Tết sớm cho sinh viên xa nhà

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>300 phần qu&agrave; cho 300 bạn sinh vi&ecirc;n đến từ 25 trường Đại học, Cao đẳng kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31825/xa%20nha.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Vừa qua,&nbsp;tại Nh&agrave; Thi đấu Ph&uacute; Thọ đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n đ&oacute;n Tết xa nh&agrave;&rdquo; lần thứ 9 năm 2019. Chương tr&igrave;nh năm nay do Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng với C&ocirc;ng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ H&agrave;ng Việt v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp tham gia Hội chợ mua sắm Tết tổ chức.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh với mục đ&iacute;ch chăm lo đời sống văn h&oacute;a, tinh thần trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; điều kiện kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện để về qu&ecirc; ăn Tết c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao 300 phần qu&agrave; cho 300 bạn sinh vi&ecirc;n đến từ 25 trường Đại học, Cao đẳng kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức cho biết, mỗi phần qu&agrave; d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trị gi&aacute; 1.600.000 đồng, bao&nbsp; gồm b&aacute;nh, mứt, kẹo, c&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; bao l&igrave; x&igrave;. Được biết, tổng gi&aacute; trị hỗ trợ của c&aacute;c<br /> đơn vị doanh nghiệp l&agrave; gần 550.000.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n tay phần qu&agrave; của chương tr&igrave;nh, bạn Phạm Thị Thế (Trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m) kh&ocirc;ng giấu được cảm x&uacute;c vui mừng, bạn chi sẻ: &ldquo;Những m&oacute;n qu&agrave; kh&ocirc;ng chỉ đem lại cho m&igrave;nh một c&aacute;i Tết đầm ấm, vui vẻ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; sự thể hiện chia sẻ y&ecirc;u thương của mọi người đối với những sinh vi&ecirc;n xa nh&agrave; như m&igrave;nh. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn động lực động vi&ecirc;n m&igrave;nh lu&ocirc;n cố gắng. kh&ocirc;ng từ bỏ ước mơ chinh phục giảng đường của m&igrave;nh&rdquo;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tổ chức c&aacute;c hoạt động phục vụ cho học vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ như: &ldquo;Cho v&agrave; nhận&rdquo; lần 4 năm 2019 chủ đề &ldquo;Qu&agrave; xu&acirc;n cho em&rdquo;; chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ &ldquo;Hoa xu&acirc;n chiến sĩ&rdquo;&hellip;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VĨNH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;