300 đoàn viên TP tham gia Lễ phát động Tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước hành trình theo chân Bác"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>TP - Tối 20/1, tại Khu di t&iacute;ch lịch sử Bến Nh&agrave; Rồng (TPHCM), T.Ư Đo&agrave;n tổ chức Lễ ph&aacute;t động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; nh&acirc;n kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), gắn với ph&aacute;t động &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; 2019.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31824/a%20tung.jpg" style="height:440px; width:660px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&agrave; Trương Thị Mai, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban D&acirc;n vận Trung ương; anh L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, c&ugrave;ng hơn 1.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n dự buổi lễ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Biến t&igrave;nh cảm với B&aacute;c th&agrave;nh h&agrave;nh động,việc l&agrave;m cụ thể</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp;Được triển khai ch&iacute;nh thức từ 20/1, đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến th&aacute;ng 9/2019.&nbsp;<br /> Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, anh L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng những lời dạy &acirc;n cần v&agrave; tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, l&agrave; định hướng quan trọng, th&ocirc;i th&uacute;c lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam kh&ocirc;ng ngừng học tập, r&egrave;n luyện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh L&ecirc; Quốc Phong n&oacute;i, việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c đ&atilde; trở th&agrave;nh nhu cầu tự th&acirc;n, l&agrave; việc l&agrave;m quan trọng trong h&agrave;nh tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước; c&oacute; đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, tr&aacute;ch nhiệm, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, chủ động hội nhập, y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh; c&oacute; tri thức, sức khỏe, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Theo B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n, qua nửa thế kỷ tuổi trẻ Việt Nam nỗ lực thực hiện những lời căn dặn của Người trong Di ch&uacute;c, b&ecirc;n cạnh những cố gắng, những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu, ch&uacute;ng ta cũng c&ograve;n nhiều khuyết điểm, hạn chế. &ldquo;Soi m&igrave;nh v&agrave;o những y&ecirc;u cầu, kỳ vọng, đ&ograve;i hỏi, định hướng của Người, ch&uacute;ng ta thấy m&igrave;nh phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, thi đua r&egrave;n luyện t&iacute;ch cực hơn nữa để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n, để đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn cho đất nước. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Người l&agrave; dịp quan trọng để mỗi thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng ta một lần nữa t&igrave;m về b&ecirc;n B&aacute;c, qua cuộc đời, sự nghiệp của B&aacute;c, qua những lời dạy của Người để lại được tiếp th&ecirc;m sức mạnh, &yacute; ch&iacute;, nghị lực, vững v&agrave;ng hơn trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu, g&oacute;p sức trẻ đưa Việt Nam ph&aacute;t triển nhanh, bền vững, s&aacute;nh vai cường quốc năm ch&acirc;u&rdquo;, anh L&ecirc; Quốc Phong n&oacute;i.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Để đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; đạt mục ti&ecirc;u đề ra, anh L&ecirc; Quốc Phong cho rằng c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n cần triển khai với tinh thần chủ động, s&aacute;ng tạo, thiết thực; tuy&ecirc;n truyền, vận động đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n tham gia. Theo đ&oacute;, c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c phải tạo th&agrave;nh đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị rộng lớn trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi; gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi nhận thức s&acirc;u sắc hơn những nội dung cơ bản v&agrave; gi&aacute; trị to lớn của Di ch&uacute;c của B&aacute;c Hồ, của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng thời, th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước trong tuổi trẻ Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n bằng tất cả tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nhiệt huyết của m&igrave;nh h&atilde;y ph&aacute;t huy cao nhất tinh thần ti&ecirc;n phong, t&igrave;nh nguyện qua những h&agrave;nh động cụ thể, việc l&agrave;m s&aacute;ng tạo, đ&oacute;ng g&oacute;p