Về thăm lại căn cứ cách mạng Phú An, Bình Dương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 20.01, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; c&ocirc;ng với Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ tại x&atilde; Ph&uacute; An v&agrave; x&atilde; An T&acirc;y của huyện Bến C&aacute;t (Tỉnh B&igrave;nh Dương).</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31829/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh vinh dự đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết &ndash; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Lệ - Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;nguy&ecirc;n quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo địa phương, c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong chuyến thăm, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự x&uacute;c động v&agrave; biết ơn khi gặp lại những gia đ&igrave;nh căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. &ldquo;Việc nu&ocirc;i giấu qu&acirc;n, giữ g&igrave;n căn cứ c&aacute;ch mạng l&agrave; cử chỉ, việc l&agrave;m hết sức cao qu&yacute;. H&ocirc;m nay ch&uacute;ng ta được gặp mặt tại đ&acirc;y l&agrave; một niềm vinh dự, ai cũng vui nhưng c&aacute;c đồng ch&iacute; c&oacute; biết người vui nhất l&agrave; ai kh&ocirc;ng? C&oacute; lẽ l&agrave; t&ocirc;i&rdquo;, đồng ch&iacute; trải l&ograve;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao 53 suất qu&agrave; (mỗi suất trị gi&aacute; 700.000 đồng) cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh căn cứ. Những m&oacute;n qu&agrave; tuy kh&ocirc;ng lớn nhưng chứa đựng nhiều t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ th&agrave;nh phố B&aacute;c gửi đến c&aacute;c ba m&aacute;, những người kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, sẵn s&agrave;ng chia sẻ, gi&uacute;p đỡ Th&agrave;nh đo&agrave;n trong những năm th&aacute;ng kh&aacute;ng chiến khốc liệt.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Về thăm lại căn cứ, c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; được lắng nghe rất nhiều c&acirc;u chuyện lịch sử, đ&oacute; l&agrave; niềm vui, c&oacute; cả nỗi buồn v&agrave; những đau thương mất m&aacute;t. Nhưng tất cả đ&oacute; chẳng thể l&agrave;m lung lay &yacute; ch&iacute; c&aacute;ch mạng của những ch&agrave;ng trai, c&ocirc; g&aacute;i 40 năm về trước để rồi h&ocirc;m nay họ tiếp tục truyền dũng kh&iacute; cho c&aacute;c bạn trẻ, những đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ tiếp bước truyền thống anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cũng trong chuyến thăm, đo&agrave;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Đ&agrave;i liệt sĩ x&atilde; Ph&uacute; An v&agrave; Khu Di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Tam gi&aacute;c Sắt. Đ&acirc;y đều l&agrave; những căn cứ thấm đẫm kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng, mưu tr&iacute; v&agrave; dũng cảm của một thế hệ trẻ lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đứng l&ecirc;n g&igrave;n giữ non s&ocirc;ng của đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;