Làm đẹp hơn hình ảnh thanh niên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - &ldquo;Sức h&uacute;t của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, nhu cầu tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện trong thanh ni&ecirc;n c&ograve;n rất lớn. Với người thiết kế phong tr&agrave;o, đấy l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n kh&ocirc;ng dễ khi vừa phải tiếp nối th&agrave;nh quả, vừa phải đổi mới sao chong&agrave;y c&agrave;ng hấp dẫn hơn&quot;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/16/htv0974-2read-only-15659174827971654399548.jpg" style="height:876px; width:586px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của&nbsp;B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n L&Ecirc; QUỐC PHONG&nbsp;với Tuổi Trẻ khi nh&igrave;n lại 20 năm chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000-2019) v&agrave; hoạch định hướng đi mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tạo cảm hứng&nbsp;v&agrave; th&ocirc;i th&uacute;c</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>* Đ&acirc;u l&agrave; điểm s&aacute;ng nhất m&agrave; tuổi trẻ Việt Nam đ&atilde; tạo n&ecirc;n trong chặng đường 20 năm chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;?</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&oacute; thể n&oacute;i chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; đạt hiệu quả việc thu h&uacute;t, tập hợp, ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n v&agrave; cả trong khẳng định vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ trước những vấn đề c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn của đất nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đ&aacute;p ứng được nguyện vọng của thanh ni&ecirc;n trong việc khẳng định bản th&acirc;n, trải nghiệm, cống hiến v&agrave; thu hoạch được nhiều b&agrave;i học thực tiễn qu&yacute; gi&aacute; để trưởng th&agrave;nh cả về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; l&agrave;m đẹp th&ecirc;m h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong 20 năm qua. Với hơn 70 triệu lượt thanh ni&ecirc;n tham gia tr&ecirc;n phạm vi cả nước, gi&aacute; trị mang lại cả về vật chất v&agrave; tinh thần to lớn. C&oacute; thể n&oacute;i hoạt động t&igrave;nh nguyện l&agrave; niềm tự h&agrave;o của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>* Đ&atilde; xuất hiện c&aacute;c tr&agrave;o lưu, xu hướng t&igrave;nh nguyện mới, kh&ocirc;ng &iacute;t c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện của giới trẻ tự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; hoạt động hiệu quả. L&agrave;m sao để Đo&agrave;n vẫn giữ được vai tr&ograve; định hướng, dẫn dắt phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện chung sau 20 năm đạt nhiều th&agrave;nh quả lớn lao?</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đo&agrave;n lu&ocirc;n cổ vũ v&agrave; khuyến kh&iacute;ch thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện. Bởi đ&oacute; l&agrave; m&ocirc;i trường thực tiễn sinh động để thanh ni&ecirc;n chia sẻ, trải nghiệm, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i tin ch&iacute;nh phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n với nhiều hoạt động hiệu quả như chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; lan tỏa, tạo cảm hứng v&agrave; th&ocirc;i th&uacute;c nhiều bạn trẻ tham gia t&igrave;nh nguyện hơn. Quan trọng nhất l&agrave; nội dung hoạt động phải bắt nhịp kịp với những đ&ograve;i hỏi của người d&acirc;n, địa phương, phương thức cần ph&ugrave; hợp điều kiện cụ thể của c&aacute;c nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n v&agrave;o chặng đường 20 năm của chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy r&otilde; sự chuyển m&igrave;nh rất cụ thể.