2.000 trẻ em vui cùng "Tổ ấm ngày xuân" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0113.JPG" style="height:291px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2.000 trẻ em&nbsp;vừa c&oacute; một ng&agrave;y đ&oacute;n Tết sớm trong chương tr&igrave;nh &quot;Tổ ấm ng&agrave;y xu&acirc;n&quot; 2019 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Tao Đ&agrave;n h&ocirc;m nay 30-1 (25 th&aacute;ng chạp).</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Phạm Duy Trang&nbsp; - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Triệu Lệ Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2019/1/30/2019-to-am-ngay-xuan-5-15488401763491636215203.jpg" style="height:428px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hữu Hiệp (phải) trao qu&agrave; tết v&agrave; l&igrave; x&igrave; cho c&aacute;c bạn nhỏ tham gia chương tr&igrave;nh - Ảnh: Quốc Linh - Tuổi Trẻ</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0100.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn&nbsp;(phải) trao qu&agrave; tết v&agrave; l&igrave; x&igrave; cho c&aacute;c bạn nhỏ tham gia chương tr&igrave;nh&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn nhỏ đến từ 36 m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, cơ sở x&atilde; hội, trung t&acirc;m nu&ocirc;i dạy trẻ mồ c&ocirc;i, khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ năm 1994,&nbsp;nhằm chia sẻ, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; chỉ đạo Trung t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Giao thừa cho trẻ em đường phố&rdquo; v&agrave;o đ&ecirc;m 30 Tết để chăm lo cho c&aacute;c em đường phố. Đến năm 2003, chương tr&igrave;nh được mang t&ecirc;n &ldquo;Tổ ấm ng&agrave;y xu&acirc;n&rdquo; v&agrave; được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 25 th&aacute;ng chạp h&agrave;ng năm. Trong 24 năm qua, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức s&acirc;n chơi Tết, tặng qu&agrave; cho hơn 25.000 em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực v&agrave; tr&acirc;n trọng sự hỗ trợ của c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đơn vị để c&oacute; thể duy tr&igrave; chương tr&igrave;nh n&agrave;y hằng năm, lan tỏa hạnh ph&uacute;c v&agrave; chia sẻ niềm vui, ước mong c&aacute;c em nhỏ kh&oacute; khăn c&oacute; c&aacute;i Tết đầm ấm, trọn vẹn&quot;</em>. Chị Phan Thị Thanh Phương (Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0076%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Phương Thảo - phụ tr&aacute;ch nh&oacute;m trẻ của dự &aacute;n cộng đồng Cầu H&agrave;n (Q.7) - cho biết c&aacute;c bạn nhỏ rất h&aacute;o hức v&agrave; chờ đợi chương tr&igrave;nh n&agrave;y cả tuần nay n&ecirc;n ngay s&aacute;ng sớm đ&atilde; tập hợp đ&ocirc;ng đủ để c&ugrave;ng c&ocirc; hướng dẫn đi xe bu&yacute;t đến với ng&agrave;y hội. 65 bạn nhỏ của dự &aacute;n phần lớn l&agrave; trẻ con gia đ&igrave;nh nhập cư ngh&egrave;o, một số bạn c&oacute; cha mẹ thuộc c&aacute;c đối tượng tệ nạn x&atilde; hội v&agrave; bệnh tật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;C&aacute;c ch&aacute;u đủ độ tuổi, học văn h&oacute;a chương tr&igrave;nh tiểu học trong lớp học t&igrave;nh thương tại phường. Cuối tuần, ch&uacute;ng t&ocirc;i tập trung dạy c&aacute;c ch&aacute;u về kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể để gi&uacute;p c&aacute;c ch&aacute;u mỗi ng&agrave;y một ngoan hơn. Được tham gia chương tr&igrave;nh, c&aacute;c ch&aacute;u vui lắm&quot; - chị Phương Thảo chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2019/1/30/2019-to-am-ngay-xuan-2-1548840372689558864096.jpg" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ngồi ở một g&oacute;c c&ocirc;ng vi&ecirc;n, bạn Ng&ocirc; Vương &Yacute; Nhi (P. Thới An, Q.12) tỉ mẩn m&uacute;c từng muỗng c&aacute;t nhiều m&agrave;u để ho&agrave;n th&agrave;nh chiếc thiệp tranh c&aacute;t h&igrave;nh c&aacute;c con th&uacute; ngộ nghĩnh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Yacute; Nhi đi lại kh&oacute; khăn do di chứng của một cơn sốt l&uacute;c nhỏ, cũng chậm ph&aacute;t triển hơn trẻ b&igrave;nh thường c&ugrave;ng độ tuổi. 13 tuổi, bạn đang học lớp 5 tại trung t&acirc;m học tập cộng đồng của phường. Kh&aacute; kh&oacute; khăn, Nhi mới n&oacute;i hết c&acirc;u: &quot;Lần đầu ti&ecirc;n em được tự tay l&agrave;m thiệp tranh c&aacute;t, em rất th&iacute;ch&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cả ng&agrave;y, c&aacute;c bạn nhỏ được tham gia đủ thứ tr&ograve; chơi d&agrave;nh cho trẻ do c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện l&agrave; sinh vi&ecirc;n nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;hỗ trợ thực hiện. C&oacute; bạn th&iacute;ch t&ocirc; m&agrave;u, l&agrave;m tranh c&aacute;t, c&oacute; bạn chơi bịt mắt đập trống. V&agrave; cả s&acirc;n chơi với c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian: &ocirc; ăn quan, n&eacute;m c&ograve;n&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0047.JPG" style="height:434px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0011.JPG" style="height:492px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; c&aacute;c bạn cũng l&agrave; những vị kh&aacute;ch đầu ti&ecirc;n tham quan kh&ocirc;ng gian Hội hoa xu&acirc;n Tết kỷ Hợi 2019 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a&nbsp;Tao Đ&agrave;n khi th&agrave;nh phố c&ograve;n chưa ch&iacute;nh thức khai mạc.&nbsp; &nbsp;</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 128)"><span style="font-size:14px"><strong>M&oacute;n qu&agrave; xu&acirc;n &yacute; nghĩa</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi bạn nhỏ c&oacute; mặt trong chương tr&igrave;nh được nhận phần qu&agrave; trị gi&aacute; khoảng 1.000.000 đồng. Trong đ&oacute;, ngo&agrave;i bao l&igrave; x&igrave;, mỗi bạn c&ograve;n được tự chọn cho m&igrave;nh một đ&ocirc;i gi&agrave;y vừa &yacute;, chiếc &aacute;o thun, phần ăn trưa, giỏ qu&agrave; tặng v&agrave; được hỗ trợ tiền xe di chuyển từ địa phương đến nơi tổ chức ng&agrave;y hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị B&ugrave;i Thị Kim Chi (C&aacute;n bộ Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh) - người nhiều năm gắn b&oacute; với &quot;Tổ ấm ng&agrave;y xu&acirc;n&quot; - cho biết to&agrave;n bộ kinh ph&iacute; tổ chức, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em năm nay cũng như c&aacute;c năm qua đều l&agrave; nguồn x&atilde; hội h&oacute;a, vận động từ một số đơn vị hảo t&acirc;m ủng hộ.</span></p> </div> </div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n.JPG" style="height:414px; width:600px" /></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Ca sĩ Ch&iacute; Thiện giao lưu với c&aacute;c bạn thiếu nhi.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31876/DSC_0078.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Dương Ngọc Tuấn tặng hoa c&aacute;m ơn c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh.</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH - ĐỨC DUY - KIM S&Aacute;NG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;