chung v&agrave;o kết quả ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của qu&ecirc; hương, đất nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ch&uacute;ng ta h&atilde;y biến t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u chuyển h&oacute;a th&agrave;nh những h&agrave;nh động, việc l&agrave;m cụ thể, th&agrave;nh sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;, B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Trọng tr&aacute;ch lớn lao đang đặt l&ecirc;n vai thanh ni&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; trong to&agrave;n Đo&agrave;n. Qua đ&oacute; x&aacute;c định c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m được triển khai trong năm, gồm: Tổ chức c&aacute;c hoạt động nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc; triển khai c&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức s&acirc;u rộng phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện; đổi mới phương thức tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện; ch&uacute; trọng t&igrave;nh nguyện thường xuy&ecirc;n, t&igrave;nh nguyện tại chỗ; gia tăng h&agrave;m lượng tri thức gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh của c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể, hiệu quả. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tổ chức theo hướng đa dạng về nội dung, phong ph&uacute; về h&igrave;nh thức, loại h&igrave;nh hoạt động; đảm bảo t&iacute;nh rộng khắp, t&iacute;nh định hướng, t&iacute;nh dẫn dắt, t&iacute;nh thiết thực v&agrave; bền vững.&nbsp;<br /> Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, b&agrave; Trương Thị Mai nhắc lại lời dặn của B&aacute;c với thế hệ trẻ trong Di ch&uacute;c thi&ecirc;ng li&ecirc;ng để lại. B&agrave; Trương Thị Mai cho rằng, lời căn dặn của B&aacute;c Hồ c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử v&agrave; thời đại s&acirc;u sắc, trong bối cảnh hiện nay, với y&ecirc;u cầu đất nước phải ph&aacute;t triển nhanh hơn, bền vững hơn đang đặt l&ecirc;n vai thế hệ thanh ni&ecirc;n trọng tr&aacute;ch lớn lao.<br /> &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam h&ocirc;m nay sẽ phải tiếp tục giữ vững tinh thần của lực lượng xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, lu&ocirc;n c&oacute; mặt ở tuyến đầu Tổ quốc, l&agrave; nguồn lực quan trọng cho th&agrave;nh c&ocirc;ng của sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; g&oacute;p phần đưa Việt Nam trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển&rdquo;, Trưởng Ban D&acirc;n vận T.Ư n&oacute;i.<br /> Theo b&agrave; Trương Thị Mai, h&igrave;nh ảnh &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện với tinh thần &ldquo;Đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, việc g&igrave; kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&rdquo; đ&atilde; thật gần gũi, quen thuộc v&agrave; đẹp đẽ. Phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện do Đo&agrave;n ph&aacute;t động đ&atilde; thực sự gắn kết với ho&agrave;i b&atilde;o tươi đẹp, kh&aacute;t vọng dấn th&acirc;n cho đất nước của thanh ni&ecirc;n. Kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, giữ vững an ninh quốc ph&ograve;ng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; m&ocirc;i trường tốt đẹp để bạn trẻ cống hiến, r&egrave;n luyện, trải nghiệm v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ cả nước hưởng ứng</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hưởng ứng lễ ph&aacute;t động H&agrave;nh tr&igrave;nh, tại khắp c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ tổ chức c&aacute;c hoạt động tạo sự lan tỏa v&agrave; thu h&uacute;t sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc gắn với chủ đề v&agrave; nội dung hoạt động của đợt thi đua cao điểm: đồng loạt tổ chức hoạt động d&acirc;ng hương tại c&aacute;c Khu di t&iacute;ch, đền thờ B&aacute;c Hồ; tổ chức cho c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi thăm c&aacute;c địa chỉ đỏ, khu di t&iacute;ch gắn liền với th&acirc;n thế, sự nghiệp v&agrave; cuộc đời của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; thăm, hỏi, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng; tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại địa phương, đơn vị. C&oacute; 67 tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n trực thuộc c&oacute; c&aacute;c hoạt động hưởng ứng v&agrave; c&oacute; 15 đơn vị tổ chức Lễ ph&aacute;t động H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; kết hợp ra qu&acirc;n &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện - Tết y&ecirc;u thương&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>NG&Ocirc; TÙNG (Theo Tiền Phong)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;