Khuyến khích thanh niên khởi nghiệp trong nông nghiệp theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31800/IMG_1316.JPG" style="height:380px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 8/1, Lễ ph&aacute;t động khởi nghiệp từ Chương tr&igrave;nh Mỗi x&atilde; một sản phẩm (OCOP) trong thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; diễn ra tại Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP.Hồ Ch&iacute; Minh. Chương tr&igrave;nh do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đếm tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Vương Đ&igrave;nh Huệ - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất BCH Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi x&atilde; một sản phẩm- gọi tắt l&agrave; chương tr&igrave;nh OCOP l&agrave; chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n theo hướng ph&aacute;t triển nội lực v&agrave; gia tăng gi&aacute; trị, l&agrave; giải ph&aacute;p, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương tr&igrave;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n mới. &nbsp;Trọng t&acirc;m của chương tr&igrave;nh OCOP l&agrave; ph&aacute;t triển sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp, phi n&ocirc;ng nghiệp, dịch vụ c&oacute; lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi gi&aacute; trị do c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế tư nh&acirc;n v&agrave; kinh tế tập thể thực hiện, hạn chế t&igrave;nh trạng di cư từ n&ocirc;ng th&ocirc;n ra th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31800/IMG_1276.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Những m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp ph&aacute;t triển từ chương tr&igrave;nh OCOP tham gia giới thiệu sản phẩm tại lễ ph&aacute;t động.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi lễ đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổng kết lại những th&agrave;nh quả đạt được từ c&aacute;c dự &aacute;n khởi nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n thời gian qua, ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh khởi nghiệp giai đoạn mới . Đồng thời, ch&iacute;nh thức k&yacute; kết &ldquo;Kế hoạch phối hợp triễn khai khởi nghiệp từ chương tr&igrave;nh Mỗi x&atilde; một sản phẩm &ndash; OCOP trong thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n giai đoạn 2019-2020&rdquo; giữa Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh của chương tr&igrave;nh khởi nghiệp từ OCOP l&agrave; n&acirc;ng cao nhận thức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về vai tr&ograve; v&agrave; tầm quan trọng của kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n, sản xuất n&ocirc;ng nghiệp; hiểu v&agrave; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch của nh&agrave; nước về ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới; th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, tạo điều kiện để c&aacute;c bạn được tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp v&agrave; hun đ&uacute;c &yacute; ch&iacute;, tinh thần khởi nghiệp cho c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số hoạt động cụ thể của chương tr&igrave;nh như: tuy&ecirc;n truyền, vận động tổ chức c&aacute;c cuộc thi khởi nghiệp, tọa đ&agrave;m, đối thoại thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, hội chợ, triễn l&atilde;m, tổ chức c&aacute;c hoạt động thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp, hợp t&aacute;c x&atilde; tham gia Chương tr&igrave;nh OCOP,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31800/IMG_1333.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; Trung ương Đo&agrave;n sẽ phối hợp triển khai việc khuyến kh&iacute;ch đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n&nbsp;khởi nghiệp trong n&ocirc;ng nghiệp theo chương tr&igrave;nh OCOP</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31800/IMG_1346.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Thủ tướng Vương Đ&igrave;nh Huệ tham quan c&aacute;c gian h&agrave;ng trưng b&agrave;y sản phẩm từ n&ocirc;ng nghiệp của c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp OCOP</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Vương Đ&igrave;nh Huệ - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; d&agrave;nh lời khen ngợi trước những th&agrave;nh tựu m&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n khởi nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n đạt được, những m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo, những con người, những tập thể c&ugrave;ng vượt kh&oacute; khăn để x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới. Đồng thời, Ph&oacute; Thủ tướng nhấn mạnh: &ldquo;Thế hệ trẻ may mắn khi sinh ra v&agrave;o đ&uacute;ng thời điểm thế giới chuyển m&igrave;nh sang cuộc c&aacute;ch mạng 4.0. T&ocirc;i mong muốn c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n h&atilde;y d&agrave;nh tr&iacute; tuệ v&agrave; tuổi trẻ của m&igrave;nh để trau dồi tri thức, t&igrave;m thấy đam m&ecirc;, tự tin hơn nữa trong bước đường x&acirc;y dựng sự nghiệp, tương lai cho ch&iacute;nh m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;