Chuyến xe mùa xuân đưa thanh niên công nhân về quê ăn Tết đoàn viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31878/IMG_6432.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&quot;Những thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i được nhận những v&eacute; xe miễn ph&iacute; v&agrave; những phần qu&agrave; hết sức hữu &iacute;ch, gi&uacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i giảm bớt một phần chi ph&iacute; m&agrave; c&oacute; thể chăm lo cho gia đ&igrave;nh c&oacute; một c&aacute;i Tết đầm ấm, sum vầy. Đ&acirc;y l&agrave; một chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i.&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của chị Huỳnh Thị Cẩm Duy&ecirc;n (qu&ecirc; Quảng Ng&atilde;i) trong Lễ tiễn &ldquo;Chuyến xe thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; năm 2019 được tổ chức h&ocirc;m&nbsp;31.01 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n. Tết Kỷ Hợi năm nay, Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; vận động được 1.564&nbsp;v&eacute; xe v&agrave; qu&agrave; Tết&nbsp;trao tặng&nbsp;cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; n&aacute;o nức ch&agrave;o đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n, ai ai cũng h&aacute;o hức về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết, với những thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn như t&ocirc;i th&igrave; việc mua v&eacute; xe về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết rất tốn k&eacute;m. Qu&ecirc; t&ocirc;i ở Quảng Ng&atilde;i, t&ocirc;i v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n, ở qu&ecirc; c&ograve;n c&oacute; ba mẹ nu&ocirc;i hai em nhỏ đi học, thu nhập của gia đ&igrave;nh chủ yếu l&agrave; l&agrave;m n&ocirc;ng nhưng hay bị thi&ecirc;n tai v&agrave; b&atilde;o lũ, do đ&oacute; ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh rất kh&oacute; khăn&rdquo; &ndash; Chị Duy&ecirc;n n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; năm 2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh hỗ trợ tổ chức đưa 1.564&nbsp;thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết ở 7 tỉnh: Quảng B&igrave;nh, H&agrave; Tĩnh, Thanh H&oacute;a, B&igrave;nh Định, Quảng Ng&atilde;i, Quảng Nam v&agrave; Quảng Trị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2019, chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; đ&atilde; bước sang năm thứ 11, với mục đ&iacute;ch đồng h&agrave;nh v&agrave; chăm lo cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, ngo&agrave;i v&eacute; xe, c&aacute;c bạn c&ograve;n được nhận qu&agrave; Tết trị gi&aacute; 300.000&nbsp;đồng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31878/DSC_0018.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Tết Kỷ Hợi 2019, Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; vận động được 1564 v&eacute; xe&nbsp;tặng cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n về qu&ecirc; vui đ&oacute;n tết với gia đ&igrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31878/DSC_0013.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Mẹ con chị L&ecirc; Ngọc Diễm h&aacute;o hức khoe&nbsp;</em></span></span><em>với&nbsp;người th&acirc;n ở qu&ecirc; nh&agrave;&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>tấm v&eacute; xe miễn ph&iacute; </em></span></span><em>về ăn tết&nbsp;</em></p> <p style="text-align:justify"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31878/DSC_0017.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm vui của chị Ch&acirc;u Thị Thu V&acirc;n - c&ocirc;ng nh&acirc;n KCN Hiệp Phước khi sắp được l&ecirc;n xe về Quảng Ng&atilde;i ăn tết với gia đ&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31878/DSC_0044.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Quang Dũng - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng trung ương đo&agrave;n ki&ecirc;m trưởng ph&ograve;ng c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n ph&iacute;a nam - tặng qu&agrave; tết cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n chuẩn bị l&ecirc;n xe về qu&ecirc; đ&oacute;n tết.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ tiễn, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết: &ldquo;Được nhận v&eacute; xe miễn ph&iacute; về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết l&agrave; những thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn, l&agrave;m việc tại c&aacute;c khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đang sinh sống tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu văn h&oacute;a, nh&agrave; trọ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, ưu ti&ecirc;n c&aacute;c bạn trực tiếp sản xuất, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&oacute; gia đ&igrave;nh bị thiệt hại do thi&ecirc;n tai trong năm 2018, c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n - hội ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31878/DSC_0069.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Trọng Hiếu &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; trưởng ban thường trực Ban D&acirc;n vận th&agrave;nh ủy tặng qu&agrave; tết cho c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n trước khi l&ecirc;n xe về qu&ecirc;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31878/DSC_0060.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">B&ecirc;n cạnh tấm v&eacute; xe miễn ph&iacute;, mỗi anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ograve;n được tặng một t&uacute;i qu&agrave; Tết lớn mang về qu&ecirc; nh&agrave;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31878/IMG_6436.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n - đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn l&ecirc;n xe bắt tay v&agrave; ch&uacute;c anh chị em đ&oacute;n c&aacute;i Tết thật vui b&ecirc;n gia đ&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>MINH TUẤN - ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;