Điểm sáng hoạt động hè thiếu nhi năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hơn hai th&aacute;ng qua, thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trải qua một m&ugrave;a h&egrave; th&uacute; vị v&agrave; s&ocirc;i động.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32718/SCV1.jpg" style="height:388px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thiếu nhi Q.3 tham gia s&acirc;n chơi h&egrave;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo kết quả khảo s&aacute;t&nbsp;của Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; th&agrave;nh phố tr&igrave;nh b&agrave;y tại&nbsp;Hội nghị tổng kết hoạt động H&egrave; năm 2019 cho thấy 71,2% c&aacute;c em thiếu nhi &ldquo;Cảm thấy vui&rdquo; v&agrave; 59,7% phụ huynh được khảo s&aacute;t cho thấy sinh hoạt h&egrave; tại địa phương &ldquo;Cảm thấy bổ &iacute;ch&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Gi&aacute;o dục &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32713/5781e626978973d72a98.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thiếu nhi Q.&nbsp;12 trồng c&acirc;y bảo vệ m&ocirc;i trường</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố của em, th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo;, năm 2019, Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; từ th&agrave;nh phố đến cấp quận, huyện đ&atilde; triển khai nhiều s&acirc;n chơi cho thiếu nhi như hội trại du khảo &ldquo;B&uacute;t s&aacute;ng miền T&acirc;y&rdquo;, s&acirc;n chơi &ldquo;Em vui đọc b&aacute;o h&egrave;&rdquo;, li&ecirc;n hoan c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m to&agrave;n th&agrave;nh &ndash; &ldquo;Trại sẵn s&agrave;ng&rdquo;, trại h&egrave; &ldquo;Th&aacute;m hiểm rừng xanh Nam C&aacute;t Ti&ecirc;n&rdquo;, hội trại &ldquo;Chắp c&aacute;nh ước mơ&rdquo;, ng&agrave;y hội &ldquo;Kết nối y&ecirc;u thương, c&ugrave;ng em vui h&egrave;&rdquo;, học kỳ Qu&acirc;n đội, học kỳ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường l&agrave; một trong những điểm s&aacute;ng của m&ugrave;a h&egrave; năm nay, với hơn 1.607 lần tổ chức, 82 học kỳ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n,&hellip; Tại cơ sở, c&oacute; thể kể đến như c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;G&oacute;c phố xanh&rdquo; (Q.2), ng&agrave;y hội thiếu nhi với khoa học m&ocirc;i trường (Q.3), s&acirc;n chơi lưu động &ldquo;Bảo vệ m&ocirc;i trường (Q. T&acirc;n Ph&uacute;), hội thi &ldquo;Giải ph&aacute;p bảo vệ m&ocirc;i trường tại khu phố em&rdquo; (Q. T&acirc;n B&igrave;nh), điểm sinh hoạt h&egrave; xanh (H. H&oacute;c M&ocirc;n),&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32718/CP.jpg" style="height:463px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chị Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; th&agrave;nh phố năm 2019 cho biết: &ldquo;C&aacute;c hoạt động theo chủ đề h&egrave; 2019 được c&aacute;c cấp tập trung tổ chức v&agrave; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền, hoạt động, s&acirc;n chơi ph&ugrave; hợp với lứa tuổi g&oacute;p phần gi&aacute;o dục &yacute; thức giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường v&agrave; r&egrave;n luyện tinh thần tự &yacute; thức kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, hạn chế sử dụng chất thải nhựa trong thiếu nhi th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;M&ugrave;a h&egrave; vui, an to&agrave;n, bổ &iacute;ch&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32718/Anh%20Liem.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Chủ tịch thường trực UBND TP L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; nhận định của Ủy vi&ecirc;n BTV Th&agrave;nh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m tại Hội nghị tổng kết h&egrave; 2019. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m đ&atilde; biểu dương v&agrave; hoan ngh&ecirc;nh tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c quận, huyện, phường, x&atilde;, thị trấn, c&aacute;c điểm sinh hoạt h&egrave; tại phương trong việc chủ động triển khai v&agrave; c&ugrave;ng nhau phối hợp để thực hiện c&oacute; hiệu quả kế hoạch tổ chức hoạt động h&egrave; ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Nổi bật trong dịp h&egrave; năm nay, UBND TP đ&atilde; ph&aacute;t động to&agrave;n d&acirc;n ph&aacute;t động to&agrave;n d&acirc;n tập luyện m&ocirc;n bơi để ph&ograve;ng chống đuối nước, đ&atilde; tạo được sự lan tỏa s&acirc;u rộng, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c em thiếu nhi, qua đ&oacute; đ&atilde; g&oacute;p phần r&egrave;n luyện sức khỏe, ph&ograve;ng chống bệnh tật ở trẻ em v&agrave; giảm thiểu tai&nbsp;nạn