Khai mạc Liên hoan Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn lần thứ 5 năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 08.9, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Khai mạc Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde;, phường, thị trấn lần thứ 5 năm 2019.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32763/17060a526f8688d8d197.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32763/516eaab4c760203e7971.jpg" style="height:436px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px">Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Đo&agrave;n phường, x&atilde;, thị trấn năm 2019 diễn ra tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh Đồng Th&aacute;p trong ng&agrave;y 08,09,10/9/2019.</span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến tham dự chương c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, &nbsp;Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="margin-left: -0.1pt; text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32763/93fe17147dc09a9ec3d1.jpg" style="height:400px; width:600px" />​</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32763/8bc30489565db103e84c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh Ng&ocirc; Minh Hải mong muốn Li&ecirc;n hoan năm nay sẽ trở th&agrave;nh một h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n của &nbsp;236 đại biểu B&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde;, phường, thị trấn, l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn trẻ trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống, tiếp tục đề ra c&aacute;c nội dung giải ph&aacute;p cụ thể để tổ chức Đo&agrave;n thật sự l&agrave; người bạn th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải cho biết: &ldquo;Điểm hội ngộ của Li&ecirc;n hoan năm nay được chọn l&agrave; tỉnh Đồng Th&aacute;p. Nơi đ&acirc;y, trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mĩ cứu nước, tại cồn B&igrave;nh Thạnh, x&atilde; Mỹ Long, x&atilde; Mỹ Hiệp (huyện Cao L&atilde;nh, tỉnh Đồng Th&aacute;p) v&agrave; S&ocirc;ng Sở Thượng (thị x&atilde; Hồng Ngự) đ&atilde; từng l&agrave; căn cứ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, l&agrave; nơi che chở, đ&ugrave;m bọc c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, l&agrave; nơi tổ chức huấn luyện, học Nghị quyết v&agrave; học tập ch&iacute;nh trị, l&agrave; nơi thu nhận v&agrave; đ&agrave;o tạo đội ngũ chiến sĩ c&aacute;ch mạng, những người đ&atilde; g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ trong &nbsp;thắng lợi tại c&aacute;c mặt trận ở nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n cho đến ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng ch&iacute;nh nơi đ&acirc;y, Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang, Liệt sĩ Trang Văn Học - Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; anh dũng chiến đấu v&agrave; hy sinh, l&agrave; tấm gương anh h&ugrave;ng tuổi trẻ sắt son với qu&ecirc; hương, đất nước, để c&aacute;c thế hệ trẻ h&ocirc;m nay học tập v&agrave; noi theo&rdquo;.</span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 24 gương B&iacute; thư Đo&agrave;n phường, x&atilde;, thị trấn ti&ecirc;u biểu năm 2019. Đ&acirc;y l&agrave; điển h&igrave;nh Đảng vi&ecirc;n trẻ học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, thực h&agrave;nh d&acirc;n vận kh&eacute;o từ những việc l&agrave;m cụ thể, ghi lại dấu ấn bằng những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p &nbsp;hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội. Trong đ&oacute; đ&oacute;, ti&ecirc;u biểu l&agrave; bạn Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 1, Quận 6 v&agrave; bạn Nguyễn Thị Thu Diễm - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường Long Phước, Quận 9 - l&agrave; hai B&iacute; thư Đo&agrave;n phường đạt giải thưởng L&yacute; Tự Trọng của Trung ương Đo&agrave;n.</span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dẫn c&acirc;u n&oacute;i của B&aacute;c &ldquo;Việc g&igrave; cũng cần phải thiết thực, n&oacute;i được, l&agrave;m được. Việc g&igrave; cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến kh&oacute;, từ thấp dần dần đến cao. Một chương tr&igrave;nh nhỏ m&agrave; thực h&agrave;nh được hẳn hoi, hơn l&agrave; một trăm chương tr&igrave;nh to t&aacute;t m&agrave; l&agrave;m kh&ocirc;ng được&rdquo;, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải mong c&aacute;c bạn B&iacute; thư Đo&agrave;n phường, x&atilde;, thị trấn khắc ghi lời dạy của B&aacute;c để tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, đổi mới nội dung hoạt động Đo&agrave;n tại khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư sao cho, ph&ugrave; hợp v&agrave; thiết thực. S&acirc;n chơi của Đo&agrave;n phải l&agrave;m cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thật sự y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tham gia bằng ch&iacute;nh t&igrave;nh cảm, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh.</span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>VĂN DĨ &ndash; B&Iacute;CH NG&Acirc;N &ndash; TH&Uacute;Y NHI</strong></span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:right">&nbsp;</p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;