Tuyển dụng 336 công chức khối Đảng, đoàn thể TP.HCM 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 04.10, Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o về việc tuyển dụng c&ocirc;ng chức khối Đảng, đo&agrave;n thể th&agrave;nh phố năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, tổng chỉ ti&ecirc;u tuyển dụng năm 2019 l&agrave; 336 người.&nbsp;Trong đ&oacute; c&oacute; 150 chỉ ti&ecirc;u chuy&ecirc;n vi&ecirc;n về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển bắt đầu từ 25/10/2019 đến ng&agrave;y 1/11/2019 (trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh) tại Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, số 324 Chu Văn An, Phường 12, quận B&igrave;nh Thạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối tượng dự tuyển l&agrave; người ngo&agrave;i bi&ecirc;n chế của cơ quan Nh&agrave; nước, cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đo&agrave;n thể Th&agrave;nh phố; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; tham gia 3 chương tr&igrave;nh của Th&agrave;nh ủy m&agrave; chưa được tuyển dụng c&ocirc;ng chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều kiện tham gia thi tuyển c&ocirc;ng chức gồm: C&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; một quốc tịch l&agrave; quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở l&ecirc;n, đủ ti&ecirc;u chuẩn ch&iacute;nh trị theo quy định của Đảng, c&oacute; phẩm chất đạo đức tốt, nếp sống l&agrave;nh mạnh, trong sạch, đ&atilde; được đ&agrave;o tạo v&agrave; đạt ti&ecirc;u chuẩn theo quy định, c&oacute; khả năng thực hiện chức tr&aacute;ch v&agrave; nhiệm vụ được giao, l&yacute; lịch r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; văn bằng, chứng chỉ ph&ugrave; hợp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về nội dung, h&igrave;nh thức thi, c&aacute;c ứng vi&ecirc;n tham gia 2 v&ograve;ng thi gồm: V&ograve;ng một thi trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh với 60 c&acirc;u hỏi về hệ thống ch&iacute;nh trị, tổ chức bộ m&aacute;y của Đảng, Nh&agrave; nước, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội; quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước; c&ocirc;ng chức, c&ocirc;ng vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về ng&agrave;nh, lĩnh vực tuyển dụng; chức tr&aacute;ch, nhiệm vụ của c&ocirc;ng chức theo y&ecirc;u cầu, vị tr&iacute; việc l&agrave;m dự tuyển.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, c&oacute; 30 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm về ngoại ngữ. Ứng vi&ecirc;n được miễn thi ngoại ngữ nếu c&oacute; bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; c&oacute; bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngo&agrave;i hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đ&agrave;o tạo bằng tiếng nước ngo&agrave;i ở Việt Nam, người dự tuyển v&agrave;o c&ocirc;ng chức c&ocirc;ng t&aacute;c ở v&ugrave;ng d&acirc;n tộc thiểu số l&agrave; người d&acirc;n tộc thiểu số hoặc c&oacute; chứng chỉ d&acirc;n tộc thiểu số được cấp c&oacute; thẩm quyền c&ocirc;ng nhận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng hai, th&iacute; sinh thi viết về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng tin chi tiết về kỳ thi, bạn đọc vui l&ograve;ng xem&nbsp;<strong><a href="https://images.hcmcpv.org.vn/Uploads/File/041020193CF1862A/1050%20TB.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; outline: none;">tại đ&acirc;y</a></strong></span></p> <p style="text-align:right"><strong>Theo Website Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;