Đoàn Khối Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch: tọa đàm “ Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kì mới” giai đoạn 2018 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 18/7, Đo&agrave;n Khối Bộ Văn H&oacute;a, Thể Thao V&agrave; Du Lịch&nbsp; tổ chức tọa đ&agrave;m &ldquo; X&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n thời k&igrave; mới&rdquo; giai đoạn 2018 &ndash; 2022</strong></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12pt"><strong>.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12pt">Ph&aacute;t biểu tại buổi tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; chủ tr&igrave;&nbsp;cho biết x&acirc;y dựng gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n với những ti&ecirc;u ch&iacute;, gi&aacute; trị cốt l&otilde;i l&agrave; mục ti&ecirc;u để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hướng đến l&agrave;m theo, cụ thể h&oacute;a th&agrave;nh 12 ti&ecirc;u ch&iacute; v&agrave; 8 gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (Y&ecirc;u nước &ndash; Kh&aacute;t vọng &ndash; Đạo đức &ndash; Tr&aacute;ch nhiệm &ndash; Tri thức &ndash; S&aacute;ng tạo &ndash; Năng động &ndash; Văn minh).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12pt">Từ cơ sở đ&oacute;, c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n cơ sở cụ thể h&oacute;a ti&ecirc;u ch&iacute;, gi&aacute; trị th&agrave;nh c&aacute;c hoạt động cụ thể, th&iacute;ch hợp với đặc th&ugrave; của từng đơn vị để vận động thanh ni&ecirc;n phấn đấu r&egrave;n luyện v&agrave; thực hiện theo.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12pt">Tại buổi tọa đ&agrave;m c&aacute;c B&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thảo luận v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y về 12 ti&ecirc;u ch&iacute;, 8 gi&aacute; trị của h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới.&nbsp;Kết th&uacute;c buổi tọa đ&agrave;m, đại diện cấp ủy đơn vị đ&atilde;&nbsp;kết luận để x&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới th&igrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cần tăng cường gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, ch&uacute; trọng tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật cho thanh ni&ecirc;n.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;