Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 14.7, Lễ ph&aacute;t động Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y&rdquo; &nbsp;năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&igrave;nh Ph&uacute; &ndash; Quận 6, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hiểu để chấp h&agrave;nh tốt văn h&oacute;a tham gia giao th&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hoạt động cao điểm được&nbsp;tổ chức với mong muốn n&acirc;ng cao &yacute; thức của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi về &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật về giao th&ocirc;ng. Qua đ&oacute;, ng&agrave;y hội g&oacute;p phần thực hiện năm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%208.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Ban tổ chức trao tặng 30 gi&aacute; đỡ điện thoại cho t&agrave;i xế xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự lễ ph&aacute;t động, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh vi&ecirc;n được trau&nbsp;dồi th&ecirc;m kỹ năng an to&agrave;n trong tham gia giao th&ocirc;ng như: những t&igrave;nh huống mất an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng, những t&igrave;nh huống hỏng xe thường gặp v&agrave; c&aacute;ch xử l&yacute; cơ bản; Tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng vệ bản th&acirc;n khi bị đối tượng tấn c&ocirc;ng, kỹ năng ph&ograve;ng, chống tội phạm cướp giật t&agrave;i sản; Hướng dẫn cung cấp th&ocirc;ng tin về giao th&ocirc;ng cho c&aacute;c cơ quan chức năng, điều phối giao th&ocirc;ng, ứng xử văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng; Hướng dẫn phương ph&aacute;p kiểm tra xe trước khi lưu th&ocirc;ng, đội mũ bảo hiểm đ&uacute;ng quy c&aacute;ch, ngồi đ&uacute;ng tư thế khi l&aacute;i xe, c&aacute;ch nhận biết v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống nguy hiểm khi l&aacute;i xe, chạy thử xe tr&ecirc;n m&aacute;y RT; &nbsp;Hướng dẫn sửa chữa linh kiện v&agrave; tặng phiếu giảm gi&aacute; sửa xe m&aacute;y...</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%204.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động hỗ trợ cấp, đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe; tuy&ecirc;n truyền đội mũ bảo hiểm khi đi m&ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y, thắt d&acirc;y an to&agrave;n khi ngồi tr&ecirc;n &ocirc; t&ocirc;, mặc &aacute;o phao khi tham gia giao th&ocirc;ng đường thủy, x&acirc;y dựng trạm dừng, nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t kiểu mẫu, điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an to&agrave;n ... c&ugrave;ng một số kỹ năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống khi tham gia giao th&ocirc;ng, diễn tập cứu hộ, cứu nạn tr&ecirc;n s&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đồng h&agrave;nh v&agrave; sẻ chia để cuộc sống tốt đẹp hơn</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh đ&atilde; trao tặng c&aacute;c vật phẩm, dụng cụ như: n&oacute;n bảo hiểm, &aacute;o mưa, ... nhằm phục vụ c&aacute;c hoạt động đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. &nbsp;Ra mắt Đội SOS Hướng Nam trực thuộc hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Th&agrave;nh phố, với nhiệm vụ hỗ trợ gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n gặp nạn tr&ecirc;n đường từ 21g00 đến 01g00 s&aacute;ng hằng ng&agrave;y tại địa b&agrave;n c&aacute;c quận 2,4,7,8, huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh; trao tặng 50 gi&aacute; đỡ điện thoại cho t&agrave;i xế xe c&ocirc;ng nghệ nhằm đảm bảo an to&agrave;n trong tham gia giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%205.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hướng dẫn kỹ năng tự vệ khi bị cướp tấn c&ocirc;ng.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ ng&agrave;y hoạt động trong điểm c&ograve;n c&oacute;: Diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng; Trải nghiệm thực tế tại Khoa Cấp cứu, Khoa Chỉnh h&igrave;nh Bệnh viện Chợ Rẫy; Chiếu phim tư liệu về thực trạng giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố v&agrave; những t&igrave;nh huống tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n trong năm 2018, 2019; những lỗi thường vi phạm khi tham gia giao th&ocirc;ng; Tập huấn kỹ năng sơ cứu cơ bản; Thăm hỏi, động vi&ecirc;n v&agrave; tặng qu&agrave; nạn nh&acirc;n bị tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%206.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao tặng 30 n&oacute;n bảo hiểm cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%207.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tặng hoa ch&uacute;c mừng cho đội SOS Hướng Nam.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại &uacute;y Nguyễn C&ocirc;ng Danh &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường Vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y hoạt động cao điểm chung của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; nhằm tạo sự tập trung về lực lượng, nội dung v&agrave; nguồn lực. Ng&agrave;y hoạt động cao điểm năm 2019 l&agrave; cơ hội để tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ti&ecirc;n phong, gương mẫu, tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo ph&ugrave; hợp với chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; nghiệp vụ. Đặc biệt, ng&agrave;y cao điểm năm 2019 mong muốn trang bị v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c bạn t&agrave;i xế đang l&agrave; đối t&aacute;c của c&aacute;c C&ocirc;ng ty vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch, vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a tr&ecirc;n ứng dụng c&ocirc;ng nghệ c&oacute; những kiến thức v&agrave; kỹ năng ph&ugrave; hợp trong tham gia giao th&ocirc;ng để c&oacute; những chuyến đi an to&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N &ndash; VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;