[Infographic] Các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng tin c&aacute;c đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đang nu&ocirc;i dưỡng, quản l&yacute; trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36455/A.jpg" style="height:426px; width:600px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36455/B.jpg" style="height:425px; width:600px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36455/C.jpg" style="height:425px; width:600px" /></span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nguồn: Đo&agrave;n Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NĐ: TA</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;