2.500 sinh viên lên chuyến xe mùa xuân về đón Tết với gia đình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0141.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua,&nbsp;Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n Tết Kỷ Hợi 2019 đ&atilde; lăn b&aacute;nh, đưa 2.500 sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn về nh&agrave; ăn tết với gia đ&igrave;nh trong niềm vui v&agrave; sự x&uacute;c động kh&oacute; tả khi ng&agrave;y Tết đ&atilde; về rất gần.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&quot;3 năm rồi em mới được ăn tết c&ugrave;ng bố&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">6 giờ s&aacute;ng, trời vẫn c&ograve;n nh&aacute; nhem tối nhưng hơn 2500 bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; n&ocirc; nức đến Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n với t&acirc;m trạng h&aacute;o hức v&igrave; sắp được về qu&ecirc; ăn Tết với gia đ&igrave;nh. Cầm tấm v&eacute; ghi r&otilde; địa điểm đến ch&iacute;nh l&agrave; qu&ecirc; hương m&igrave;nh, nhiều bạn đ&atilde; gọi điện thoại về b&aacute;o cho bố mẹ: &ldquo;Con sắp về rồi, con đi Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n về qu&ecirc; ăn Tết với bố mẹ !&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hơn 2500 v&eacute; xe về qu&ecirc; miễn ph&iacute; đ&atilde; được trao cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đang học tập tại th&agrave;nh phố c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đặc biệt l&agrave; những bạn c&oacute; gia đ&igrave;nh ở c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; một số tỉnh ph&iacute;a Bắc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0155.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>2500 sinh vi&ecirc;n nhận v&eacute; xe miễn ph&iacute; l&ecirc;n đường về qu&ecirc; đ&oacute;n tết đo&agrave;n vi&ecirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0001.JPG" style="height:379px; width:600px" /><br /> Gương mặt rạng rỡ của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n khi chỉ v&agrave;i giờ nữa sẽ được gặp bố mẹ v&agrave; gia đ&igrave;nh&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong số c&aacute;c sinh vi&ecirc;n được tặng v&eacute; xe miễn ph&iacute; lần n&agrave;y, c&oacute; những bạn kh&oacute; khăn đến mức nhiều năm chưa thể về thăm bố mẹ v&agrave; hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute;&nbsp;tết đo&agrave;n vi&ecirc;n. Nắm&nbsp;chặt tấm v&eacute;, bạn Hồ Minh Qu&acirc;n cứ d&ograve; đi d&ograve; lại th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, th&ocirc;ng tin số xe c&oacute; khớp với điểm đến hay chưa, v&igrave; từ khi khăn g&oacute;i v&agrave;o TP. Hồ Ch&iacute; Minh học đại học đến nay đ&atilde; l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 4 ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng bạn chưa thể về H&agrave; Tĩnh thăm bố v&agrave; c&aacute;c em. Đ&ecirc;m trước ng&agrave;y về qu&ecirc; Qu&acirc;n kh&ocirc;ng ngủ được v&igrave; muốn đến Nh&agrave; VH Thanh ni&ecirc;n thật sớm để chắc chắn m&igrave;nh sẽ l&ecirc;n xe về nh&agrave;. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;3 năm rồi em mới được ăn tết c&ugrave;ng bố, những năm trước em cố ở lại đi l&agrave;m th&ecirc;m dịp tết để d&agrave;nh dụm tiền mua tặng bố c&aacute;i điện thoại mới để hai bố con c&oacute; thể vừa tr&ograve; chuyện vừa nh&igrave;n thấy nhau n&ecirc;n kh&ocirc;ng d&aacute;m mua v&eacute; t&agrave;u để về.&quot;&nbsp;&nbsp;- Vừa n&oacute;i Qu&acirc;n vừa m&acirc;n m&ecirc; hộp qu&agrave; b&ecirc;n trong c&oacute; chiếc điện thoại về tặng bố: &quot;Nhờ được tặng v&eacute; xe miễn ph&iacute; n&ecirc;n em đủ tiền mua điện thoại cho bố, từ giờ&nbsp;em cũng c&oacute; thể nh&igrave;n thấy bố v&agrave; mấy đứa em hằng ng&agrave;y rồi. Tết năm nay em vui qu&aacute;.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đến&nbsp;tiễn c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n về qu&ecirc; ăn Tết c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Trung - Ph&oacute; chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Chia sẻ với niềm vui của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn khi được tham gia Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; ra tận nơi đỗ xe để tặng qu&agrave; cho mỗi bạn v&agrave; tiễn c&aacute;c bạn về qu&ecirc; ăn Tết .</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0139.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><em>Kh&ocirc;ng chỉ được về qu&ecirc; miễn ph&iacute;, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&ograve;n được c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tặng nhiều m&oacute;n qu&agrave; mang về l&agrave;m qu&agrave; tết cho gia đ&igrave;nh</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sinh vi&ecirc;n ăn Tết xa nh&agrave; được nhận l&igrave; x&igrave; sớm</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n đ&atilde; lăn b&aacute;nh, chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, hơn 1000 bạn sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể về qu&ecirc; ăn Tết đ&atilde; nhận được qu&agrave; Tết v&agrave; l&igrave; x&igrave; sớm từ chương tr&igrave;nh Họp mặt sinh vi&ecirc;n đ&oacute;n Tết xa nh&agrave; .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh một bao l&igrave; x&igrave;, mỗi bạn đến dự họp mặt c&ograve;n nhận được rất nhiều phần qu&agrave; gồm b&aacute;o Xu&acirc;n, b&aacute;nh kẹo, mứt Tết, nước ngọt, v&agrave; một v&agrave;i nhu yếu phẩm ng&agrave;y Tết .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0040.JPG" style="height:353px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Gần 1000 sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng về qu&ecirc; đ&atilde; đến tham dự buổi họp mặt&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0078.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0052.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0062.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Bạn n&agrave;o cũng rất vui khi&nbsp;được tặng&nbsp;một t&uacute;i qu&agrave; to v&agrave; một bao l&igrave; x&igrave; lấy h&ecirc;n từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n,&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; v&agrave; Họp mặt sinh vi&ecirc;n đ&oacute;n tết xa nh&agrave; năm nay như một th&ocirc;ng điệp lan tỏa mu&ocirc;n điều tốt đẹp trong cuộc sống, lan tỏa l&ograve;ng sẻ chia, y&ecirc;u thương để l&agrave;m n&ecirc;n một m&ugrave;a xu&acirc;n ấm &aacute;p, một m&ugrave;a Tết sum vầy, hạnh ph&uacute;c, cũng l&agrave; lời ch&uacute;c v&agrave; m&oacute;n qu&agrave; của người d&acirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;gởi đến c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn dịp Tết đến xu&acirc;n về.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ c&ograve;n hơn một&nbsp;tuần nữa l&agrave; Tết Kỷ Hợi&nbsp;sẽ về tr&ecirc;n đất nước Việt Nam. Nhưng ngay l&uacute;c n&agrave;y, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn đ&atilde; cảm nhận được&nbsp;hương vị Tết với những m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng ấm &aacute;p n&agrave;y .</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;