Tết sớm cho sinh viên xa nhà

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>300 phần qu&agrave; cho 300 bạn sinh vi&ecirc;n đến từ 25 trường Đại học, Cao đẳng kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31825/xa%20nha.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Vừa qua,&nbsp;tại Nh&agrave; Thi đấu Ph&uacute; Thọ đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n đ&oacute;n Tết xa nh&agrave;&rdquo; lần thứ 9 năm 2019. Chương tr&igrave;nh năm nay do Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng với C&ocirc;ng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ H&agrave;ng Việt v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp tham gia Hội chợ mua sắm Tết tổ chức.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh với mục đ&iacute;ch chăm lo đời sống văn h&oacute;a, tinh thần trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; điều kiện kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện để về qu&ecirc; ăn Tết c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao 300 phần qu&agrave; cho 300 bạn sinh vi&ecirc;n đến từ 25 trường Đại học, Cao đẳng kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức cho biết, mỗi phần qu&agrave; d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trị gi&aacute; 1.600.000 đồng, bao&nbsp; gồm b&aacute;nh, mứt, kẹo, c&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; bao l&igrave; x&igrave;. Được biết, tổng gi&aacute; trị hỗ trợ của c&aacute;c<br /> đơn vị doanh nghiệp l&agrave; gần 550.000.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n tay phần qu&agrave; của chương tr&igrave;nh, bạn Phạm Thị Thế (Trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m) kh&ocirc;ng giấu được cảm x&uacute;c vui mừng, bạn chi sẻ: &ldquo;Những m&oacute;n qu&agrave; kh&ocirc;ng chỉ đem lại cho m&igrave;nh một c&aacute;i Tết đầm ấm, vui vẻ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; sự thể hiện chia sẻ y&ecirc;u thương của mọi người đối với những sinh vi&ecirc;n xa nh&agrave; như m&igrave;nh. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn động lực động vi&ecirc;n m&igrave;nh lu&ocirc;n cố gắng. kh&ocirc;ng từ bỏ ước mơ chinh phục giảng đường của m&igrave;nh&rdquo;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tổ chức c&aacute;c hoạt động phục vụ cho học vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ như: &ldquo;Cho v&agrave; nhận&rdquo; lần 4 năm 2019 chủ đề &ldquo;Qu&agrave; xu&acirc;n cho em&rdquo;; chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ &ldquo;Hoa xu&acirc;n chiến sĩ&rdquo;&hellip;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VĨNH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;