“Gỡ rối” những khó khăn cho sinh viên muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31801/IMG_1360.JPG" style="height:396px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B</strong><strong>uổi tọa đ&agrave;m &ldquo;Thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp từ OCOP</strong><strong>&rdquo; đ&atilde; diễn ra sau buổi lễ ph&aacute;t động</strong><strong>&nbsp;K</strong><strong>hởi nghiệp từ chương tr&igrave;nh </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>Mỗi x&atilde; một sản phẩm</strong><strong>&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi tọa đ&agrave;m nằm trong khu&ocirc;n khổ của &nbsp;Lễ ph&aacute;t động khởi nghiệp từ chương tr&igrave;nh Mỗi x&atilde; một sản phẩm (OCOP) diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng 8/1 tại trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tham gia c&aacute;c cuộc thi khởi nghiệp để gọi vốn</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi tọa đ&agrave;m c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Văn Cương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n N&ocirc;ng th&ocirc;n Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Tất Thắng &ndash; Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng điều phối n&ocirc;ng th&ocirc;n mới Trung ương v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31801/IMG_1376.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Văn Cương đ&atilde; giới thiệu về OCOP đến c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, cung cấp th&ocirc;ng tin về sự ra đời cũng như những dự &aacute;n m&agrave; OCOP đ&atilde; thực hiện. C&aacute;c bạn trẻ từ đ&oacute; c&ugrave;ng trao đổi, đưa ra thắc mắc xoay quanh vấn đề khởi nghiệp v&agrave; sự hỗ trợ từ OCOP.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đa phần c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đều chia sẻ, c&aacute;c bạn c&oacute; &yacute; tưởng, c&oacute; kế hoạch thực hiện, song vấn đề vốn l&agrave; một b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; khăn. Thiếu vốn, sản phẩm kh&ocirc;ng được ho&agrave;n thiện cũng như kh&ocirc;ng được quảng b&aacute; ra thị trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&oacute; khăn về m&aacute;y m&oacute;c, kỹ thuật sản xuất cũng ảnh hưởng kh&aacute; nhiều đến &yacute; tưởng khởi nghiệp của c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trả lời&nbsp;cho vấn đề n&agrave;y, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Văn Cương đ&atilde; gợi &yacute; c&aacute;c bạn n&ecirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c cuộc thi khởi nghiệp. Từ c&aacute;c cuộc thi, c&aacute;c bạn sẽ dễ d&agrave;ng được hỗ trợ vốn hoặc t&igrave;m được nh&agrave; đầu tư ngay trong c&aacute;c cuộc thi. Ngo&agrave;i ra, nếu khởi nghiệp ở n&ocirc;ng th&ocirc;n th&igrave; tại c&aacute;c địa phương từ cấp x&atilde; trở l&ecirc;n đều c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ vay vốn. Một số quỹ c&oacute; thể kể đến như Quỹ N&ocirc;ng d&acirc;n, Quỹ phụ nữ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về c&aacute;c thiết bị m&aacute;y m&oacute;c sản xuất, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n N&ocirc;ng th&ocirc;n TW Đo&agrave;n&nbsp;cho rằng, trước ti&ecirc;n c&aacute;c bạn n&ecirc;n xin hỗ trợ từ thầy c&ocirc;, nh&agrave; trường. Khi sản phẩm đảm bảo đủ điều kiện mới c&oacute; thể xin đầu tư c&aacute;c thiết bị sản xuất lớn. Ngo&agrave;i ra, TW Đo&agrave;n cũng đang triễn khai hỗ trợ vốn để c&aacute;c dự &aacute;n khởi nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n được ph&aacute;t triển, số vốn hỗ trợ tối đa l&agrave; 1 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, để được hỗ trợ, dự &aacute;n của c&aacute;c bạn phải đảm bảo đạt đầy đủ c&aacute;c y&ecirc;u cầu, điều kiện m&agrave; TW Đo&agrave;n đưa ra.