'Sinh viên 5 tốt' là tài sản quý: Tìm được việc trước khi ra trường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">Nhiều sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &#39;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&#39; t&igrave;m được việc l&agrave;m ngay khi c&ograve;n học. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m việc đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo, một phần trong họ c&ograve;n trở th&agrave;nh lực lượng kế thừa trong đội ngũ giảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n tr&aacute;ch trong c&aacute;c trường đại học.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31795/sv5%20tot.jpg" style="height:495px; width:660px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu 5 tốt trao đổi chuy&ecirc;n đề phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt hồi th&aacute;ng 6 ẢNH: L&Ecirc; THANH</em></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Được giữ lại trường l&agrave;m giảng vi&ecirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Một trong số c&aacute;c hướng đi m&agrave; nhiều sinh vi&ecirc;n (SV) đạt danh hiệu &ldquo;SV 5 tốt&rdquo; sau khi tốt nghiệp l&agrave; được trường ĐH giữ lại l&agrave;m giảng vi&ecirc;n.Thống k&ecirc; tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, từ năm 2015 - 2018 trường n&agrave;y c&oacute; 313 SV đạt chuẩn &ldquo;SV 5 tốt&rdquo; cấp trường, 5 SV đạt chuẩn cấp TP v&agrave; 5 SV đạt chuẩn T.Ư.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&Ocirc;ng L&acirc;m Thanh Minh, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết số SV 5 tốt được giữ lại trường l&agrave;m giảng vi&ecirc;n từ năm 2016 - 2018 l&agrave; 7 người, gồm 3 SV đạt cấp TP v&agrave; T.Ư, 4 SV đạt cấp trường.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Thống k&ecirc; nghề nghiệp của c&aacute;c SV n&agrave;y sau khi tốt nghiệp tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho thấy c&oacute; tr&ecirc;n 60% SV (188 người) c&ocirc;ng t&aacute;c trong ng&agrave;nh gi&aacute;o dục, đảm nhiệm c&aacute;c vị tr&iacute; như giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n, c&ocirc;ng ty thiết bị, marketing gi&aacute;o dục, tư vấn, đ&agrave;o tạo kỹ năng&hellip; Đ&aacute;ng lưu &yacute;, gần 13% đang tiếp tục học l&ecirc;n tr&igrave;nh độ cao hơn, hơn 10% đang l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng, c&ocirc;ng ty tổ chức sự kiện&hellip; </span></p> <p><span style="font-size:16px">Năm 2017, Trường ĐH C&ocirc;ng nghệ TP.HCM c&oacute; 32 SV đạt danh hiệu cấp T.Ư, cao nhất cả nước (cả nước 124 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt). Năm 2018, trường n&agrave;y đang l&agrave;m hồ sơ x&eacute;t cấp th&agrave;nh, cấp T.Ư khoảng 100 hồ sơ đạt chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường, cho biết trường mong muốn SV 5 tốt trở th&agrave;nh những hạt nh&acirc;n trong phong tr&agrave;o thi đua dạy học của trường, tạo nguồn c&aacute;n bộ kế cận n&ecirc;n trường đ&atilde; giữ những SV xuất sắc ở lại trường l&agrave;m giảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c nhiệm vụ quan trọng kh&aacute;c. C&oacute; thể kể ra một số v&iacute; dụ như: Ng&ocirc; Ngọc Nguy&ecirc;n Thảo (thủ khoa đầu ra), hiện đang l&agrave; giảng vi&ecirc;n khoa kế to&aacute;n - t&agrave;i ch&iacute;nh - ng&acirc;n h&agrave;ng; Trịnh Anh Vũ, giảng vi&ecirc;n khoa quản trị kinh doanh; L&ecirc; Văn T&acirc;m, phụ tr&aacute;ch truyền th&ocirc;ng của trường...</span></p> <p><strong><span style="font-size:16px">Đều c&oacute; cơ hội việc l&agrave;m tốt</span></strong></p> <p><span style="font-size:16px">Theo b&agrave; Đặng Ho&agrave;ng Song Phương, Chủ tịch Hội SV Trường ĐH S&agrave;i G&ograve;n, d&ugrave; chưa c&oacute; thống k&ecirc; chi tiết nhưng c&aacute;c SV 5 tốt của trường sau khi tốt nghiệp đều c&oacute; cơ hội việc l&agrave;m tốt. Trong đ&oacute;, SV 5 tốt cấp T.Ư v&agrave; cấp th&agrave;nh c&aacute;c giai đoạn năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017 hầu hết đều c&oacute; việc l&agrave;m từ khi c&ograve;n l&agrave; SV năm cuối. C&aacute;c SV ngo&agrave;i sư phạm t&igrave;m được việc l&agrave;m nhanh ch&oacute;ng ở những c&ocirc;ng ty c&oacute; uy t&iacute;n, vị tr&iacute; l&agrave;m việc tốt. C&ograve;n c&aacute;c SV trong khối ng&agrave;nh sư phạm t&igrave;m được trường dạy theo đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; đảm nhiệm th&ecirc;m vị tr&iacute; gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c phong tr&agrave;o trường học, c&oacute; kết quả giảng dạy tốt.