[Infographic] Ý nghĩa Logo của các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Xin mời c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu về &yacute; nghĩa Logo của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&atilde;y c&ugrave;ng sẵn s&agrave;ng, phất cao ngọn cờ&nbsp; v&agrave; tiếp tục viết n&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh thanh xu&acirc;n tươi đẹp của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35915/mhx.jpg" style="height:1542px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35915/tsmt.jpg" style="height:1541px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35915/hpd.jpg" style="height:1541px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35915/hqx.jpg" style="height:1563px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35915/knh.jpg" style="height:1541px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35915/gsax.jpg" style="height:1550px; width:900px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NĐ: MINH NHẬT</strong></span></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN