2.500 sinh viên lên chuyến xe mùa xuân về đón Tết với gia đình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0141.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua,&nbsp;Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n Tết Kỷ Hợi 2019 đ&atilde; lăn b&aacute;nh, đưa 2.500 sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn về nh&agrave; ăn tết với gia đ&igrave;nh trong niềm vui v&agrave; sự x&uacute;c động kh&oacute; tả khi ng&agrave;y Tết đ&atilde; về rất gần.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&quot;3 năm rồi em mới được ăn tết c&ugrave;ng bố&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">6 giờ s&aacute;ng, trời vẫn c&ograve;n nh&aacute; nhem tối nhưng hơn 2500 bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; n&ocirc; nức đến Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n với t&acirc;m trạng h&aacute;o hức v&igrave; sắp được về qu&ecirc; ăn Tết với gia đ&igrave;nh. Cầm tấm v&eacute; ghi r&otilde; địa điểm đến ch&iacute;nh l&agrave; qu&ecirc; hương m&igrave;nh, nhiều bạn đ&atilde; gọi điện thoại về b&aacute;o cho bố mẹ: &ldquo;Con sắp về rồi, con đi Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n về qu&ecirc; ăn Tết với bố mẹ !&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hơn 2500 v&eacute; xe về qu&ecirc; miễn ph&iacute; đ&atilde; được trao cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đang học tập tại th&agrave;nh phố c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đặc biệt l&agrave; những bạn c&oacute; gia đ&igrave;nh ở c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; một số tỉnh ph&iacute;a Bắc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0155.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>2500 sinh vi&ecirc;n nhận v&eacute; xe miễn ph&iacute; l&ecirc;n đường về qu&ecirc; đ&oacute;n tết đo&agrave;n vi&ecirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0001.JPG" style="height:379px; width:600px" /><br /> Gương mặt rạng rỡ của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n khi chỉ v&agrave;i giờ nữa sẽ được gặp bố mẹ v&agrave; gia đ&igrave;nh&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong số c&aacute;c sinh vi&ecirc;n được tặng v&eacute; xe miễn ph&iacute; lần n&agrave;y, c&oacute; những bạn kh&oacute; khăn đến mức nhiều năm chưa thể về thăm bố mẹ v&agrave; hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute;&nbsp;tết đo&agrave;n vi&ecirc;n. Nắm&nbsp;chặt tấm v&eacute;, bạn Hồ Minh Qu&acirc;n cứ d&ograve; đi d&ograve; lại th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, th&ocirc;ng tin số xe c&oacute; khớp với điểm đến hay chưa, v&igrave; từ khi khăn g&oacute;i v&agrave;o TP. Hồ Ch&iacute; Minh học đại học đến nay đ&atilde; l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 4 ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng bạn chưa thể về H&agrave; Tĩnh thăm bố v&agrave; c&aacute;c em. Đ&ecirc;m trước ng&agrave;y về qu&ecirc; Qu&acirc;n kh&ocirc;ng ngủ được v&igrave; muốn đến Nh&agrave; VH Thanh ni&ecirc;n thật sớm để chắc chắn m&igrave;nh sẽ l&ecirc;n xe về nh&agrave;. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;3 năm rồi em mới được ăn tết c&ugrave;ng bố, những năm trước em cố ở lại đi l&agrave;m th&ecirc;m dịp tết để d&agrave;nh dụm tiền mua tặng bố c&aacute;i điện thoại mới để hai bố con c&oacute; thể vừa tr&ograve; chuyện vừa nh&igrave;n thấy nhau n&ecirc;n kh&ocirc;ng d&aacute;m mua v&eacute; t&agrave;u để về.&quot;&nbsp;&nbsp;- Vừa n&oacute;i Qu&acirc;n vừa m&acirc;n m&ecirc; hộp qu&agrave; b&ecirc;n trong c&oacute; chiếc điện thoại về tặng bố: &quot;Nhờ được tặng v&eacute; xe miễn ph&iacute; n&ecirc;n em đủ tiền mua điện thoại cho bố, từ giờ&nbsp;em cũng c&oacute; thể nh&igrave;n thấy bố v&agrave; mấy đứa em hằng ng&agrave;y rồi. Tết năm nay em vui qu&aacute;.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đến&nbsp;tiễn c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n về qu&ecirc; ăn Tết c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Trung - Ph&oacute; chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Chia sẻ với niềm vui của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn khi được tham gia Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; ra tận nơi đỗ xe để tặng qu&agrave; cho mỗi bạn v&agrave; tiễn c&aacute;c bạn về qu&ecirc; ăn Tết .</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0139.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><em>Kh&ocirc;ng chỉ được về qu&ecirc; miễn ph&iacute;, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&ograve;n được c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tặng nhiều m&oacute;n qu&agrave; mang về l&agrave;m qu&agrave; tết cho gia đ&igrave;nh</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sinh vi&ecirc;n ăn Tết xa nh&agrave; được nhận l&igrave; x&igrave; sớm</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n đ&atilde; lăn b&aacute;nh, chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, hơn 1000 bạn sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể về qu&ecirc; ăn Tết đ&atilde; nhận được qu&agrave; Tết v&agrave; l&igrave; x&igrave; sớm từ chương tr&igrave;nh Họp mặt sinh vi&ecirc;n đ&oacute;n Tết xa nh&agrave; .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh một bao l&igrave; x&igrave;, mỗi bạn đến dự họp mặt c&ograve;n nhận được rất nhiều phần qu&agrave; gồm b&aacute;o Xu&acirc;n, b&aacute;nh kẹo, mứt Tết, nước ngọt, v&agrave; một v&agrave;i nhu yếu phẩm ng&agrave;y Tết .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0040.JPG" style="height:353px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Gần 1000 sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng về qu&ecirc; đ&atilde; đến tham dự buổi họp mặt&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0078.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0052.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31864/DSC_0062.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Bạn n&agrave;o cũng rất vui khi&nbsp;được tặng&nbsp;một t&uacute;i qu&agrave; to v&agrave; một bao l&igrave; x&igrave; lấy h&ecirc;n từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n,&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; v&agrave; Họp mặt sinh vi&ecirc;n đ&oacute;n tết xa nh&agrave; năm nay như một th&ocirc;ng điệp lan tỏa mu&ocirc;n điều tốt đẹp trong cuộc sống, lan tỏa l&ograve;ng sẻ chia, y&ecirc;u thương để l&agrave;m n&ecirc;n một m&ugrave;a xu&acirc;n ấm &aacute;p, một m&ugrave;a Tết sum vầy, hạnh ph&uacute;c, cũng l&agrave; lời ch&uacute;c v&agrave; m&oacute;n qu&agrave; của người d&acirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;gởi đến c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn dịp Tết đến xu&acirc;n về.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ c&ograve;n hơn một&nbsp;tuần nữa l&agrave; Tết Kỷ Hợi&nbsp;sẽ về tr&ecirc;n đất nước Việt Nam. Nhưng ngay l&uacute;c n&agrave;y, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn đ&atilde; cảm nhận được&nbsp;hương vị Tết với những m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng ấm &aacute;p n&agrave;y .</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;