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; tưởng nhiều nhưng sản phẩm &iacute;t</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn Thảo Nguy&ecirc;n (sinh vi&ecirc;n ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m) chia sẻ: &ldquo;Em đ&atilde; từng tham gia v&agrave;o một số cuộc thi khởi nghiệp. Tuy nhi&ecirc;n khi tham gia th&igrave; c&aacute;c dự &aacute;n chỉ dừng ở mức &yacute; tưởng. Nhưng sau cuộc thi nếu kh&ocirc;ng đạt giải thưởng cao nhất sẽ kh&ocirc;ng được đầu tư ph&aacute;t triển. Nhiều &yacute; tưởng khởi nghiệp chỉ vừa manh nha th&igrave; đ&atilde; bị dập tắt. Mục ti&ecirc;u của OCOP l&agrave; bảo hộ &yacute; tưởng, vậy bảo hộ &yacute; tưởng ở đ&acirc;y c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave; khi rất &iacute;t &yacute; tưởng được thực hiện?&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31801/IMG_1369.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Bạn Thảo Nguy&ecirc;n b&agrave;y tỏ &yacute; kiến về những kh&oacute; khăn m&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp n&oacute;i chung thường gặp phải khi vừa bắt đầu l&ecirc;n &yacute; tưởng&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban chủ tọa cũng đồng t&igrave;nh với Thảo&nbsp;Nguy&ecirc;n về việc &yacute; tưởng khởi nghiệp rất nhiều nhưng th&agrave;nh c&ocirc;ng rất &iacute;t. C&aacute;c chủ tọa đ&agrave;m&nbsp;cho rằng, một dự &aacute;n khởi nghiệp thường c&oacute; 3 giai đoạn ch&iacute;nh: h&igrave;nh th&agrave;nh &yacute; tưởng; thiết lập, tổ chức vận h&agrave;nh v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; đưa sản phẩm ra đời sống. Giai đoạn đầu l&agrave; c&aacute;i dễ nhất v&agrave; đa số c&aacute;c bạn trẻ đều l&agrave;m được. Tuy nhi&ecirc;n, giai đoạn quyết định v&agrave; kh&oacute; khăn nhất lại nằm trong 2 giai đoạn sau. Sản phẩm c&oacute; khả thi hay kh&ocirc;ng, c&oacute; tương lai ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. V&agrave; khi đạt được tất cả c&aacute;c yếu tố th&igrave; &yacute; tưởng của c&aacute;c bạn mới c&oacute; thể tiếp tục x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực tế cho thấy, việc nhiều &yacute; tưởng của c&aacute;c bạn trẻ vừa được nhen nh&oacute;m đ&atilde; vội vụt tắt&nbsp;xảy ra kh&ocirc;ng &iacute;t. Bởi khi &yacute; tưởng kh&ocirc;ng khả thi, t&iacute;nh rủi ro cao sẽ kh&ocirc;ng nh&agrave; đầu tư n&agrave;o đồng &yacute; chi vốn. Nhiệm vụ của ban tổ chức c&aacute;c cuộc thi khởi nghiệp, TW Đo&agrave;n hay OCOP ch&iacute;nh l&agrave; chọn ra những &yacute; tưởng thiết thực nhất v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, những thắc mắc về vấn đề sở hữu tr&iacute; tuệ, thuế nh&agrave; nước v&agrave; điều kiện ph&aacute;p luật khi khởi nghiệp cũng được nhiều bạn sinh vi&ecirc;n quan t&acirc;m. Buổi tọa đ&agrave;m chỉ diễn ra trong v&ograve;ng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, song đ&atilde; nhận được sự hưởng ứng rất t&iacute;ch cực của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn được giải đ&aacute;p c&aacute;c thắc mắc xung quanh vấn đề khởi nghiệp m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn tiếp tục ph&aacute;t triển những &yacute; tưởng đang nung nấu, t&igrave;m ra những hướng đi, những nguồn vốn mới để x&acirc;y dựng tương lai cho ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;