Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức chương trình Đồng hành cùng yêu thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute;n Xu&acirc;n Kỷ Hợi, Hội đồng Đội TP.HCM c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty B&#39;s Mart đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh trao học bổng mang t&ecirc;n &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng y&ecirc;u thương&rdquo;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">75 bạn học sinh vượt kh&oacute; học giỏi của 24 quận, huyện trong th&agrave;nh phố đ&atilde; nhận phần qu&agrave; v&agrave; 2 triệu đồng tiền mặt.</span></span></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/01/28/1548647338_dsc_9269.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/01/28/1548647362_dsc_9255.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Chị Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM tặng hoa cho nh&agrave; t&agrave;i trợ.</em></span></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/01/28/1548647506_dsc_9281.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Chị Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM trao học bổng cho c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n học sinh.</em></span></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/01/28/1548647410_dsc_9290.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Chị Nguyễn Ngọc Nhung - Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM trao học bổng cho c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n học sinh.</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NGUYỄN HƯNG&nbsp;</strong></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(Theo Mực T&iacute;m)</strong></span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cuộc gặp diễn ra sáng ngày 26.3, đúng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;