Tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện" Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 08/10, tại Trường Cao đẳng B&aacute;ch khoa Nam S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; diễn ra Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm học 2018 - 2019 v&agrave; Ng&agrave;y hội Học sinh 3 r&egrave;n luyện năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Từ 93 hồ sơ do 17 đơn vị trường Cao đẳng, Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố gửi về, Hội đồng b&igrave;nh chọn đ&atilde; họp thống nhất b&igrave;nh chọn 37 gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm học 2018 - 2019.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32861/IMG_4002.JPG" style="height:377px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với 3 nh&oacute;m ti&ecirc;u ch&iacute; r&egrave;n luyện gắn với nhiệm vụ của học sinh trung cấp: r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong; r&egrave;n luyện tay nghề; r&egrave;n luyện kỹ năng, thể lực, phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; đ&atilde; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, khả năng chủ động t&igrave;m hiểu đối với ng&agrave;nh nghề được đ&agrave;o tạo của học sinh, đồng thời tạo m&ocirc;i trường để học sinh t&iacute;ch cực học tập, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tay nghề, khẳng định chất lượng đ&agrave;o tạo của c&aacute;c trường.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh chương tr&igrave;nh Lễ tuy&ecirc;n dương l&agrave; Ng&agrave;y hội Học sinh 3 r&egrave;n luyện năm 2019 d&agrave;nh cho c&aacute;c học sinh đang theo học tại c&aacute;c trường Trung cấp, hệ Trung cấp của c&aacute;c trường Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Ng&agrave;y hội với c&aacute;c hoạt động gắn với từng ti&ecirc;u ch&iacute; của phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;: Khu vực triển l&atilde;m v&agrave; giao lưu c&aacute;c gương điển h&igrave;nh trong phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;; Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện đạo đức - t&aacute;c phong&rdquo;; Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện tay nghề&rdquo;; Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện kỹ năng, thể lực&rdquo;; Chương tr&igrave;nh giao lưu &ldquo;C&acirc;u lạc bộ của t&ocirc;i&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Trần Minh Ho&agrave;ng - gương học sinh 3 r&egrave;n luyện trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - C&ocirc;ng nghệ H&ugrave;ng Vương b&agrave;y tỏ, bạn cảm thấy rất vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c khi nhận được giải thưởng n&agrave;y, đ&acirc;y sẽ l&agrave; động lực rất lớn để bạn tiếp tục theo đuổi những ước mơ v&agrave; mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TH&Uacute;Y NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;