Tuyên dương 188 Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31802/DSC_0053.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 69 năm Ng&agrave;y Truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam, cũng như ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể sinh vi&ecirc;n trong năm vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ tuy&ecirc;n &nbsp;dương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt TP.Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. Chương tr&igrave;nh vừa diễn ra tối 9/1 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa &ndash; nguy&ecirc;n B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước, đồng ch&iacute; Th&acirc;n Thị Thư - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Quang Dũng - Ủy vi&ecirc;n BCH, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, &nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM,&nbsp;c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Đại học.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; (SV5T) được Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển từ phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo; của Hội sinh vi&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh nhằm b&igrave;nh chọn, khen thưởng c&aacute;c sinh vi&ecirc;n với th&agrave;nh t&iacute;ch rất nổi bật trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, trau dồi l&yacute; tưởng, r&egrave;n luyện thể lực, c&oacute; tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&agrave; bản lĩnh trong hội nhập quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Danh hiệu nhằm khen thưởng, ghi nhận những kết quả c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đạt được. Đồng thời động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ c&aacute;c bạn tiếp tục cố gắng học tập, r&egrave;n luyện đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31802/IMG_0048.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n rạng rỡ tham dự buổi lễ kỷ niệm v&agrave; khen thưởng SV5T cấp Th&agrave;nh phố&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay, hội đồng b&igrave;nh chọn danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt TP.Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đ&atilde; x&eacute;t chọn 4 tập thể v&agrave; 188 c&aacute; nh&acirc;n đủ ti&ecirc;u chuẩn để trao giải thưởng. Trong đ&oacute;, c&oacute; 19 sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt TP.Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; 2&nbsp;v&agrave; 3 năm li&ecirc;n tục. Năm nay cũng l&agrave; năm c&oacute; số lượng sinh vi&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương nhiều nhất từ khi triển khai phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Th&acirc;n Thị Thư - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy nhấn mạnh: &ldquo;Phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 tốt l&agrave; một trong những phong tr&agrave;o c&oacute; gi&aacute; trị s&acirc;u sắc nhất, &yacute; nghĩa nhất, g&oacute;p phần ph&aacute;t hiện, t&ocirc;n vinh, bồi dưỡng những đại diện ti&ecirc;u biểu xứng đ&aacute;ng cho truyền thống năng động s&aacute;ng tạo của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. T&ocirc;i mong rằng, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương sẽ cố gắng hơn, phấn đấu hơn. Bằng sự t&igrave;m t&ograve;i, tinh thần cầu tiến trong học tập, sự r&egrave;n luyện đạo đức, c&aacute;c bạn sẽ l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực quan trọng g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31802/DSC_0040.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n L&ecirc; Ch&iacute; Cường của trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp, một trong c&aacute;c gương SV5T năm nay, vừa qua đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TPHCM 2018&quot;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31802/DSC_0034.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> 188&nbsp;SV5T đều l&agrave; những gương mặt cực kỳ xuất sắc trong học tập, phong tr&agrave;o v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n tại ng&ocirc;i trường m&igrave;nh đang theo học&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31802/IMG_0077.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ra mắt Cổng th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc v&agrave; lưu trữ th&ocirc;ng tin số h&oacute;a của c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, để thể hiện t&igrave;nh cảm tri &acirc;n của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đối với c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, chống Mỹ cứu nước, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố cho ra mắt Cổng th&ocirc;ng tin điện tử dữ liệu về ba m&aacute; phong tr&agrave;o. Cổng th&ocirc;ng tin sẽ cập nhật c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, h&igrave;nh ảnh, kỷ niệm thời chiến của c&aacute;c ba m&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;