Phóng sự ảnh: Thiếu nhi VN khám phá nét đẹp văn hóa của thành phố mang tên Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><em><span style="font-size:16px">Nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ III&nbsp;năm 2019,&nbsp;278 đại biểu thiếu nhi&nbsp;v&agrave; 80 phụ tr&aacute;ch Đội tr&ecirc;n to&agrave;n quốc đ&atilde; c&oacute; cơ hội kh&aacute;m ph&aacute; n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a của Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.&nbsp;</span></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="background-color:#B22222">H&Agrave;NH TR&Igrave;NH KH&Aacute;M PH&Aacute; LỊCH SỬ</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/_E8A6854.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">C&aacute;c đại biểu tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh - nơi c&aacute;ch đ&acirc;y 108 năm người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước.</span></em></p> <p style="text-align:center"><strong><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/_E8A6876.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/1230850.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Tham quan Hội trường Thống nhất</span></em></p> <p style="text-align:center"><strong><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_1836.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_2532.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_1848.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; một dịp để c&aacute;c đại biểu hiểu hơn về truyền thống y&ecirc;u nước&nbsp;của Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></span></p> <p><span style="font-size:18px"><strong><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#006400">RỘN R&Agrave;NG KH&Ocirc;NG KH&Iacute; VUI TƯƠI</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/4a4ec3e952abb6f5efba.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/P1230883.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/P1230905.jpg" style="height:376px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c bạn nhỏ &quot;check-in&quot; với c&aacute;c bức tranh 3D tại Bảo t&agrave;ng tranh 3D Artinus, Quận 7</em></span></p> <p><span style="color:#FFF0F5"><span style="font-size:18px"><strong><span style="background-color:#800080">TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_2570.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c em tham quan Trung t&acirc;m Thể thao tổng hợp v&agrave; gi&aacute;o dục nghề nghiệp cho học sinh với c&aacute;c s&acirc;n chơi trong nh&agrave; rộng kiểu th&agrave;nh phố thu nhỏ với c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục, thực h&agrave;nh.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/0d4f07567514914ac805.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trải nghiệm l&agrave;m y t&aacute;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_1931.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Học l&agrave;m đầu bếp</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/499a11486a0a8e54d71b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Những ph&aacute;t thanh vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n nhỏ</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/2469f62f8d6d6933307c.jpg" style="height:440px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ước mơ của em l&agrave; &quot;người bảo vệ c&ocirc;ng l&yacute;&quot;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_1911.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trải nghiệm l&agrave;m l&iacute;nh cứu hỏa</em><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_1927.jpg" style="height:436px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">&quot;Những thi&ecirc;n thần nhỏ&nbsp;tr&ecirc;n s&agrave;n catwalk&quot;</span></em></p> <p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>MỖI EM MANG ĐẾN LI&Ecirc;N HOAN&nbsp;L&Agrave; NHỮNG C&Acirc;U CHUYỆN ĐẸP</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span style="color:#FF0000"><strong>Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave;&nbsp;</strong></span></span><span style="font-size:22px"><span style="color:#FFF0F5"><strong><span style="background-color:#FF0000">ƯỚC MƠ CH&Aacute;Y BỎNG</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_1941.jpg" style="height:463px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_2641.JPG" style="height:759px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32427/IMG_1924.jpg" style="height:663px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px">Những nụ cười v&ocirc; tư, hồn nhi&ecirc;n của c&aacute;c em l&agrave; nguồn cảm hứng cho mỗi người&nbsp;ch&uacute;ng ta th&ecirc;m y&ecirc;u đời v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m niềm tin tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></strong></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;