[Infographic] Các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng tin c&aacute;c đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đang nu&ocirc;i dưỡng, quản l&yacute; trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36455/A.jpg" style="height:426px; width:600px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36455/B.jpg" style="height:425px; width:600px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36455/C.jpg" style="height:425px; width:600px" /></span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nguồn: Đo&agrave;n Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NĐ: TA</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;