Vui tết cùng chiến sĩ biên phòng sông Sài Gòn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Bien%20phong%20(6).jpg" style="height:391px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Chia sẻ niềm vui đ&oacute;n tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ Hợi 2019 với c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang, đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (LHTNVN) Th&agrave;nh phố đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c tết c&aacute;n bộ, chiến sĩ bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng đang thực hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c trạm tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều 3/2 (29 th&aacute;ng Chạp &Acirc;m lịch), đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chủ tịch Hội LHTNVN TPHCM đ&atilde; đến ch&uacute;c tết ban chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng (BĐBP)&nbsp;Cửa khẩu cảng TPHCM.&nbsp; Đại diện Ban chỉ huy gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh đến Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội LHTNVN th&agrave;nh phố đ&atilde; vừa qua đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng th&agrave;nh phố, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động giao lưu nhằm tăng cường sự gắn kết giữa c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n với c&aacute;c chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/DSC_0006.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội LHTNVN Th&agrave;nh phố&nbsp;tặng qu&agrave; tết ch&uacute;c mừng năm mới tại Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu cảng TPHCM</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n cũng đ&atilde; đến thăm 5 trạm kiểm so&aacute;t cửa khẩu cảng TPHCM tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, k&eacute;o d&agrave;i qua&nbsp;lưu vực huyện Nh&agrave; B&egrave;, quận 7, quận 4, quận 1 v&agrave; một phần tỉnh Đồng Nai. Đi c&ugrave;ng đo&agrave;n c&oacute; đại &uacute;y Trịnh Đ&ocirc;ng Nhựt - đại diện l&atilde;nh đạo ban chỉ huy BĐBP Cửa khẩu cảng TPHCM, Vận động vi&ecirc;n Taekwondo Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n - th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTNVN TPHCM.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute;n tiếp th&acirc;n mật v&agrave; nhận qu&agrave; tết v&agrave; những lời ch&uacute;c mừng năm mới của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội LHTNVN th&agrave;nh phố, c&aacute;n bộ, chiến sĩ tại c&aacute;c trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng rất vui v&agrave; cảm ơn sự quan t&acirc;m s&acirc;u sắc của l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n d&agrave;nh cho bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng th&agrave;nh phố dịp tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n nhiều năm qua. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Bien%20phong%20(8).jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c trạm kiểm so&aacute;t của Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n rực rỡ kh&ocirc;ng kh&iacute; tết&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Bien%20phong%20(21).jpg" style="height:401px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Bien%20phong%20(7).jpg" style="height:401px; width:600px" /><br /> Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Chủ tịch Hội LHTNVN TPHCM, VĐV Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n đại diện Ủy ban Hội LHTNVN TPHCM&nbsp;tặng qu&agrave; tết v&agrave; gửi lời ch&uacute;c mừng năm mới đến c&aacute;c chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tư&nbsp;xuyến suốt kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong năm qua Hội LHTN cũng đ&atilde; tổ chức rất nhiều hoạt động tăng cường sự gắn kết giữa c&aacute;c chiến sĩ trẻ v&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c em học sinh, như chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, ng&agrave;y hội bi&ecirc;n ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n. C&ugrave;ng với đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ủy ban Hội cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương danh hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cấp th&agrave;nh phố&nbsp;cho&nbsp;c&aacute;c chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng trẻ điển h&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết năm nay chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tiếp tục tổ chức cho c&aacute;c bạn Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đến hỗ trợ c&aacute;n bộ, chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng c&ocirc;ng t&aacute;c dọn dẹp, trang tr&iacute; tết tại c&aacute;c trạm kiểm so&aacute;t.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Hinh%20-%20Copy.JPG" style="height:402px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Hinh.JPG" style="height:359px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện của ĐH Sư phạm TPHCM v&agrave; ĐH S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; đem mai, đ&agrave;o, c&acirc;u đối với đủ m&agrave;u sắc để trang tr&iacute; tết ở c&aacute;c trạm kiểm so&aacute;t, gi&uacute;p c&aacute;c chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng đ&oacute;n c&aacute;i tết thật rực rỡ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Mùa Xu&acirc;n đã đ&ecirc;́n với các Trạm Bi&ecirc;n phòng tr&ecirc;n s&ocirc;ng Sài Gòn,&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">mang lại ni&ecirc;̀m vui và chia sẻ ph&acirc;̀n nào kh&ocirc;ng kh&iacute; tết&nbsp;đến&nbsp;các anh chiến sĩ&nbsp;xa nh&agrave; để thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ an ninh trật tự&nbsp;trong suốt kỳ nghỉ tết.</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font color="#1d2129" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;