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ một chiến dịch chung đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh một chương tr&igrave;nh v&agrave; bốn chiến dịch cho c&aacute;c nh&oacute;m đối tượng thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c nhau. Từ việc điều chỉnh mỗi năm một địa b&agrave;n đ&atilde; xuất hiện ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều sự gắn b&oacute; 2-3 năm với một địa b&agrave;n để ho&agrave;n th&agrave;nh những c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn hơn. Từ một đội h&igrave;nh l&agrave;m nhiều nhiệm vụ đ&atilde; ra đời nhiều đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ việc chủ yếu dựa v&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; chuyển sang kết hợp v&agrave; vận động thanh ni&ecirc;n địa phương, người d&acirc;n c&ugrave;ng l&agrave;m, c&ugrave;ng g&igrave;n giữ c&ocirc;ng tr&igrave;nh, th&agrave;nh quả đạt được...</span></span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="placement-jofnkekp" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="banner-jnvk0c1v-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 0px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="AdAsia" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/16/dsc4213-2read-only-1565917520119623494239.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh làm sạch môi trường ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><img alt="Làm đẹp hơn hình ảnh thanh niên Việt Nam - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_31c9f330-bfc2-11e9-93a4-11ea49e45789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/16/dsc4213-2read-only-1565917520119623494239.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Làm đẹp hơn hình ảnh thanh niên Việt Nam - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường ở đảo L&yacute; Sơn, tỉnh Quảng Ng&atilde;i năm 2014 - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&aacute;m s&aacute;t nhu cầu thực tế của địa phương</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>* Từng c&oacute; ph&agrave;n n&agrave;n về t&iacute;nh h&igrave;nh thức, c&aacute;ch l&agrave;m &quot;phong tr&agrave;o&quot; trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động. Liệu đ&atilde; cần nghĩ đến một phương thức n&agrave;o kh&aacute;c thay cho phong tr&agrave;o, hoạt động t&igrave;nh nguyện hiện c&oacute;, thưa anh?</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đ&uacute;ng l&agrave; trong triển khai, c&oacute; l&uacute;c, c&oacute; thời điểm, c&oacute; đội h&igrave;nh chưa chuẩn bị kỹ lưỡng dẫn đến hiệu quả, chất lượng chưa cao. Nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; thiểu số. Gi&aacute; trị của phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện với sự trưởng th&agrave;nh của thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; được khẳng định, sự g&oacute;p sức của thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện trong sự ph&aacute;t triển của đất nước cũng rất r&otilde; n&eacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; sự đồng t&igrave;nh cao của dư luận, của x&atilde; hội, của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo khi đ&aacute;nh gi&aacute; về thanh ni&ecirc;n, ghi nhận v&agrave; kỳ vọng ở thanh ni&ecirc;n. Đ&oacute; cũng l&agrave; l&yacute; do m&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI x&aacute;c định đưa phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện l&agrave; một trong ba phong tr&agrave;o lớn của thanh ni&ecirc;n cả nước giai đoạn&nbsp;2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>* Anh cho rằng đ&acirc;u l&agrave; những th&aacute;ch thức đặt ra với phong tr&agrave;o v&agrave; cả với người thiết kế hoạt động, chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện? C&oacute; thể dự b&aacute;o g&igrave; về xu hướng, c&aacute;ch tiếp cận, phương thức của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện trong thời gian tới?</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Thực tiễn ph&aacute;t triển của đất nước đặt ra rất nhiều việc cần sự tham gia, t&iacute;nh xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n, nhưng l&agrave;m thế n&agrave;o để khơi gợi, mời gọi thanh ni&ecirc;n tham gia. T&ocirc;i cho rằng phương thức tổ chức trong giai đoạn n&agrave;y cần được điều chỉnh để đảm bảo diện rộng của phong tr&agrave;o nhưng cũng phải đảm bảo cả chiều s&acirc;u ở t&iacute;nh hiệu quả, thiết thực, chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thời gian tới vẫn rất cần b&aacute;m s&aacute;t những nhu cầu m&agrave; thực tế x&atilde; hội của c&aacute;c địa phương đặt ra. C&ugrave;ng với đ&oacute;, cần nh&acirc;n rộng việc gắn b&oacute; với một địa phương trong một thời gian đủ d&agrave;i để tham gia chuyển biến hoặc tạo c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dấu ấn &yacute; nghĩa, đặc biệt với những v&ugrave;ng kh&oacute; khăn, biển đảo của qu&ecirc; hương, đất nước.