do đuối nước&rdquo;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ph&oacute; Chủ tịch c&ugrave;ng đề nghị c&aacute;c đơn vị phải hết sức ch&uacute; &yacute; việc ph&ograve;ng chống đuối nước v&agrave; xem đ&oacute; l&agrave; việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32529/6f8d017b9b667f382677.jpg" style="font-size:14px; height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thiếu nhi Q.5 tham gia lớp tập huấn ph&ograve;ng chống đuối nước</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32695/67643735_523593825052989_6923503035092041728_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thiếu nhi H. H&oacute;c M&ocirc;n tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những kết quả đ&atilde; được được, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m đề nghị c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, địa phương cần lưu &yacute; duy tr&igrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả; phải quan t&acirc;m tuy&ecirc;n truyền phụ huynh về việc cho thiếu nhi tham gia sinh hoạt h&egrave; qua k&ecirc;nh Sở G</span>D-ĐT,<span style="font-size:14px">&nbsp;Hiệu trưởng, Hội Phụ huynh học sinh,... nhiều hơn nữa; tiếp tục ph&aacute;t huy tối đa c&aacute;c thiết chế văn h&oacute;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Tăng cường vận động nhiều hơn nữa c&aacute;c nguồn lực của x&atilde; hội c&ugrave;ng tham gia chăm s&oacute;c, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục thiếu nhi, đặc biệt l&agrave; việc bổ sung c&aacute;c nguồn lực để ph&aacute;t huy hiệu quả hoạt động tại c&aacute;c khu phố, ấp, tổ d&acirc;n phố, c&acirc;u lạc bộ, &ocirc;ng b&agrave; ch&aacute;u; tiếp tục đẩy mạnh việc gặp gỡ, lắng nghe &yacute; kiến, nguyện vọng của trẻ em, từ đ&oacute; chỉ đạo giải quyết quyết liệt những vấn đề c&aacute;c em quan t&acirc;m, từ đ&oacute; hướng đến x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, nhằm động vi&ecirc;n, khen thưởng c&aacute;c tập thể đ&atilde; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch tốt v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia tổ chức hoạt động H&egrave; năm 2019, Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh quyết định trao tặng Bằng khen Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố cho 29 tập thể ti&ecirc;u biểu, trong đ&oacute; c&oacute; Ban Chỉ đạo h&egrave; Q. 11, Q.12, Q. T&acirc;n Ph&uacute;, H. Nh&agrave; B&egrave;, Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP v&agrave; 24 tổ sinh hoạt h&egrave;` ấp, khu phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32718/Hinh.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Ph&oacute; Chủ tịch thường trực UBND TP L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn trao Bằng khen cho c&aacute;c&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch</span></em></p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="color:#0000CD"><em><strong><span style="font-size:12px">Trong m&ugrave;a h&egrave; vừa qua, tỷ lệ thiếu nhi tham gia cuối h&egrave; đạt tỷ lệ 67,3%; với 724.695 thiếu nhi tham gia sinh hoạt h&egrave; v&agrave; 28.508 phụ tr&aacute;ch h&egrave;.&nbsp;</span></strong></em></span></p> <p><span style="font-size:12px">C&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo cho trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn được đẩy mạnh th&ocirc;ng qua hoạt động trao tặng qu&agrave;, dụng cụ học tập, học bổ, tủ s&aacute;ch cho thiếu nhi, sửa chữa c&aacute;c s&acirc;n chơi thiếu nhi: 7,884 em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đ&atilde; được nhận được học bổng với tổng số tiền l&ecirc;n đến hơn 4,9 tỷ đồng; 20,546 em thiếu nhi được nhận dụng cụ học tập, 62 tủ s&aacute;ch với 17 ngh&igrave;n đầu s&aacute;ch,&nbsp;341 s&acirc;n chơi khoa học vui, s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, 752 chương tr&igrave;nh chiếu phim hoạt h&igrave;nh 3D, 111 s&acirc;n chơi cho thiếu nhi được x&acirc;y dựng, sửa chữa, n&acirc;ng cấp, trang bị dụng cụ,...</span></p> <p><span style="font-size:12px">Hoạt động trang bị c&aacute;c kỹ năng ph&ograve;ng chống bạo lực x&acirc;m hại trẻ em v&agrave; giới thiệu Luật trẻ em được phần lớn phụ huynh tham gia khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; cao. Điều n&agrave;y l&agrave; cơ sở để c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể v&agrave; nh&agrave; trường kết nối với phụ huynh thiếu nhi tiếp tục tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống bạo lực, x&acirc;m hại trẻ em.&nbsp;</span></p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px">VĂN DĨ - HỒNG TIẾN</span></p> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;