Vọng cổ, cải lương trong trái tim bạn trẻ thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từ những làn đi&ecirc;̣u ngọt ngào, những c&acirc;u vọng cổ m&ugrave;i mẫn của con người vùng đ&acirc;́t phương Nam h&agrave;o hiệp, rất đậm chất nghĩa t&igrave;nh đến những tr&iacute;ch đoạn cải lương mang &acirc;m hưởng lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; đầy x&uacute;c cảm </strong><strong>đ&atilde; sống h&agrave;ng thế kỷ đang được n&acirc;ng niu qua tiếng đờn, giọng ca của những bạn trẻ tuổi đ&ocirc;i mươi</strong><strong> theo c&aacute;ch dạt d&agrave;o t&igrave;nh cảm nhất.</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32112/Anh1.jpg" style="height:381px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chạm đến tr&aacute;i tim bạn&nbsp;trẻ</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tối 26.3, Đ&ecirc;m chung kết của <em>Li&ecirc;n hoan Vọng cổ, Tr&iacute;ch đoạn cải lương v&agrave; c&aacute;c ca kh&uacute;c mang &acirc;m hưởng d&acirc;n ca lần IV năm 2019 </em>đ&atilde; kh&eacute;p lại th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với c&aacute;c tiết mục dự thi được đầu tư c&ocirc;ng phu v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đặc sắc.<strong> </strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề &ldquo;&Acirc;m điệu qu&ecirc; hương&rdquo;, li&ecirc;n hoan kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; hội thi biểu diễn t&agrave;i năng s&acirc;n khấu, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; nơi để những l&agrave;n điệu qu&ecirc; hương được trau chuốt tỉ mỉ, được truyền tải theo c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng, gần gũi nhất đến với kh&aacute;n giả trẻ, g&oacute;p phần đưa loại h&igrave;nh văn h&oacute;a truyền thống d&acirc;n tộc v&agrave;o giảng đường v&agrave; đời sống thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bằng chứng l&agrave; li&ecirc;n hoan năm nay đ&atilde; thu h&uacute;t gần 70 tiết mục dự thi đến từ 17 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ở bảng thi (vọng cổ, tr&iacute;ch đoạn cải lương, c&aacute;c ca kh&uacute;c mang &acirc;m hưởng D&acirc;n ca). </span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde;&nbsp;mang tinh thần trẻ, năng lượng mới v&agrave; sự chuẩn bị chu đ&aacute;o nhất đến với &aacute;nh đ&egrave;n s&acirc;n khấu, &quot;thổi hồn&quot; v&agrave;o từng tiết mục.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32112/Anh2%20(1).jpg" style="height:679px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bạn Trần Thảo Nguy&ecirc;n (ĐH Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn) v&agrave; bạn L&ecirc; Trung Hiếu (ĐH B&aacute;ch Khoa) biểu diễn trong chương tr&igrave;nh &quot;Tuổi xanh t&ocirc;i h&aacute;t&quot;&nbsp; tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: NVCC​</em></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; thơ Thanh Thảo từng nhận định: &ldquo;V<em>ọng cổ buồn, nhưng vọng cổ đi v&agrave;o l&ograve;ng người, thấm s&acirc;u lắm. Vọng cổ buồn nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;o con người xuống thấp, kh&ocirc;ng l&agrave;m con người rời r&atilde;. Một nỗi buồn thanh sạch, đầy chia sẻ</em>&rdquo;. Hẳn đ&oacute; cũng l&agrave; một l&yacute; do để tiết mục &ldquo;Giọt sữa cuối c&ugrave;ng&rdquo; của bạn Trần Thảo Nguy&ecirc;n (Sinh vi&ecirc;n Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đạt giải nhất ở bảng A &ndash; bảng Vọng cổ. B&agrave;i vọng cổ n&oacute;i về t&igrave;nh mẫu tử thi&ecirc;ng li&ecirc;ng trước gi&acirc;y ph&uacute;t chị giao li&ecirc;n Nguyễn Thị Tư bị kẻ th&ugrave; h&agrave;nh quyết tại v&ugrave;ng đất Vĩnh Hưng (tỉnh Bạc Li&ecirc;u).</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;M&igrave;nh đam m&ecirc; từ nhỏ nhưng mới chỉ bắt đầu h&aacute;t vọng cổ từ đầu năm hai đại học khi tham gia C&acirc;u lạc bộ Giai điệu Phương Nam (Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh)&quot;.