Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho Đoàn viên, thanh niên năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm cung cấp c&aacute;c kiến thức về an to&agrave;n thực phẩm, ph&ograve;ng chống ngộ độc thực phẩm, phổ biến c&aacute;c văn bản vi phạm ph&aacute;p luật cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, vừa qua, Ban quản l&yacute; an to&agrave;n thực phẩm TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức buổi tập huấn &ldquo;Bồi đưỡng kiến thức về an to&agrave;n thực phẩm cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n năm 2019&rdquo; tại hội trường Ban quản l&yacute; an to&agrave;n thực phẩm Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32757/1%20(6).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, Ph&oacute; Gi&aacute;o sư &ndash; Tiến sĩ Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan - Trưởng ban Quản l&yacute; an to&agrave;n thực phẩm TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh, với mục ti&ecirc;u l&agrave; l&agrave;m sao để người d&acirc;n Th&agrave;nh phố được ti&ecirc;u thụ thực phẩm an to&agrave;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng kế hoạch h&agrave;nh động gồm hai &yacute; ch&iacute;nh,&nbsp;thứ nhất l&agrave; chống thực phẩm bẩn bằng c&aacute;c biện ph&aacute;p tăng cường thanh tra, kiểm tra v&agrave; thứ hai l&agrave; tăng cường x&acirc;y dựng thực phẩm sạch. C&aacute;c doanh nghiệp, tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n cũng đang nỗ lực nhưng phải c&oacute; sự hợp t&aacute;c, v&agrave;o cuộc của cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước tạo cho thực phẩm sạch ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi tập huấn đ&atilde; triển khai đến Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n một số nội dung ch&iacute;nh của Luật An to&agrave;n thực phẩm cũng như c&aacute;ch lựa chọn, sử dụng thực phẩm đảm bảo an to&agrave;n, tr&aacute;nh ngộ độc thực phẩm v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p xử l&yacute; khi bị ngộ độc thực phẩm&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Đại Ngọc - B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ban Quản l&yacute; An to&agrave;n thực phẩm, Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng quản l&yacute; ngộ độc thực phẩm TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, buổi tập huấn được tổ chức với mong muốn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c phường, quận sẽ l&agrave; những tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n gi&uacute;p cho người d&acirc;n hiểu hơn về c&aacute;c quy định của nh&agrave; nước đối với c&aacute;c cơ sở bếp ăn, dịch vụ ăn uống tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Một số giải ph&aacute;p ph&ograve;ng chống ngộ độc thực phẩm kh&ocirc;ng chỉ được &aacute;p dụng ở cộng đồng m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể &aacute;p dụng ở c&aacute;c cơ sở bếp ăn trường học, khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp, bệnh viện, khu c&ocirc;ng nghệ cao v&agrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n m&agrave; c&aacute;c bạn đang cư ngụ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;