Thói quen đọc sách góp phần hình thành nhân cách cho học sinh như thế nào?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra buổi Toạ đ&agrave;m &ldquo;Th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch cho học sinh như thế n&agrave;o?&rdquo;. Tọa đ&agrave;m do Hội Xuất Bản Việt Nam, Sở Gi&aacute;o Dục v&agrave; Đ&agrave;o Tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; đọc thư ngỏ của Nguy&ecirc;n Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang về vai tr&ograve; của s&aacute;ch v&agrave; văn ho&aacute; đọc, cũng như tr&aacute;ch nghiệm của c&aacute;c ng&agrave;nh c&aacute;c cấp phụ huynh thầy c&ocirc; gi&aacute;o trong việc tạo dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch cho học sinh l&agrave; y&ecirc;u cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32758/IMG_2799%20(2)%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhấn mạnh, ng&agrave;nh xuất bản những năm gần đ&acirc;y c&oacute; sự chuyển m&igrave;nh t&iacute;ch cực, nhiều xuất bản phẩm được cho ra đời với sự đầu tư c&ocirc;ng phu kh&ocirc;ng chỉ về chất lượng nội dung, tư tưởng, học thuật m&agrave; cả về h&igrave;nh thức, kỹ - mỹ thuật s&aacute;ch. Đặc biệt ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều c&aacute;c d&ograve;ng s&aacute;ch phong ph&uacute; về nội dung, đa dạng về đề t&agrave;i g&oacute;p phần ph&aacute;t triển tri thức, gi&aacute;o dục nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, lối sống&hellip;cho trẻ em v&agrave; học sinh.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua 20 tham luận li&ecirc;n quan đến những c&acirc;u chuyện thực tế, sinh động cho thấy s&aacute;ch thật sự c&oacute; t&aacute;c động mạnh mẽ, t&iacute;ch cực đến việc h&igrave;nh th&agrave;nh tri thức v&agrave; nh&acirc;n c&aacute;ch của c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32758/v.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em L&ecirc; Nguyễn V&acirc;n Anh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh cho biết, từ một c&ocirc; b&eacute; chưa biết nhận khuyết điểm của bản th&acirc;n nhưng nhờ quyển s&aacute;ch&nbsp;<em>Hạt giống t&acirc;m hồn - Cho l&ograve;ng dũng cảm v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u cuộc sống&nbsp;</em>đ&atilde; khiến em thay đổi. V&acirc;n Anh cho biết c&acirc;u chuyện &quot;Chắp c&aacute;nh ước mơ&quot;&nbsp;đ&atilde; cho em b&agrave;i học l&agrave; ch&uacute;ng ta phải biết coi trọng cuộc sống của m&igrave;nh, bởi ch&uacute;ng ta c&ograve;n may mắn hơn những người kh&aacute;c rất nhiều vỉ họ c&ograve;n kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được những điều họ muốn, từ những việc như: đi, chạy, nhảy, cầm đồ. Vậy tại sao ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng biết tr&acirc;n trọng những g&igrave; m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute;?</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại tọa đ&agrave;m, &ocirc;ng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Đ&ocirc;ng - Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Quận 7 cho biết, trong giai đoạn C&aacute;ch mạng 4.0 như hiện nay,&nbsp;nếu kh&ocirc;ng đọc s&aacute;ch th&igrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu của x&atilde; hội đưa ra. Vấn đề đọc kh&ocirc;ng chỉ n&oacute;i ở kh&iacute;a cạnh học sinh m&agrave; ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m sao từ nh&agrave; trường phải t&aacute;c động, can thiệp đến c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; mỗi thầy c&ocirc; gi&aacute;o phải l&agrave;m sao thực sự l&agrave; một tấm gương về &yacute; thức đọc. Ph&iacute;a nh&agrave; trường phải c&oacute; nhiều cuộc thi, c&aacute;c buổi tọa đ&agrave;m để gi&uacute;p việc đọc s&aacute;ch trở th&agrave;nh th&oacute;i quen.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32758/IMG_2783%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện Trường Tiểu học - THCS - THPT T&acirc;n Ph&uacute;, thầy V&otilde; Mạnh Cường cho biết: &ldquo;Nh&agrave; trường đ&atilde; d&ugrave;ng 20 ph&uacute;t đầu giờ thay v&igrave; để truy b&agrave;i th&igrave; d&agrave;nh khoảng thời gian n&agrave;y cho c&aacute;c em đọc s&aacute;ch, ph&aacute;t triển văn h&oacute;a đọc ngay từ trong c&aacute;c tiết học mỗi ng&agrave;y. Thư viện nh&agrave; trường đ&atilde; trang bị hơn 13.000 đầu s&aacute;ch, mỗi lớp đều c&oacute; một tủ s&aacute;ch mini v&agrave; cả d&atilde;y ngo&agrave;i h&agrave;nh lang cũng đều c&oacute; c&aacute;c kệ s&aacute;ch để cho c&aacute;c bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tham gia đọc s&aacute;ch. H&agrave;ng th&aacute;ng giữa c&aacute;c lớp sẽ tiến h&agrave;nh trao đổi s&aacute;ch qua lại với nhau để cho c&aacute;c bạn đọc được nhiều s&aacute;ch hơn. Đặc biệt l&agrave; mỗi bạn học sinh đều tự thiết kế ri&ecirc;ng cho m&igrave;nh một quyển sổ nhật k&yacute; đọc s&aacute;ch nhằm ghi ch&eacute;p lại to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh đọc của mỗi bạn qua từng ng&agrave;y.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong tọa đ&agrave;m đ&atilde; trưng b&agrave;y hơn 500&nbsp;đầu s&aacute;ch c&oacute; nội dung gắn với chủ đề tọa đ&agrave;m. Đồng thời trao giấy chứng nhận cho top 10 s&aacute;ch thiếu nhi 2019 ở c&aacute;c cấp mẫu gi&aacute;o, tiểu học v&agrave; trung học cho 8 đơn vị Nh&agrave; xuất bản.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ Tọa đ&agrave;m n&agrave;y, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ thống nhất ban h&agrave;nh th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n tịch nhằm đẩy mạnh c&aacute;c giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến sự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển nh&acirc;n c&aacute;ch của học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; </span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;