Nhiều công trình thiết thực trong ngày hội “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 21/7/2019 tại Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;, Huyện Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chiến sỹ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; năm 2019 nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; năm 2019.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32603/IMG_6622.JPG" style="height:389px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều nội dung &yacute; nghĩa, thiết thực g&oacute;p phần c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u Quốc gia về x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới giai đoạn 2 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện như: trao tặng sinh kế cho c&aacute;c hộ thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; sơn sửa nh&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người d&acirc;n do chiến sỹ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện Đo&agrave;n thực hiện; tiếp nhận hỗ trợ từ c&aacute;c đơn vị hỗ trợ của chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện, cụ thể: <em>trường ĐH Kinh tế - Luật</em><em>; trường ĐH Mở </em><em>TP.HCM</em><em>; trường ĐH Sư phạm kỹ thuật; trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&agrave;nh phố; trường ĐH Kinh tế Th&agrave;nh phố; trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng; trường ĐH Ngoại thương cơ sở II; trường ĐH Kiến tr&uacute;c; trường Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh) </em>với tổng kinh ph&iacute; hỗ trợ l&ecirc;n đến hơn <strong>360,3</strong> triệu đồng nhằm thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh như thiết yếu như b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm n&ocirc;ng th&ocirc;n, x&acirc;y dựng s&acirc;n chơi thiếu nhi, chăm lo gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, chuỗi chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa như: Kh&aacute;nh th&agrave;nh 02 tuyến hẻm giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại x&atilde; Hiệp Phước v&agrave; x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; Khởi c&ocirc;ng s&acirc;n chơi thiếu nhi tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; Hiệp Phước; tham gia tổng vệ sinh hai tuyến Rạch Đ&igrave;nh, ấp 1, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; Rạch Ch&ugrave;a ấp 5 x&atilde; Phước Kiển; tọa đ&agrave;m thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế giữa hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n quốc tế Malaysia;....</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32603/IMG_6728.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32603/IMG_6688.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh nhằm n&acirc;ng cao nhận thức của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc, qua đ&oacute; c&ugrave;ng thể hiện sức trẻ, tr&iacute; tuệ, tr&aacute;ch nhiệm chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới giai đoạn 2 tại c&aacute;c x&atilde; tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Nh&agrave; B&egrave;. Phối hợp tốt c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị v&agrave; k&ecirc;u gọi c&aacute;c nguồn lực trong việc hỗ trợ chăm lo nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, hỗ trợ học tập, n&acirc;ng cao kiến thức tay nghề trong thanh ni&ecirc;n, chuyển giao kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ trong sản xuất cho thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;