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Từ TP.HCM&nbsp;lan tỏa cả nước</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>* Trung ương Đo&agrave;n đ&aacute;nh gi&aacute; sự đ&oacute;ng g&oacute;p, vai tr&ograve; của tuổi trẻ TP.HCM thế n&agrave;o trong bức tranh tổng thể phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện cả nước?</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- T&ocirc;i nghĩ tuổi trẻ TP.HCM, Th&agrave;nh đo&agrave;n, Hội LHTN, Hội Sinh vi&ecirc;n TP.HCM c&oacute; quyền tự h&agrave;o l&agrave; nơi khởi xướng m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y với những th&agrave;nh c&ocirc;ng, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo để Trung ương Đo&agrave;n nh&acirc;n rộng cả nước v&agrave;o năm 2000.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 20 năm, TP.HCM lu&ocirc;n l&agrave; đơn vị đi đầu cả nước về t&iacute;nh hiệu quả trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;. Trung ương Đo&agrave;n lu&ocirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự chuẩn bị, đầu tư của Đo&agrave;n - Hội v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;&quot; đ&atilde; ph&aacute;t triển th&agrave;nh &quot;M&ugrave;a h&egrave; xanh&quot;, tiếp tục h&igrave;nh th&agrave;nh &quot;Hoa phượng đỏ&quot;, &quot;Kỳ nghỉ hồng&quot;, &quot;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&quot;. Từ chương tr&igrave;nh &quot;Hỗ trợ th&iacute; sinh dự thi đại học&quot; chuyển m&igrave;nh, ph&aacute;t triển th&agrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; đầy nh&acirc;n văn. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng chỉ tự l&agrave;m mới, l&agrave;m phong ph&uacute; hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; gi&aacute; trị th&uacute;c đẩy, lan tỏa trong thanh ni&ecirc;n cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh PHẠM HỒNG SƠN</strong>&nbsp;(b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM):</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đổi mới l&agrave; tất yếu</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch t&igrave;nh nguyện ra đời tại TP.HCM ban đầu kh&ocirc;ng nghĩ nhiều đến việc đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o chung m&agrave; chỉ l&agrave; tuổi trẻ g&oacute;p phần giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn của TP.HCM đang đặt ra khi ấy. Khi ch&uacute;ng t&ocirc;i mở mũi đi tỉnh, được trung ương nh&acirc;n rộng, tuổi trẻ TP.HCM &yacute; thức hơn trong việc phải sẻ chia với những nơi c&ograve;n kh&oacute; khăn hơn, chia sẻ m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể nh&acirc;n rộng th&agrave;nh phong tr&agrave;o chung của tuổi trẻ cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuổi trẻ TP.HCM tự h&agrave;o v&igrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh trong th&agrave;nh quả chung nhưng cũng nhận thấy tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh. B&acirc;y giờ l&agrave; một chương tr&igrave;nh v&agrave; bốn chiến dịch t&igrave;nh nguyện v&agrave;o h&egrave; mỗi năm nhưng sắp tới sẽ l&agrave; g&igrave;, th&ecirc;m c&aacute;i n&agrave;o, bớt c&aacute;i n&agrave;o rất cần được nghĩ thấu đ&aacute;o. Y&ecirc;u cầu đổi mới l&agrave; tất yếu. