opmart L&yacute; Thường Kiệt; Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP.HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị Th&ugrave;y Ng&acirc;n</strong> - Ủy vi&ecirc;n BCH Đo&agrave;n cơ sở Co.opmart L&yacute; Thường Kiệt; Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP.HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Mai Thanh Tuyền</strong> - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đo&agrave;n TCT Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Đo&agrave;n Thanh Trang</strong> - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa Ngoại ngữ, Đo&agrave;n trường Cao đẳng Kinh tế - Đối ngoại; Đo&agrave;n Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>B&ugrave;i Ho&agrave;ng Mol </strong>- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Đặng Văn Khoa </strong>- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP.HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>V&otilde; Minh Th&agrave;nh</strong> - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa T&acirc;m l&yacute; học; Đo&agrave;n trường Đại học Sư Phạm </span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">TP.HCM</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Đo&agrave;n Xu&acirc;n Trường </strong>- Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật </span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">TP.HCM</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c<strong> V&otilde; Anh H&agrave;o</strong> - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Kỹ năng&nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp </span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">TP.HCM</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị Thu</strong> - Giảng vi&ecirc;n Khoa X&acirc;y dựng Đảng v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Cơ quan Học viện C&aacute;n bộ </span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">TP.HCM</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>V&ograve;ng b&aacute;n kết hội thi</em></strong>&nbsp;diễn ra từ 07g30 &ndash; 12g00, ng&agrave;y <strong>26.10.2019</strong> (thứ Bảy) tại <em>Giảng đường Thanh ni&ecirc;n,</em> <strong>Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</strong><em><strong> </strong>(Số 03 D&acirc;n Chủ, phường B&igrave;nh Thọ, quận Thủ Đức).</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">20 th&iacute; sinh sẽ d&acirc;ng hương tại tượng đ&agrave;i Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng;&nbsp;tham gia&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o theo chủ đề m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; lựa chọn theo đề cương b&agrave;i giảng đ&atilde; gửi về từ v&ograve;ng sơ loại trước Ban gi&aacute;m khảo. Mỗi th&iacute; sinh tr&igrave;nh b&agrave;y b&agrave;i giảng của m&igrave;nh trước Ban gi&aacute;m khảo với thời gian đối đa 10 ph&uacute;t. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Căn cứ kết quả v&ograve;ng b&aacute;n kết, Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn ra 6 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tiếp tục v&agrave;o v&ograve;ng chung kết hội thi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32914/20191018_150738.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tiết giảng mẫu của&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Phan Thụy Mộng Thu -&nbsp;Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi to&agrave;n quốc năm 2018,&nbsp;Giải Nhất trong hội thi Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi cấp th&agrave;nh phố năm 2017&nbsp;chia sẻ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; t&agrave;i liệu&nbsp;cung cấp cho 20 th&iacute; sinh để tham khảo&nbsp;- Ảnh minh họa</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;