Tuổi trẻ Thành phố Bác sắt son niềm tin với Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#696969"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 29.9, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ ph&aacute;t động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y lập Đảng Cộng Sản Việt Nam với chủ đề <em>&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/IMG_9048%20(1).jpg" style="height:429px; width:600px" /></em></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn nhận&nbsp;ngọn đuốc truyền thống&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Minh Triết - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ</span><span style="font-size:14px">,&nbsp;Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n, V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực UBND Th&agrave;nh phố,&nbsp;Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Nguyễn Th&agrave;nh Trung &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/thieu%20nhi.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ&nbsp;</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Lan tỏa gi&aacute; trị cống hiến</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o về lịch sử vẻ vang của Đảng, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn cho biết, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay lu&ocirc;n khẳng định niềm tin son sắt v&agrave;o l&yacute; tưởng của Đảng, của B&aacute;c Hồ, quyết t&acirc;m đi theo con đường m&agrave; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; lựa chọn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nối tiếp sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động Đợt hoạt động cao điểm &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo; từ th&aacute;ng 9/2019 đến th&aacute;ng 02/2020, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bằng t&igrave;nh cảm, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đối Đảng, trong đợt hoạt động n&agrave;y, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ ra sức ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, sức trẻ thực hiện tốt c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh X&acirc;y dựng mới năm&nbsp;căn nh&agrave; cho Đảng vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, Phối hợp thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo, l&agrave;m mới tuyến h&agrave;nh lang k&ecirc;nh rạch tại quận 12, X&acirc;y dựng mới một s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, X&acirc;y dựng hai&nbsp;c&acirc;y cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại juyện ngoại th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">M&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ t&iacute;ch cực tham gia đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị với c&aacute;c h&igrave;nh thức sinh hoạt đa dạng, phong ph&uacute; như c</span><span style="font-size:14px">hương tr&igrave;nh giao lưu truyền lửa &ldquo;Ba thế hệ chung một ngọn cờ hồng&rdquo;, c&aacute;c diễn đ&agrave;n với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với Đảng - Đảng với thanh ni&ecirc;n&rdquo;, c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghệ thuật ch&agrave;o mừng th&agrave;nh lập Đảng v&agrave; tuy&ecirc;n dương đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở, tham gia thực hiện &ldquo;Ng&agrave;y lao động Cộng sản&rdquo; tại từng địa phương, đơn vị&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thay mặt&nbsp;Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn k&ecirc;u&nbsp;gọi c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trẻ&nbsp;cần n&acirc;ng cao vai tr&ograve; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt của m&igrave;nh, vừa ti&ecirc;n phong, gương mẫu, vừa t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo ra c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p tốt cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội, cho địa phương, đơn vị nơi m&igrave;nh học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c. Đảng vi&ecirc;n trẻ cũng l&agrave; những chiến sĩ ti&ecirc;n phong tr&ecirc;n mặt trận tư tưởng, t&iacute;ch cực học t&acirc;p trau dồi n&acirc;ng cao nhận thức, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ ph&aacute;t động, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố đ&atilde; nhận lửa từ đ&agrave;i đuốc đặt trước Tượng người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh - Ngọn lửa tượng trưng cho truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố truyền cho thế hệ trẻ Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/ho%20duoc.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c đo&agrave;n rước đuốc sẽ di chuyển từ Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh theo ba hướng: trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG-HCM, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Tại c&aacute;c địa điểm đều c&oacute; những hoạt động của tuổi trẻ th&agrave;nh phố khởi động đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;..&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/3dangvienmoi.jpg" style="height:344px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn tặng hoa ch&uacute;c mừng c&aacute;c Đảng vi&ecirc;n mới quận T&acirc;n Ph&uacute;</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/anh%20hiep.jpg" style="height:366px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hữu Hiệp&nbsp;v&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu tặng hoa ch&uacute;c mừng c&aacute;c Đảng vi&ecirc;n mới trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/_MG_5794.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến được kết nạp Đo&agrave;n&nbsp;tại ph&ograve;ng truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n (Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố)</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/_MG_5745.JPG" style="height:378px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Diễn vi&ecirc;n B&igrave;nh Minh tham gia đo&agrave;n rước đuốc từ Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh về Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/hs.jpg" style="height:337px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/Tieu%20vy.jpg" style="height:325px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Hoa hậu Việt Nam&nbsp;Tiểu Vy (thứ 5 từ tr&aacute;i sang) tham gia đo&agrave;n rước đuốc&nbsp;&nbsp;từ Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh về trường ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/IMG_2552.