Mang niềm vui đến với người cao tuổi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn/res/news/2019/10/02-10-2019-mang-niem-vui-den-voi-nguoi-cao-tuoi-2E5DD837-details.jpg?vs=02102019100310" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><em>NSND Kim Xu&acirc;n tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; lần 2 năm 2019 tại Trung t&acirc;m Bảo trợ x&atilde; hội Ch&aacute;nh Ph&uacute; H&ograve;a. (Ảnh: Ngọc Long)</em></div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p>(Thanhuytphcm.vn) - Chương tr&igrave;nh &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; lần 2 của năm 2019 &ndash; cũng l&agrave; kỳ đặc biệt nh&acirc;n Ng&agrave;y Quốc tế Người cao tuổi &ndash; đ&atilde; diễn ra<span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">&nbsp;&nbsp;</span>tại Trung t&acirc;m Bảo trợ x&atilde; hội Ch&aacute;nh Ph&uacute; H&ograve;a (huyện Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương) v&agrave;o ng&agrave;y 1/10, mang niềm vui đến với 600 người cao tuổi, neo đơn, người khuyết tật, kh&ocirc;ng nơi nương tựa&hellip;</p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Tham gia chương tr&igrave;nh, c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n v&agrave; văn nghệ sĩ nổi tiếng của TP, như: NSND Kim Xu&acirc;n, NSƯT Phượng Loan, NSƯT Đ&agrave;m Loan, NSƯT Mỹ Uy&ecirc;n, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT V&acirc;n Kh&aacute;nh, diễn vi&ecirc;n Qu&yacute; B&igrave;nh, Kiều Trinh, Kim Tuyến, ca sĩ Huỳnh Lợi, B&iacute;ch Phượng, Đ&ocirc;ng Đ&agrave;o, Đ&ocirc;ng Qu&acirc;n, Đ&ocirc;ng Triều&hellip; đ&atilde; c&ugrave;ng thăm hỏi, tặng qu&agrave;, biểu diễn văn nghệ phục vụ 600 người cao tuổi đang nương tựa tại Trung t&acirc;m Bảo trợ x&atilde; hội Ch&aacute;nh Ph&uacute; H&ograve;a.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Các nghệ sĩ tham gia chương trình “Gắn kết yêu thương” lần 2 năm 2019 biểu diễn văn nghệ phục vụ người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa. (Ảnh: Ngọc Long)" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/02102019DD1B7DCD/02-10-2019Ganket_2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><em>C&aacute;c nghệ sĩ tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; lần 2 năm 2019 biểu diễn văn nghệ phục vụ người cao tuổi tại Trung t&acirc;m Bảo trợ x&atilde; hội Ch&aacute;nh Ph&uacute; H&ograve;a. (Ảnh: Ngọc Long)</em></div> <p>&ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; l&agrave; hoạt động x&atilde; hội t&igrave;nh nguyện do Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TPHCM phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c doanh<span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">&nbsp;&nbsp;</span>nghiệp tổ chức trong 5 năm li&ecirc;n tục từ 2014 đến 2018. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; mang đến 3.600 bữa ăn chất lượng cao, gần 6.000 phần qu&agrave; tặng, hơn 900 triệu đồng&hellip; c&ugrave;ng tấm l&ograve;ng của đ&ocirc;ng đảo văn nghệ sĩ đến với bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o đang kh&aacute;m chữa bệnh tại c&aacute;c bệnh viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP, c&aacute;c trẻ em mồ c&ocirc;i, khuyết tật ở c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, cũng như c&aacute;c học sinh, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa của TP v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền Đ&ocirc;ng v&agrave; T&acirc;y Nam Bộ.</p> <p>Với sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng, chương tr&igrave;nh tiếp nối năm 2019 c&oacute; sự phối hợp tổ chức của Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TPHCM tiếp tục chăm lo cho những trẻ mồ c&ocirc;i, khuyết tật, người cao tuổi trong v&agrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n TP.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>Ngọc Tuyết (Website Th&agrave;nh ủy)</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;