TỌA ĐÀM XÂY DỰNG GIÁ TRỊ MẪU HÌNH THANH NIÊN THÀNH PHỐ, XÂY DỰNG PHONG CÁCH CÁN BỘ ĐOÀN, KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 21/9/2019, Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải tổ chức Tọa đ&agrave;m kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Đất vườn trầu, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch C&aacute;n bộ Đo&agrave;n với hơn 150 c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia.<br /> Trong tọa đ&agrave;m, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trưc thuộc&nbsp;&nbsp;đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tham luận c&aacute;c nội dung về thuận lợi, kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai thực hiện x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh, phong c&aacute;ch C&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; kết quả thực hiện c&aacute;c nội dung trong đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại cơ sở. Đồng thời tại tọa đ&agrave;m cũng trao đổi c&aacute;c nội dung về c&aacute;ch thức nhận diện th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống, th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c trong thời kỳ c&ocirc;ng nghệ số hiện nay, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay thực hiện tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n; hướng dẫn c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n c&aacute;c nội dung trong x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh, ph&acirc;n biệt đối tượng v&agrave; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; cần bổ sung trong bảng đăng k&yacute; r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n thực hiện trong c&aacute;c năm tiếp theo</span></span><br /> <br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;