Trần Minh Phú: Đoàn là gia đình giúp tôi máu lửa và trưởng thành hơn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em>&ldquo;Ng&agrave;y xưa chẳng bao giờ nghĩ sẽ l&agrave;m Đo&agrave;n nhưng từ khi gắn b&oacute; với ng&ocirc;i nh&agrave; Dược S&agrave;i G&ograve;n, ch&iacute;nh đam m&ecirc; v&agrave; sự nhiệt t&igrave;nh, m&aacute;u lửa của c&aacute;c anh chị cựu th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i y&ecirc;u v&agrave; muốn d&agrave;nh cả tuổi trẻ để cống hiến cho người bạn Đo&agrave;n&rdquo; </em></strong>&ndash;<strong> </strong>Đ&oacute; l&agrave; những chia sẻ của Trần Minh Ph&uacute;,&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n &nbsp;khi n&oacute;i về qu&atilde;ng thời gian &yacute; nghĩa được gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Minh Ph&uacute; l&agrave; </span>một&nbsp;số c&aacute;c gương thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương năm 2019.&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tấm gương đi đầu trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n,&nbsp;Ph&uacute; lu&ocirc;n xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều giải ph&aacute;p hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất ph&aacute;t từ t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế, với mong muốn ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; gắn chặt c&ocirc;ng t&aacute;c, hoạt động Đo&agrave;n với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị, Trần Minh Ph&uacute; đ&atilde; đề xuất &ldquo;Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t huy s&aacute;ng kiến, cải tạo kỹ thuật g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại đơn vị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32872/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Minh Ph&uacute; (thứ ba từ tr&aacute;i sang) trong một lần tham gia hoạt động tại đơn vị</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&uacute; đ&atilde; c&ugrave;ng Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trong năm gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị, phát đ&ocirc;̣ng phong trào thi đua sáng ki&ecirc;́n cải ti&ecirc;́n kỹ thu&acirc;̣t trong đoàn vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, đặt chỉ ti&ecirc;u cụ th&ecirc;̉ m&ocirc;̃i năm có ít nh&acirc;́t 03 sáng ki&ecirc;́n cải ti&ecirc;́n kỹ thu&acirc;̣t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&uacute; cũng tham gia phong t&agrave;i Thi đua s&aacute;ng kiến với &yacute; tưởng &ldquo;Thay đ&ocirc;̉i k&ecirc;́t c&acirc;́u k&ecirc;̣ hàng kho nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u n&acirc;ng cao an toàn lao đ&ocirc;̣ng&ldquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả, cuộc ph&aacute;t động thu về được 09 sáng ki&ecirc;́n cải ti&ecirc;́n kỹ thu&acirc;̣t c&ugrave;ng 03 hoạt đ&ocirc;̣ng làm lợi từ đoàn vi&ecirc;n, qua đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; năng suất lao động, đồng thời mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, thi đua tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; hoạt động &ldquo;Giờ thứ ch&iacute;n xung k&iacute;ch&rdquo;, huy động đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n l&agrave;m ngo&agrave;i giờ kh&ocirc;ng lương sau giờ l&agrave;m việc v&agrave;o thứ 3 v&agrave; thứ 5 h&agrave;ng tuần với c&aacute;c hoạt động như: vệ sinh khu vực h&agrave;nh lang ph&acirc;n xưởng dầu nước, ph&acirc;n xưởng vi&ecirc;n bột, hồ xử l&yacute; nước thải, th&aacute;p nước, giếng nước, rửa pallet, xếp hộp, xếp toa v&agrave; d&aacute;n tem c&aacute;c mặt h&agrave;ng, đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng, cải thiện nội dung trang Web C&ocirc;ng ty...Trong thời gian 1 th&aacute;ng, hoạt động n&agrave;y đ&atilde; nhận được sự hưởng ứng của đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với 102 giờ l&agrave;m việc xung k&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32872/2.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tấm gương đi đầu trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Trần Minh Ph&uacute; lu&ocirc;n xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại đơn vị</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Với mong muốn gi&uacute;p đỡ c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&ocirc;ng ty, Ph&uacute; đ&atilde; đề ra nhiều hoạt động thiết thực trong giải ph&aacute;p &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;. Đặc biệt, l&agrave; trường hợp của bạn Nguyễn Thạnh Lộc tại c&ocirc;ng ty. L</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">ộc bị tật 2 ch&acirc;n n&ecirc;n việc đi lại rất kh&oacute; khăn.