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn lu&ocirc;n tự đ&ograve;i hỏi ch&iacute;nh m&igrave;nh để t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ khơi được sức trẻ m&agrave; c&ograve;n phải trả lời được những c&acirc;u hỏi ph&ugrave; hợp với thực tiễn đặt ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh NGUYỄN NGỌC VIỆT&nbsp;</strong>(b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n H&agrave; Nội):</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>X&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n thủ đ&ocirc; thời đại mới</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực tiễn 20 năm triển khai, hoạt động t&igrave;nh nguyện trở th&agrave;nh m&ocirc;i trường tốt để thanh ni&ecirc;n thủ đ&ocirc; r&egrave;n luyện, phấn đấu v&agrave; trưởng th&agrave;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế, x&atilde; hội, bảo vệ Tổ quốc. Trung b&igrave;nh mỗi năm c&oacute; khoảng 30.000 - 40.000 thanh ni&ecirc;n, HSSV H&agrave; Nội tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện với nhiều c&ocirc;ng việc &yacute; nghĩa cho cộng đồng. Đặc biệt, từ năm 2006, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hoạt động tại thủ đ&ocirc; Vientiane (L&agrave;o), thắt chặt t&igrave;nh hữu nghị giữa thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n hai b&ecirc;n với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p ph&aacute;t huy t&iacute;nh chủ động, s&aacute;ng tạo, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi cơ sở, từng khối đối tượng. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n thủ đ&ocirc; thời đại mới với 6 ti&ecirc;u ch&iacute;: bản lĩnh vững v&agrave;ng, ứng xử văn h&oacute;a, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, tri thức phong ph&uacute;, sức khỏe dồi d&agrave;o, kỹ năng th&agrave;nh thạo.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&Agrave; THANH ghi</strong></span></span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PGS.TS HUỲNH TH&Agrave;NH ĐẠT&nbsp;</strong>(gi&aacute;m đốc ĐH Quốc gia TP.HCM):</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; lan tỏa gi&aacute; trị nh&acirc;n văn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gắn kết, phục vụ cộng đồng l&agrave; một trong những gi&aacute; trị cốt l&otilde;i m&agrave; ĐH Quốc gia TP.HCM x&acirc;y dựng. C&ugrave;ng với nghi&ecirc;n cứu khoa học, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, hoạt động t&igrave;nh nguyện của sinh vi&ecirc;n l&agrave; minh chứng ti&ecirc;u biểu cho gi&aacute; trị n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; nghĩa thực sự của hoạt động t&igrave;nh nguyện m&agrave; sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh tại địa phương m&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện lối sống, tu dưỡng đạo đức, nh&acirc;n c&aacute;ch, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; lan tỏa những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn ra cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; nền tảng để c&aacute;c kỹ sư, cử nh&acirc;n trở th&agrave;nh những tr&iacute; thức dấn th&acirc;n, cống hiến cho đất nước khi rời khỏi giảng đường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Ocirc;ng TAN SRI LEE LAM THYE&nbsp;</strong>(chủ tịch Tổ chức sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện,&nbsp;Bộ Gi&aacute;o dục đại học Malaysia):</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều trải nghiệm kh&oacute; qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tại TP.HCM để sinh vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m hiểu qu&aacute; tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Việt Nam nhiệt t&igrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, quốc gia của họ. M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; dạy cho c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i những điều cần thiết, gi&uacute;p họ ph&acirc;n t&iacute;ch, xem x&eacute;t vấn đề v&agrave; t&igrave;m giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp để gi&uacute;p những người đang cần sự gi&uacute;p đỡ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n Malaysia phải chuẩn bị, học v&agrave; l&agrave;m việc c&ugrave;ng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong một th&aacute;ng, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Đ&acirc;y l&agrave; yếu tố quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập của sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i. C&aacute;c bạn học được những kỹ năng, b&agrave;i học v&agrave; trải nghiệm kh&oacute; qu&ecirc;n khi tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện tại TP.HCM hằng năm.