2.000 trẻ em vui cùng "Tổ ấm ngày xuân" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0113.JPG" style="height:291px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2.000 trẻ em&nbsp;vừa c&oacute; một ng&agrave;y đ&oacute;n Tết sớm trong chương tr&igrave;nh &quot;Tổ ấm ng&agrave;y xu&acirc;n&quot; 2019 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Tao Đ&agrave;n h&ocirc;m nay 30-1 (25 th&aacute;ng chạp).</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Phạm Duy Trang&nbsp; - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Triệu Lệ Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2019/1/30/2019-to-am-ngay-xuan-5-15488401763491636215203.jpg" style="height:428px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hữu Hiệp (phải) trao qu&agrave; tết v&agrave; l&igrave; x&igrave; cho c&aacute;c bạn nhỏ tham gia chương tr&igrave;nh - Ảnh: Quốc Linh - Tuổi Trẻ</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0100.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn&nbsp;(phải) trao qu&agrave; tết v&agrave; l&igrave; x&igrave; cho c&aacute;c bạn nhỏ tham gia chương tr&igrave;nh&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn nhỏ đến từ 36 m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, cơ sở x&atilde; hội, trung t&acirc;m nu&ocirc;i dạy trẻ mồ c&ocirc;i, khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ năm 1994,&nbsp;nhằm chia sẻ, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; chỉ đạo Trung t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Giao thừa cho trẻ em đường phố&rdquo; v&agrave;o đ&ecirc;m 30 Tết để chăm lo cho c&aacute;c em đường phố. Đến năm 2003, chương tr&igrave;nh được mang t&ecirc;n &ldquo;Tổ ấm ng&agrave;y xu&acirc;n&rdquo; v&agrave; được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 25 th&aacute;ng chạp h&agrave;ng năm. Trong 24 năm qua, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức s&acirc;n chơi Tết, tặng qu&agrave; cho hơn 25.000 em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực v&agrave; tr&acirc;n trọng sự hỗ trợ của c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đơn vị để c&oacute; thể duy tr&igrave; chương tr&igrave;nh n&agrave;y hằng năm, lan tỏa hạnh ph&uacute;c v&agrave; chia sẻ niềm vui, ước mong c&aacute;c em nhỏ kh&oacute; khăn c&oacute; c&aacute;i Tết đầm ấm, trọn vẹn&quot;</em>. Chị Phan Thị Thanh Phương (Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0076%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Phương Thảo - phụ tr&aacute;ch nh&oacute;m trẻ của dự &aacute;n cộng đồng Cầu H&agrave;n (Q.7) - cho biết c&aacute;c bạn nhỏ rất h&aacute;o hức v&agrave; chờ đợi chương tr&igrave;nh n&agrave;y cả tuần nay n&ecirc;n ngay s&aacute;ng sớm đ&atilde; tập hợp đ&ocirc;ng đủ để c&ugrave;ng c&ocirc; hướng dẫn đi xe bu&yacute;t đến với ng&agrave;y hội. 65 bạn nhỏ của dự &aacute;n phần lớn l&agrave; trẻ con gia đ&igrave;nh nhập cư ngh&egrave;o, một số bạn c&oacute; cha mẹ thuộc c&aacute;c đối tượng tệ nạn x&atilde; hội v&agrave; bệnh tật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;C&aacute;c ch&aacute;u đủ độ tuổi, học văn h&oacute;a chương tr&igrave;nh tiểu học trong lớp học t&igrave;nh thương tại phường. Cuối tuần, ch&uacute;ng t&ocirc;i tập trung dạy c&aacute;c ch&aacute;u về kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể để gi&uacute;p c&aacute;c ch&aacute;u mỗi ng&agrave;y một ngoan hơn. Được tham gia chương tr&igrave;nh, c&aacute;c ch&aacute;u vui lắm&quot; - chị Phương Thảo chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2019/1/30/2019-to-am-ngay-xuan-2-1548840372689558864096.jpg" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ngồi ở một g&oacute;c c&ocirc;ng vi&ecirc;n, bạn Ng&ocirc; Vương &Yacute; Nhi (P. Thới An, Q.12) tỉ mẩn m&uacute;c từng muỗng c&aacute;t nhiều m&agrave;u để ho&agrave;n th&agrave;nh chiếc thiệp tranh c&aacute;t h&igrave;nh c&aacute;c con th&uacute; ngộ nghĩnh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Yacute; Nhi đi lại kh&oacute; khăn do di chứng của một cơn sốt l&uacute;c nhỏ, cũng chậm ph&aacute;t triển hơn trẻ b&igrave;nh thường c&ugrave;ng độ tuổi. 13 tuổi, bạn đang học lớp 5 tại trung t&acirc;m học tập cộng đồng của phường. Kh&aacute; kh&oacute; khăn, Nhi mới n&oacute;i hết c&acirc;u: &quot;Lần đầu ti&ecirc;n em được tự tay l&agrave;m thiệp tranh c&aacute;t, em rất th&iacute;ch&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cả ng&agrave;y, c&aacute;c bạn nhỏ được tham gia đủ thứ tr&ograve; chơi d&agrave;nh cho trẻ do c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện l&agrave; sinh vi&ecirc;n nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;hỗ trợ thực hiện. C&oacute; bạn th&iacute;ch t&ocirc; m&agrave;u, l&agrave;m tranh c&aacute;t, c&oacute; bạn chơi bịt mắt đập trống. V&agrave; cả s&acirc;n chơi với c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian: &ocirc; ăn quan, n&eacute;m c&ograve;n&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0047.JPG" style="height:434px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0011.JPG" style="height:492px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; c&aacute;c bạn cũng l&agrave; những vị kh&aacute;ch đầu ti&ecirc;n tham quan kh&ocirc;ng gian Hội hoa xu&acirc;n Tết kỷ Hợi 2019 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a&nbsp;Tao Đ&agrave;n khi th&agrave;nh phố c&ograve;n chưa ch&iacute;nh thức khai mạc.&nbsp; &nbsp;</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 128)"><span style="font-size:14px"><strong>M&oacute;n qu&agrave; xu&acirc;n &yacute; nghĩa</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi bạn nhỏ c&oacute; mặt trong chương tr&igrave;nh được nhận phần qu&agrave; trị gi&aacute; khoảng 1.000.000 đồng. Trong đ&oacute;, ngo&agrave;i bao l&igrave; x&igrave;, mỗi bạn c&ograve;n được tự chọn cho m&igrave;nh một đ&ocirc;i gi&agrave;y vừa &yacute;, chiếc &aacute;o thun, phần ăn trưa, giỏ qu&agrave; tặng v&agrave; được hỗ trợ tiền xe di chuyển từ địa phương đến nơi tổ chức ng&agrave;y hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị B&ugrave;i Thị Kim Chi (C&aacute;n bộ Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh) - người nhiều năm gắn b&oacute; với &quot;Tổ ấm ng&agrave;y xu&acirc;n&quot; - cho biết to&agrave;n bộ kinh ph&iacute; tổ chức, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em năm nay cũng như c&aacute;c năm qua đều l&agrave; nguồn x&atilde; hội h&oacute;a, vận động từ một số đơn vị hảo t&acirc;m ủng hộ.</span></p> </div> </div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n.JPG" style="height:414px; width:600px" /></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Ca sĩ Ch&iacute; Thiện giao lưu với c&aacute;c bạn thiếu nhi.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0078.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Dương Ngọc Tuấn tặng hoa c&aacute;m ơn c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh.</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH - ĐỨC DUY - KIM S&Aacute;NG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;