</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ph&uacute; đ&atilde; đề xuất,&nbsp;vận động kinh ph&iacute; hỗ trợ cho việc di chuyển của&nbsp;Lộc. Từ khi c&oacute; sự trợ gi&uacute;p của c&ocirc;ng ty, Lộc đ&atilde; c&oacute; nhiều cơ hội hơn để tham gia c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; được đạt, Trần Minh Ph&uacute; đ&atilde; nhận được giấy khen &ldquo;Gương đảng vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong học tập, tu dưỡng, r&egrave;n luyện v&agrave; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong ứng dụng khoa học &ndash; c&ocirc;ng nghệ để n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c lao động, sản xuất năm 2018&rdquo; của C&ocirc;ng đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n, giấy khen của Đảng bộ C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong phong tr&agrave;o thi đua D&acirc;n Vận Kh&eacute;o năm 2018&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiệt huyết v&agrave; trưởng th&agrave;nh hơn nhờ m&ocirc;i trường Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ng&agrave;y xưa chẳng bao giờ nghĩ sẽ l&agrave;m Đo&agrave;n nhưng từ khi gắn b&oacute; với ng&ocirc;i nh&agrave; Dược S&agrave;i G&ograve;n, ch&iacute;nh đam m&ecirc; v&agrave; sự nhiệt t&igrave;nh, m&aacute;u lửa của c&aacute;c anh chị cựu th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i y&ecirc;u v&agrave; muốn d&agrave;nh cả tuổi trẻ để cống hiến cho người bạn Đo&agrave;n&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; những chia sẻ của Trần Minh Ph&uacute; khi nhớ về qu&atilde;ng thời gian gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32872/5%20(1).jpg" style="height:450px; width:600px" /><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32872/5%20(1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&uacute; chia sẻ, Đo&agrave;n l&agrave; gia đ&igrave;nh gi&uacute;p bạn&nbsp;m&aacute;u lửa v&agrave; trưởng th&agrave;nh nhiều hơn</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 7 năm l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Ph&uacute; từng giữ nhiều vai tr&ograve;, đi đến nhiều nơi v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng nhiều ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau. Trong cuộc tr&ograve; chuyện, anh c&oacute; nhắc đến chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2018. Đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh tổ chức ở T&acirc;n Hiệp, Thạnh H&oacute;a, Long An, tr&ecirc;n chuyến xe 50 chỗ, khi sắp tới điểm đến, anh c&ugrave;ng nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n rơi v&agrave;o cảnh &ldquo;dở kh&oacute;c dở cười&rdquo; khi chiếc xe bị mắc kẹt v&igrave; con đường ghập ghềnh v&agrave; qu&aacute; nhỏ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;L&uacute;c ấy cả đo&agrave;n cứ loay hoay m&atilde;i, phải đến gần 12 giờ trưa mới nhờ được 2 chiếc xe 3 g&aacute;c của người d&acirc;n chở dưa hấu để tải mọi người đi tiếp. May mắn hơn, ng&agrave;y h&ocirc;m sau đo&agrave;n về, 2 ch&uacute; lại tiếp tục gi&uacute;p đỡ nhiệt t&igrave;nh&rdquo;, Ph&uacute; h&agrave;o hứng kể lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o đo&agrave;n, Ph&uacute; cho biết, l&uacute;c đầu th&igrave; chủ yếu tự học qua từng hoạt động rồi sau đ&oacute; trau dồi v&agrave; đi s&acirc;u, điều quan trọng hơn phải c&oacute; sự hỗ trợ của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo v&agrave; sự hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Ph&uacute; lu&ocirc;n quan niệm, c&ograve;n trẻ, c&ograve;n sức th&igrave; cứ lạc quan v&agrave; l&agrave;m hết m&igrave;nh. C&oacute; lẽ cũng v&igrave; thế m&agrave; biệt danh &ldquo;c&acirc;y hoạt động phong tr&agrave;o&rdquo; của C&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; ra đời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n của một c&ocirc;ng ty lớn nhưng trong cuộc sống v&agrave; cả c&ocirc;ng việc, Ph&uacute; lại l&agrave; người kh&aacute; h&agrave;i hước, h&ograve;a đồng v&agrave; lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng gi&uacute;p đỡ c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n &nbsp;trẻ. &ldquo;Nhiều bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; &yacute; tưởng hay nhưng do ngại tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự hướng dẫn về mặt kỹ thuật n&ecirc;n chỉ dừng lại ở đ&oacute;. Trong mọi ho&agrave;n cảnh, t&ocirc;i lu&ocirc;n coi m&igrave;nh l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n để dễ d&agrave;ng cảm nhận v&agrave; chia sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c bạn v&agrave; tr&aacute;nh sự hạn chế về khoảng c&aacute;ch&rdquo;, Ph&uacute; bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều năm cống hiến tại ng&ocirc;i nh&agrave; Dược S&agrave;i G&ograve;n, Ph&uacute; lu&ocirc;n l&agrave; l&aacute; cờ ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o. Đối với anh, đo&agrave;n l&agrave; gia đ&igrave;nh, l&agrave; những k&yacute; ức đẹp nhất của tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;