Vui tết cùng chiến sĩ biên phòng sông Sài Gòn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Bien%20phong%20(6).jpg" style="height:391px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Chia sẻ niềm vui đ&oacute;n tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ Hợi 2019 với c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang, đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (LHTNVN) Th&agrave;nh phố đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c tết c&aacute;n bộ, chiến sĩ bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng đang thực hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c trạm tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều 3/2 (29 th&aacute;ng Chạp &Acirc;m lịch), đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chủ tịch Hội LHTNVN TPHCM đ&atilde; đến ch&uacute;c tết ban chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng (BĐBP)&nbsp;Cửa khẩu cảng TPHCM.&nbsp; Đại diện Ban chỉ huy gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh đến Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội LHTNVN th&agrave;nh phố đ&atilde; vừa qua đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng th&agrave;nh phố, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động giao lưu nhằm tăng cường sự gắn kết giữa c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n với c&aacute;c chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/DSC_0006.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội LHTNVN Th&agrave;nh phố&nbsp;tặng qu&agrave; tết ch&uacute;c mừng năm mới tại Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu cảng TPHCM</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n cũng đ&atilde; đến thăm 5 trạm kiểm so&aacute;t cửa khẩu cảng TPHCM tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, k&eacute;o d&agrave;i qua&nbsp;lưu vực huyện Nh&agrave; B&egrave;, quận 7, quận 4, quận 1 v&agrave; một phần tỉnh Đồng Nai. Đi c&ugrave;ng đo&agrave;n c&oacute; đại &uacute;y Trịnh Đ&ocirc;ng Nhựt - đại diện l&atilde;nh đạo ban chỉ huy BĐBP Cửa khẩu cảng TPHCM, Vận động vi&ecirc;n Taekwondo Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n - th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTNVN TPHCM.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute;n tiếp th&acirc;n mật v&agrave; nhận qu&agrave; tết v&agrave; những lời ch&uacute;c mừng năm mới của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội LHTNVN th&agrave;nh phố, c&aacute;n bộ, chiến sĩ tại c&aacute;c trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng rất vui v&agrave; cảm ơn sự quan t&acirc;m s&acirc;u sắc của l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n d&agrave;nh cho bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng th&agrave;nh phố dịp tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n nhiều năm qua. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Bien%20phong%20(8).jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c trạm kiểm so&aacute;t của Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n rực rỡ kh&ocirc;ng kh&iacute; tết&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Bien%20phong%20(21).jpg" style="height:401px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Bien%20phong%20(7).jpg" style="height:401px; width:600px" /><br /> Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Chủ tịch Hội LHTNVN TPHCM, VĐV Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n đại diện Ủy ban Hội LHTNVN TPHCM&nbsp;tặng qu&agrave; tết v&agrave; gửi lời ch&uacute;c mừng năm mới đến c&aacute;c chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tư&nbsp;xuyến suốt kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong năm qua Hội LHTN cũng đ&atilde; tổ chức rất nhiều hoạt động tăng cường sự gắn kết giữa c&aacute;c chiến sĩ trẻ v&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c em học sinh, như chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, ng&agrave;y hội bi&ecirc;n ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n. C&ugrave;ng với đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ủy ban Hội cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương danh hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cấp th&agrave;nh phố&nbsp;cho&nbsp;c&aacute;c chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng trẻ điển h&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết năm nay chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tiếp tục tổ chức cho c&aacute;c bạn Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đến hỗ trợ c&aacute;n bộ, chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng c&ocirc;ng t&aacute;c dọn dẹp, trang tr&iacute; tết tại c&aacute;c trạm kiểm so&aacute;t.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Hinh%20-%20Copy.JPG" style="height:402px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31879/Hinh.JPG" style="height:359px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện của ĐH Sư phạm TPHCM v&agrave; ĐH S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; đem mai, đ&agrave;o, c&acirc;u đối với đủ m&agrave;u sắc để trang tr&iacute; tết ở c&aacute;c trạm kiểm so&aacute;t, gi&uacute;p c&aacute;c chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng đ&oacute;n c&aacute;i tết thật rực rỡ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Mùa Xu&acirc;n đã đ&ecirc;́n với các Trạm Bi&ecirc;n phòng tr&ecirc;n s&ocirc;ng Sài Gòn,&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">mang lại ni&ecirc;̀m vui và chia sẻ ph&acirc;̀n nào kh&ocirc;ng kh&iacute; tết&nbsp;đến&nbsp;các anh chiến sĩ&nbsp;xa nh&agrave; để thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ an ninh trật tự&nbsp;trong suốt kỳ nghỉ tết.</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font color="#1d2129" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;