</span></span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những c&aacute;i &ocirc;m, nắm tay &acirc;n cần tr&ecirc;n đất L&agrave;o</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; g&aacute;i Trần H&agrave; My (29 tuổi) - đo&agrave;n vi&ecirc;n của Bệnh viện Nh&acirc;n D&acirc;n Gia Định (TP.HCM) - c&oacute; lần đ&atilde; kh&ocirc;ng kiềm được nước mắt khi rời Attapeu (L&agrave;o). Trong 13 ng&agrave;y chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại L&agrave;o hồi th&aacute;ng 7-2019 của My l&agrave; lần thứ tư li&ecirc;n tiếp My đặt ch&acirc;n đến đất nước triệu voi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Năm n&agrave;o Th&agrave;nh đo&agrave;n cũng tổ chức c&aacute;c đội h&igrave;nh kh&aacute;m chữa bệnh, cấp ph&aacute;t thuốc cho người d&acirc;n L&agrave;o tại c&aacute;c bản l&agrave;ng kh&oacute; khăn tỉnh Attapeu. Nơi ấy giống như l&agrave; qu&ecirc; hương thứ hai của t&ocirc;i&quot; - My kể.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/16/tinh-nguyen-he3-2read-only-1565917545208308609727.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Các bác sĩ Kỳ nghỉ hồng khám chữa bệnh cho trẻ em Lào tại tỉnh Attapeu - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="tinh nguyen he_3 2(read-only)" class="lightbox-content" id="img_432b69b0-bfc2-11e9-8111-691e712de36f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/16/tinh-nguyen-he3-2read-only-1565917545208308609727.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:544px" title="tinh nguyen he_3 2(read-only)" /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233);"> <p><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c b&aacute;c sĩ Kỳ nghỉ hồng kh&aacute;m chữa bệnh cho trẻ em L&agrave;o tại tỉnh Attapeu - Ảnh: VŨ THỦY</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">My nhớ như in m&ugrave;a chiến dịch năm ngo&aacute;i: &quot;H&ocirc;m tổng kết cũng l&agrave; h&ocirc;m đập Attapeu bị vỡ. Phần lớn người d&acirc;n L&agrave;o nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ch&acirc;n đến c&ograve;n ngh&egrave;o kh&oacute;. L&uacute;c rời đi, t&ocirc;i đ&atilde; hứa sẽ quay lại để xem cuộc sống của người d&acirc;n sau sự cố c&oacute; ổn kh&ocirc;ng v&agrave; được tiếp tục l&agrave;m c&ocirc;ng việc kh&aacute;m chữa bệnh ở đ&acirc;y. H&ocirc;m quay lại, đường s&aacute; bằng phẳng hơn, nhiều c&acirc;y cầu mới đ&atilde; được x&acirc;y...&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - trưởng ban quốc tế Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại L&agrave;o 2019 - cũng đ&atilde; c&oacute; ba m&ugrave;a chiến dịch ở L&agrave;o. M&ugrave;a đầu ti&ecirc;n trong m&agrave;u &aacute;o chiến sĩ khi anh c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n ĐH B&aacute;ch khoa TP.HCM v&agrave; hai m&ugrave;a trong hai năm vừa qua trong vai tr&ograve; chỉ huy trưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại L&agrave;o đ&atilde; bước sang năm thứ 16. C&aacute;c chiến sĩ đến với c&aacute;c bản l&agrave;ng xa x&ocirc;i l&agrave;m s&acirc;n chơi cho trẻ em, kh&aacute;m chữa bệnh, cấp ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho người d&acirc;n, dạy tiếng Việt, hỗ trợ x&acirc;y dựng nh&agrave; hữu nghị, giao lưu với c&aacute;c bạn trẻ ở L&agrave;o v&agrave; học hỏi lẫn nhau&quot; - anh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh cũng đ&atilde; c&oacute; những khoảnh khắc kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n tr&ecirc;n đất L&agrave;o, l&agrave; những c&aacute;i &ocirc;m v&agrave; giọt nước mắt của b&agrave; mẹ L&agrave;o khi nhận căn nh&agrave; hữu nghị m&agrave; Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM trao tặng, l&agrave; c&aacute;i nắm tay &acirc;n cần như người th&acirc;n của những &ocirc;ng bố, b&agrave; mẹ người L&agrave;o...</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VŨ THỦY</strong></span></span></p> </div> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; width: 586px; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ) thực hiện</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;