Thành Đoàn thăm và chúc mừng Tổng lãnh sự Campuchia nhân Tết Chol Chnam Thmay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32161/IMG_6111.jpg" style="width:800px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c Tết&nbsp;Tổng l&atilde;nh sự&nbsp;Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n, chị Vương Thanh Liễu - Ủy vi&ecirc;n&nbsp;BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; gửi lời c&aacute;m ơn ch&acirc;n th&agrave;nh trước sự hỗ trợ của l&atilde;nh sự qu&aacute;n d&agrave;nh cho phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Thời gian qua, rất nhiều hoạt động giao lưu&nbsp;văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hai nước&nbsp;đ&atilde; được tổ chức rất th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</span></span><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh hy&nbsp;vọng L&atilde;nh sự qu&aacute;n sẽ tiếp tục hỗ trợ để c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n giữa&nbsp;hai nước sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng gắn kết, ph&aacute;t triển. Dịp n&agrave;y, đo&agrave;n&nbsp;cũng gửi tặng hoa v&agrave; lời ch&uacute;c Tết th&acirc;n mật đến ng&agrave;i Tổng l&atilde;nh sự v&agrave; c&aacute;c l&atilde;nh sự đang l&agrave;m việc ở Việt Nam trước dịp lễ lớn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, &ocirc;ng Im Hen &ndash; Tổng l&atilde;nh sự Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng gửi lời c&aacute;m ơn đến Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&igrave; mỗi dịp lễ, Tết đều đến thăm hỏi, ch&uacute;c mừng.&nbsp;</span></span><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tổng l&atilde;nh sự cho biết: &quot;Trong ba năm l&agrave;m việc tại Việt Nam, &ocirc;ng chưa được ăn Tết Chol Chnam Thmay ở qu&ecirc; nh&agrave; lần n&agrave;o. Song, mỗi dịp Tết cả gia đ&igrave;nh &ocirc;ng đều đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh để ăn Tết c&ugrave;ng&quot;. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32161/IMG_6099.jpg" style="width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Campuchia ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng rất đ&ocirc;ng nhưng mỗi người một ng&agrave;nh nghề n&ecirc;n kh&oacute; gặp nhau. Nhờ c&aacute;c hoạt động giao lưu của Th&agrave;nh Đo&agrave;n m&agrave; c&aacute;c bạn được tập trung lại, rất vui v&agrave; phấn khởi&rdquo;</em>.</span><span style="font-size:14px"> &Ocirc;ng cũng hy&nbsp;vọng c&aacute;c hoạt động thanh ni&ecirc;n sẽ tiếp tục diễn ra thật s&ocirc;i nổi, g&oacute;p phần gia tăng t&igrave;nh hữu nghị giữa hai nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32161/cholchnamthmay%201.png" style="height:1271px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32161/cholchnamthmay%202.png" style="height:1271px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32161/cholchnamthmay%203.png" style="width:900px" /></span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tin: &Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Đồ họa: TH&Aacute;I TRIỂN</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn ảnh v&agrave; th&ocirc;ng tin: B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN