“Tủ sách kết nối tại các chung cư” giành giải nhất về ý tưởng đọc sách

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; tưởng &ldquo;Tủ s&aacute;ch kết nối tại c&aacute;c chung cư&rdquo; của t&aacute;c giả L&ecirc; Phương Thảo Vy &ndash; </strong><strong>học sinh lớp 9 </strong><strong>trường THCS v&agrave; THPT Đinh Thiện L&yacute; đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất cuộc thi t&igrave;m kiếm &yacute; tưởng &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&rdquo;. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết v&agrave; trao giải cuộc thi t&igrave;m kiếm &yacute; tưởng &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&rdquo; diễn ra tại đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh (quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải nh&igrave; được trao cho nh&oacute;m t&aacute;c giả Nghi&ecirc;m Quỳnh Anh - Đo&agrave;n Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với &yacute; tưởng &ldquo;Aca - Tủ s&aacute;ch th&ocirc;ng minh&rdquo;. Giải ba của cuộc thi đ&atilde; thuộc về t&aacute;c giả L&ecirc; Thị Kim Thoa, Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa, quận 1 với &yacute; tưởng &ldquo;Tuổi trẻ đọc s&aacute;ch - N&acirc;ng tầm cuộc sống&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cạnh đ&oacute;, Ban tổ chức cũng trao 3 giải khuyến kh&iacute;ch cho ba &yacute; tưởng &ldquo;Trao đổi s&aacute;ch - Book Exchange&rdquo;, &ldquo;Readers Are Lifelong Learners - Người đọc l&agrave; người học suốt đời&rdquo; v&agrave; dự &aacute;n &ldquo;Cộng đồng Sharebook&rdquo;. Đồng thời, 5 giải triển vọng cũng được trao cho c&aacute;c t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả với c&aacute;c &yacute; tưởng &ldquo;S&aacute;ch chuyền tay&rdquo;, &ldquo;Hello Dodo&rdquo;, &ldquo;Tủ s&aacute;ch gia đ&igrave;nh - Nơi nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m hồn trẻ&rdquo;, &ldquo;C&acirc;u lạc bộ s&aacute;ch 500Đ: Chia sẻ - kết nối - th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32896/IMG_9612.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai giải &yacute; tưởng được y&ecirc;u th&iacute;ch tr&ecirc;n Fanpage Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;l&agrave; &ldquo;S&aacute;ch chuyền tay&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tủ s&aacute;ch gia đ&igrave;nh - Nơi nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m hồn trẻ&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo nhận định của Tiến sĩ Qu&aacute;ch Thu Nguyệt - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Gi&aacute;m khảo), 11 &yacute; tưởng dự thi được thể hiện tr&ecirc;n mọi lĩnh vực, từ nh&agrave; trường, gia đ&igrave;nh, khu phố đến cộng đồng. Điều n&agrave;y chứng tỏ cuộc thi đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m của nhiều người, g&oacute;p phần lan tỏa v&agrave; tạo th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng theo Tiến sĩ Nguyệt, phần thi của c&aacute;c t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả đ&atilde; gợi mở cho mọi người sự mới mẻ về c&aacute;ch để chọn s&aacute;ch v&agrave; đọc s&aacute;ch. Cụ thể chọn s&aacute;ch, đọc s&aacute;ch g&igrave; để ph&ugrave; hợp với lứa tuổi, điều kiện ph&aacute;t triển hay t&acirc;m l&yacute;, vận dụng tr&ecirc;n thực tiễn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Cuộc thi đ&atilde; truyền cảm hứng trong việc kết nối để c&ugrave;ng chung tay tạo dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch. Th&ocirc;ng qua cuộc thi, Th&agrave;nh đo&agrave;n sẽ t&igrave;m ra được những m&ocirc; h&igrave;nh, phương thức để ph&aacute;t triển c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n tinh thần dấn th&acirc;n, truyền cảm hứng&hellip;&rdquo;, Tiến sĩ Nguyệt nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;k&yacute; kết v&agrave;o th&aacute;ng 4/2019 với mục đ&iacute;ch đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về vai tr&ograve;, &yacute; nghĩa của việc đọc s&aacute;ch, tạo th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t 74 &yacute; tưởng của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể dự thi. Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 28/9/2019, c&aacute;c t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả đ&atilde; c&oacute; cơ hội chia sẻ c&aacute;c &yacute; tưởng, dự &aacute;n, giải ph&aacute;p hay trong việc x&acirc;y dựng v&agrave; tạo th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch tại buổi tọa đ&agrave;m &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giớ trẻ - Những &yacute; tưởng khả thi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;