</em> Tại li&ecirc;n hoan, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute; Diệu Đức -&nbsp;Nguy&ecirc;n Trưởng Khoa Kịch - H&aacute;t d&acirc;n tộc trường Đại học S&acirc;n khấu Điện ảnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; n&oacute;i với m&igrave;nh: &ldquo;Con g&aacute;i ơi, sao con chưa c&oacute; gia đ&igrave;nh m&agrave; chọn h&aacute;t b&agrave;i n&agrave;y, rất kh&oacute; h&aacute;t v&agrave; rất kh&oacute; để diễn&rdquo;.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Nhưng khi đ&atilde; bước l&ecirc;n s&acirc;n khấu, cảm x&uacute;c m&igrave;nh cứ nức nở, tu&ocirc;n tr&agrave;o theo từng c&acirc;u h&aacute;t. M&igrave;nh cảm thấy khi đ&oacute; m&igrave;nh mới ch&iacute;nh l&agrave; m&igrave;nh v&agrave; theo đuổi được đam m&ecirc; của bản th&acirc;n.&rdquo;</em>, Thảo Nguy&ecirc;n chia sẻ.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Những r&agrave;o cản hữu h&igrave;nh</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32112/cai-luong-sinh-vien-4-15399369574421061212746.jpg" style="height:382px; width:586px" /></p> <div class="fancybox-title fancybox-title-outside-wrap" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px 20px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 19px; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; position: relative; z-index: 8050; visibility: visible; width: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); left: 0px; opacity: 1; text-shadow: none !important; color: rgb(102, 102, 102) !important; text-align: center;"><em><span style="font-size:11px">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&ograve;n học chơi cả nhạc cụ, đ&agrave;n, s&aacute;o, nhị cho c&aacute;c buổi biểu diễn - Ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ&nbsp;</span></em></div> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phần lớn c&aacute;c kh&aacute;n giả trẻ th&iacute;ch những g&igrave; năng động, ch&acirc;n thực v&agrave; gần gũi với cuộc sống. Giai điệu bắt tai, lời nhạc dễ thuộc ch&iacute;nh l&agrave; sợi d&acirc;y kết nối quan trọng giữa &acirc;m nhạc v&agrave; kh&aacute;n giả trẻ, nhất l&agrave; đối với guồng quay x&atilde; hội đang ng&agrave;y c&agrave;ng lớn, đ&ograve;i hỏi những g&igrave; nhanh ch&oacute;ng v&agrave; tốn &iacute;t thời gian nhất.&ldquo;H<em>&aacute;t vọng cổ thực sự rất kh&oacute;, đ&ograve;i hỏi người h&aacute;t phải ngọt ng&agrave;o, phải m&ugrave;i mẫn. Tuy m&igrave;nh c&oacute; khả năng nhưng cũng phải tập t&agrave;nh rất l&acirc;u để c&acirc;u h&aacute;t tr&ograve;n v&agrave;nh r&otilde; chữ. Ch&iacute;nh v&igrave; kh&oacute; h&aacute;t theo, kh&oacute; nhẩm lời n&ecirc;n lượng người nghe thể loại n&agrave;y cũng rất &iacute;t</em>&rdquo;, Thảo Nguy&ecirc;n nhận định.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vẫn c&oacute; những c&acirc;u lạc bộ tập hợp những nh&oacute;m bạn trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; muốn h&aacute;t cải lương, vọng cổ hay đờn ca t&agrave;i tử nhưng số lượng thực sự rất &iacute;t, m&ocirc;i trường để hoạt động cũng hạn chế. Chỉ c&oacute; bạn&nbsp;trẻ mới lan tỏa được th&ocirc;ng điệp v&agrave; niềm đam m&ecirc; một c&aacute;ch tốt nhất cho nhau nhưng với số lượng kh&ocirc;ng nhiều để l&agrave;m sống dậy d&ograve;ng chảy vọng cổ, cải lương năm n&agrave;o. Hơn thế nữa, những b&agrave;i h&aacute;t &ldquo;triệu view&rdquo; c&ugrave;ng với xu hướng mượn lời b&agrave;i h&aacute;t để giao tiếp v&agrave; đăng l&ecirc;n mạng x&atilde; hội cũng đ&atilde; phần n&agrave;o lấy đi &iacute;t nhiều kh&aacute;n giả của d&ograve;ng &acirc;m nhạc truyền thống. </span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Cao Ngọc Minh Thư (Sinh vi&ecirc;n Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh) rất &iacute;t khi nghe vọng cổ hay cải lương, đơn giản chỉ v&igrave; nội dung của ch&uacute;ng mang hơi hướng những nỗi buồn, những cuộc chia ly, c&oacute; như vậy mới ra c&aacute;i chất của &acirc;m nhạc truyền thống nhưng với giới trẻ th&igrave; lại th&iacute;ch những g&igrave; vui tươi, trẻ trung v&agrave; s&ocirc;i nổi. &ldquo;Thực sự m&igrave;nh kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp để nghe cải lương hay &acirc;m nhạc truyền thống, những giai điệu nhanh, hiện đại v&agrave; vui tươi lu&ocirc;n l&ocirc;i cuốn m&igrave;nh hơn cả.