tọa đàm “ Giá trị hình mẫu Thanh niên Hùng Vương Tp.HCM"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative;"> <h4><span style="font-size:14px">Thực hiện chỉ đạo của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Trường ĐH H&ugrave;ng Vương Tp.HCM tổ chức&nbsp; buổi tọa đ&agrave;m &ldquo; Gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu Thanh ni&ecirc;n &nbsp;H&ugrave;ng Vương Tp.HCM trong thời kỳ mới&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 11/3/2019, tại hội trường A<br /> <br /> <img alt="" src="https://youth.uel.edu.vn/Resources/Images/SubDomain/youth/Tin%20tuc%20hoat%20dong/2019/Th%C3%A1ng%205/4.1/1.jpg" style="border:0px; margin:0px; padding:0px" /><br /> <br /> Với mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n&nbsp;H&ugrave;ng Vương Tp.HCMt. Cuộc vận động X&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n Kinh tế - Luật với c&aacute;c gi&aacute; trị &ldquo;Đạo đức &ndash; Văn minh &ndash; Y&ecirc;u nước&rdquo; được Đo&agrave;n trường triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến việc tu dưỡng, r&egrave;n luyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Ngo&agrave;i c&aacute;c giải ph&aacute;p tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện của Đo&agrave;n trường cũng ghi nhận sự s&aacute;ng tạo của nhiều cơ sở Đo&agrave;n.<br /> <br /> Buổi tọa đ&agrave;m nhằm mục đ&iacute;ch x&acirc;y dựng gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu để sinh vi&ecirc;n hướng đến v&agrave; l&agrave;m theo, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng đưa đất nước vươn l&ecirc;n, c&oacute; tri thức, sức khoẻ...<br /> <br /> Trong buổi tọa đ&agrave;m c&oacute; nhấn mạnh&nbsp; &quot;Thanh ni&ecirc;n sẽ l&agrave;m chủ nước nh&agrave;. Phải học tập m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i mới thật l&agrave; thanh ni&ecirc;n&quot;. Khắc ghi lời dạy của B&aacute;c, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, sự hỗ trợ, chăm lo của c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền v&agrave; x&atilde; hội, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n trường Đại học Kinh tế - Luật lu&ocirc;n x&aacute;c định c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho sinh vi&ecirc;n l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m, trong đ&oacute; đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; nội dung cốt l&otilde;i, c&oacute; &yacute; nghĩa then chốt.&nbsp;</span></h4> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">THANH NG&Acirc;N</span></strong></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;