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>PGS,TS Huỳnh Th&agrave;nh Đạt - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đảng vi&ecirc;n mới trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM&nbsp;tại &ldquo;Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o Học sinh, Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; vừa mới được kh&aacute;nh th&agrave;nh tại trường.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/doi%20vien.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đội vi&ecirc;n, học sinh tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu lịch sử tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/Binh%20Chanh.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia Ng&agrave;y lao động cộng sản</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/binh%20chanh%202.jpg" style="height:451px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng cầu K&ecirc;nh Bo, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh</em></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); overflow: auto;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32833/logo%2090%20nam%20(2).png " style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; letter-spacing:-0.2px; text-align:justify; width:100px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/logo%2090nam%202.png" style="width:110px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(153, 0, 0)"><strong>Từ điểm tựa truyền thống&nbsp;</strong></span></span></span></p> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/ch%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o.jpg" style="float:left; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; letter-spacing:-0.2px; margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:justify; width:110px" /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif">Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 2&nbsp;</span><span style="color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif"><strong>Trần Ho&agrave;i Thảo</strong>&nbsp;&ndash; Gương c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ ti&ecirc;u biểu to&agrave;n quốc năm 2015: <em>&ldquo;</em></span><em>Truyền thống c&aacute;ch mạng l&agrave; điểm tựa h&ocirc;m nay, để tuổi trẻ l&agrave;m gi&agrave;u th&ecirc;m di sản c&aacute;ch mạng, tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng sức, khả năng của m&igrave;nh tham gia x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố trở th&agrave;nh nơi c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. L&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, t&ocirc;i sẽ chủ động t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo ra c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p tốt cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội, cho địa phương, đơn vị nơi m&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c;&nbsp;tham gia hiến kế x&acirc;y dựng Đảng, ch&iacute;nh quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh&quot;.&nbsp;</em></span><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/binh.jpg" style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); float:right; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:110px; letter-spacing:-0.2px; margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:justify; width:110px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu&nbsp;học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc năm 2019, đồng ch&iacute; <strong>L&ecirc; Thanh B&igrave;nh</strong>, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia ph&acirc;n viện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;chia sẻ: <em>&ldquo;Đợt hoạt động&nbsp;l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh - sinh vi&ecirc;n tiến bước dư&oacute;i ngọn cờ vinh quang của Đảng với niềm tin sắt son ra sức thi đua học tập, lao động, s&aacute;ng tạo, v&igrave; sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Với t&ocirc;i, tham gia c&aacute;c Ng&agrave;y lao động cộng sản l&agrave; việc l&agrave;m cụ thể nhất v&agrave; đ&acirc;y sẽ l&agrave; dấu ấn trong h&agrave;nh tr&igrave;nh r&egrave;n luyện của người cộng sản trẻ hướng về Đảng quang vinh&quot; .</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32834/tAN1.jpg" style="float:left; height:113px; margin:5px 10px; width:100px" />C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố&nbsp;năm 2015&nbsp;</span><strong>Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n </strong>-&nbsp;<span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng vận tải S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV&nbsp;cho biết T&acirc;n<em> sẽ ra sức phấn đấu, r&egrave;n luyện hơn nữa; k</em></span><em>ỷ niệm 90 năm th&agrave;nh lập Đảng cũng l&agrave; dịp để cho ch&uacute;ng t&ocirc;i, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;tiếp tục củng cố niềm tin, hiểu s&acirc;u sắc hơn về lịch sử của Đảng; n&acirc;ng cao nhận thức, niềm tự h&agrave;o về Đảng quang vinh, về B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u;&nbsp;tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n trong c&ocirc;ng cuộc dựng x&acirc;y đất nước theo con đường x&atilde; hội chủ nghĩa; đồng thời c&oacute; th&ecirc;m động lực tinh thần, vững tin v&agrave;o ch&iacute;nh m&igrave;nh.&nbsp;</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN - KIM S&Aacute;NG - XU&Acirc;N VĨNH</strong></span></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Ảnh: Nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;v&agrave; CLB Truyền th&ocirc;ng HCA&nbsp;</span></em></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;