&rdquo;, Thư n&oacute;i.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n bạn L&ecirc; Minh Tuấn&nbsp;(Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh), chia sẻ <em>&quot;cải lương, vọng cổ thực sự nếu muốn bảo tồn hay ph&aacute;t triển th&igrave; phải lắng nghe hơi thở của thời đại v&agrave; phản &aacute;n đời sống thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong xu thế C&aacute;ch mạng 4.0&quot;.&nbsp;</em></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh v&igrave; kh&aacute;n giả trẻ chỉ biết đến cải lương qua những b&agrave;i ca buồn, &iacute;t khi biết về những b&agrave;i t&acirc;n cổ giao duy&ecirc;n với m&agrave;n đối đ&aacute;p vui tươi, h&agrave;i hước hay những b&agrave;i d&acirc;n ca miền T&acirc;y thấm đẫm chất t&igrave;nh, chất mộc mạc d&acirc;n d&atilde;. V&ocirc; t&igrave;nh, ch&iacute;nh c&aacute;c bạn trẻ tự tạo ra r&agrave;o cản cho m&igrave;nh trước những cơ hội thưởng thức c&aacute;i hay của &acirc;m nhạc truyền thống.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&igrave;n lại, những b&agrave;i nhạc trẻ thịnh h&agrave;nh một thời gian rồi cũng bị cho v&agrave;o qu&ecirc;n l&atilde;ng, c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t đứng đầu c&aacute;c bảng xếp hạng &acirc;m nhạc vẫn thay đổi mỗi ng&agrave;y.&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:14px">Những c&acirc;u h&ograve; - xự - xang - x&ecirc; - cống&hellip; c&oacute; tuổi đời cả thế kỷ ấy, tưởng chừng chỉ c&ograve;n sức h&uacute;t với những người lớn tuổi, nhưng giữa thị trường nhạc trẻ s&ocirc;i động của những MV ca nhạc, b&agrave;i vọng cổ, c&acirc;u h&ograve;, điệu l&yacute; như một mạch chảy ngầm dai dẳng, vẫn được nhiều bạn trẻ giữ g&igrave;n v&agrave; theo đuổi bằng niềm đam m&ecirc;.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:12px">Với&nbsp; d&ograve;ng nhạc cải lương, vọng cổ c&oacute; thể kh&ocirc;ng thịnh h&agrave;nh, kh&ocirc;ng c&ograve;n thời ho&agrave;ng kim nhưng khi nhắc đến, mỗi người đều c&oacute; thể nhớ v&agrave; gọi t&ecirc;n c&aacute;c t&aacute;c phẩm đ&atilde; trở th&agrave;nh kinh điển như: &quot;Nhụy Kiều tướng qu&acirc;n&quot;, &quot;T&igrave;nh anh b&aacute;n chiếu&quot;, &quot;L&aacute; sầu ri&ecirc;ng&quot;,&nbsp;&quot;L&yacute; chim quy&ecirc;n&quot;, &quot;Con g&aacute;i của mẹ&quot;,... với d&agrave;n nghệ sĩ của thế hệ v&agrave;ng, những t&ecirc;n tuổi kỳ cựu của s&acirc;n khấu cải lương như: NSND Kim Cương, NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Gi&agrave;u, NSND Lệ Thủy, NSƯT &Uacute;t Bạch Lan, NSƯT Kim Tử Long,,&hellip;&nbsp;</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12px">Đi qua hơn 100 năm, d&ograve;ng nhạc cải lương, vọng cổ&nbsp;lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng sức sống d&acirc;n tộc, l&agrave; &ldquo;vũ kh&iacute;&rdquo; c&ugrave;ng g&oacute;p tiếng n&oacute;i phản kh&aacute;ng c&aacute;c cuộc &aacute;p bức, đ&ocirc; hộ; l&agrave; tiếng l&ograve;ng khao kh&aacute;t h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập, thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u non nước của Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam; đồng thời k&ecirc;u gọi đo&agrave;n kết, giữ g&igrave;n, bảo vệ, ph&aacute;t huy n&eacute;t đẹp ng&agrave;n đời của văn h&oacute;a d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></p> </div> </div> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;