Lộ diện 10 đội tuyển vào chung kết Hội thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau c&aacute;c phần tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi, 10 đội tuyển đ&atilde; xuất sắc vượt qua v&ograve;ng sơ khảo để tham dự v&ograve;ng chung kết Hội thi trực tuyến Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam lần 7 năm 2019 (phần thi tập thể).</span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c đội đến từ trường Phong Ph&uacute; (H.B&igrave;nh Ch&aacute;nh), L&ecirc; Văn T&aacute;m (Q.B&igrave;nh Thạnh), Nguyễn Du (Q.G&ograve; Vấp), L&ecirc; Văn Việt (Q.Thủ Đức), Ho&agrave;ng L&ecirc; Kha (Q.6) thuộc khối THCS. Ở khối tiểu học, 5 đội ghi t&ecirc;n v&agrave;o v&ograve;ng chung kết đến từ c&aacute;c trường Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng (Q.3), Ph&ugrave; Đổng (Q.6), T&acirc;n Tạo (Q.B&igrave;nh T&acirc;n), Nguyễn Thượng Hiền (Q.G&ograve; Vấp), Linh Đ&ocirc;ng (Q. Thủ Đức).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">10 đội n&agrave;y vượt qua v&ograve;ng sơ khảo Hội thi Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam lần 7 năm 2019 tổ chức s&aacute;ng 6/10/2019 tại trường THCS T&acirc;n B&igrave;nh (Q. T&acirc;n B&igrave;nh).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động do Hội Đồng đội th&agrave;nh phố phối hợp với b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ tổ chức với sự tham dự của hơn 200 học sinh khối Tiểu học v&agrave; THCS đến từ 24 quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng sơ khảo diễn ra với hai h&igrave;nh thức thi trắc nghiệm v&agrave; thi tr&ograve; chơi vận động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại phần thi trắc nghiệm, tất cả th&iacute; sinh thuộc c&aacute;c đội tuyển tham gia thi tập trung, th&iacute; sinh mỗi bảng trả lời 30 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 ph&uacute;t. Điểm tối đa của phần thi trắc nghiệm của mỗi th&iacute; sinh l&agrave; 30 điểm. Điểm thi của đội tuyển l&agrave; tổng điểm của tất cả c&aacute;c th&iacute; sinh trong đội.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/10/06/1570356540_anh-1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Th&iacute; sinh khối THCS bước v&agrave;o phần thi trắc nghiệm trả lời 30 c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phần thi tr&ograve; chơi vận động gồm 3 tr&ograve; chơi: tự h&agrave;o truyền thống, nh&acirc;n vật v&agrave; sự kiện, Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam. Mỗi lượt thi gồm 4 đội tham gia.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/10/06/1570356823_anh-7.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c bạn học sinh lắng nghe ban tổ chức giới thiệu thể lệ phần thi.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối với tr&ograve; chơi tự h&agrave;o truyền thống, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n lần lượt tham gia thử th&aacute;ch từ điểm A đến điểm B. Tại điểm B, mỗi th&iacute; sinh được lật 2 &ocirc; h&igrave;nh để t&igrave;m ra cặp h&igrave;nh giống nhau. Mỗi cặp h&igrave;nh giống nhau được lật sẽ xuất hiện một c&acirc;u hỏi đ&uacute;ng/sai li&ecirc;n quan đến nội dung &ocirc; h&igrave;nh đ&oacute;. Tr&ograve; chơi kết th&uacute;c khi c&aacute;c đội t&igrave;m được 5 cặp h&igrave;nh giống nhau.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/10/06/1570356606_anh-2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Th&iacute; sinh khối tiểu học t&igrave;m c&aacute;c cặp h&igrave;nh giống nhau trong tr&ograve; chơi tự h&agrave;o truyền thống.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở tr&ograve; chơi nh&acirc;n vật v&agrave; sự kiện, mỗi đội sẽ bốc thăm chọn chủ đề &ldquo;nh&acirc;n vật&rdquo; hay &ldquo;sự kiện&rdquo; v&agrave; phải vượt qua c&aacute;c chướng ngại vật để t&igrave;m c&aacute;c dữ kiện li&ecirc;n quan đến &ldquo;nh&acirc;n vật&rdquo; v&agrave; &ldquo;sự kiện&rdquo; đ&oacute;.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/10/06/1570356751_anh-6.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Quản tr&ograve; hỗ trợ th&iacute; sinh ho&agrave;n th&agrave;nh phần thi.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ri&ecirc;ng tr&ograve; chơi Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ vượt chướng ngại vật v&agrave; di chuyển theo sơ đồ của Ban tổ chức để t&igrave;m từ c&ograve;n thiếu điền v&agrave;o chỗ trống.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/10/06/1570356877_anh-4.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Th&iacute; sinh vượt chướng ngại vật để t&igrave;m dữ kiện về &quot;nh&acirc;n vật v&agrave; &quot;sự kiện&quot;.</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/10/06/1570356940_anh-3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ban tổ chức chuẩn bị sẵn kh&ocirc;ng gian đọc s&aacute;ch trong giờ giải lao cho c&aacute;c th&iacute; sinh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">10 đội tuyển vượt qua v&ograve;ng sơ khảo sẽ tham dự v&ograve;ng chung kết diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 27/10/2019.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH NGUYỆT (B&aacute;o Mực T&iacute;m)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;