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; một bộ phận SV 5 tốt ở lại tiếp tục c&ocirc;ng t&aacute;c tại trường ĐH ở nhiều vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau tại c&aacute;c ph&ograve;ng ban trong trường. Đặc biệt l&agrave; lực lượng l&agrave;m c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n tr&aacute;ch tiếp tục gắn với hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Hội của trường, c&oacute; người hiện được cử đi du học nước ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&Ocirc;ng Dương Minh Mẫn, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng th&ocirc;ng tin SV 5 tốt của trường đều đ&atilde; c&oacute; việc l&agrave;m đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. Trong đ&oacute;, kh&ocirc;ng &iacute;t người t&igrave;m được việc l&agrave;m ngay trong thời gian thực tập.</span></p> <p><strong><span style="font-size:16px">&ldquo;5 tốt&rdquo; l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn để tuyển dụng</span></strong></p> <p><span style="font-size:16px">B&agrave; Song Phương nh&igrave;n nhận, danh hiệu SV 5 tốt đ&atilde; g&oacute;p một phần trong th&agrave;nh c&ocirc;ng sau khi tốt nghiệp của c&aacute;c SV đạt danh hiệu n&agrave;y. Bởi đ&acirc;y l&agrave; danh hiệu c&oacute; những ti&ecirc;u ch&iacute; to&agrave;n diện gi&uacute;p SV c&oacute; động lực r&egrave;n luyện bản th&acirc;n hướng đến c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; ấy.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&ldquo;C&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; n&agrave;y đ&ograve;i hỏi v&agrave; th&uacute;c đẩy SV đạt được những mức độ cao trong tất cả c&aacute;c mặt gồm: kiến thức, kỹ năng, sức khỏe, ngoại ngữ, tin học, tinh thần, th&aacute;i độ&hellip; Đặc biệt, đ&acirc;y lại ch&iacute;nh l&agrave; những ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; một nh&agrave; tuyển dụng cần c&oacute; ở nh&acirc;n vi&ecirc;n, m&agrave; một tập thể cần c&oacute; ở một c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc&rdquo;, b&agrave; Phương nhấn mạnh.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đồng quan điểm, tiến sĩ Quốc Anh cũng khẳng định, để đạt danh hiệu n&agrave;y l&agrave; cả qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu từ học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, tham gia phong tr&agrave;o, t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c hoạt động quốc tế, chuẩn ngoại ngữ cao... Do vậy, tất cả SV sau khi ra trường đều rất th&agrave;nh c&ocirc;ng. Trong đ&oacute;, kh&ocirc;ng &iacute;t SV được tuyển dụng ngay từ trước khi ra trường. V&iacute; dụ, SV Nguyễn Đức Anh Tuấn sau thời gian l&agrave;m việc tại Caravelle, Reverie Saigon hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Hoozing - 1 starup trong lĩnh vực lưu tr&uacute; - bất động sản; SV Ho&agrave;ng T&ocirc;n Nữ Gi&aacute;ng Hương vừa ho&agrave;n tất chương tr&igrave;nh thạc sĩ tại Anh quốc; L&ecirc; Ho&agrave;ng Khải đang học tiến sĩ bằng học bổng to&agrave;n phần ng&agrave;nh y sinh tại Đ&agrave;i Loan...</span></p> <p><span style="font-size:16px">&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; đội ngũ trẻ, năng động v&agrave; thể hiện rất tốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c chung của khoa v&agrave; trường, được SV rất tin y&ecirc;u v&igrave; c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi. Bản th&acirc;n nh&agrave; trường cũng đ&aacute;nh gi&aacute; cao hiệu quả của SV 5 tốt, n&ecirc;n c&oacute; những hoạt động bồi dưỡng, tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện tương xứng v&agrave; tuy&ecirc;n dương hằng năm&rdquo;, tiến sĩ Quốc Anh chia sẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/sinh-vien-5-tot-la-tai-san-quy-tim-duoc-viec-truoc-khi-ra-truong-1025767.html"><strong>H&Agrave; &Aacute;NH (B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n)</strong></a></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;