Sinh viên TPHCM chính thức bắt đầu Xuân tình nguyện 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%201.JPG" style="height:366px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện 2019 đ&atilde; diễn ra với kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi của h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, mở đầu cho năm &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; 2019.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 11 chiến dịch diễn ra.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong m&agrave;u&nbsp;&aacute;o v&agrave;ng truyền thống, h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện TPHCM h&agrave;o hứng tham gia lễ ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 11 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, tạo n&ecirc;n một bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; cực kỳ trẻ trung, s&ocirc;i nổi.&nbsp;Gương mặt bạn n&agrave;o cũng v&ocirc; c&ugrave;ng tươi tắn v&agrave; sẵn s&agrave;ng bước v&agrave;o chiến dịch t&igrave;nh nguyện đầu ti&ecirc;n của năm &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; 2019. Ban chỉ huy cũng đ&atilde; ra mắt tại lễ ra qu&acirc;n, chỉ huy trưởng của chiến dịch năm nay l&agrave; anh Nguyễn Tất To&agrave;n - ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n - Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&nbsp;năm nay sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 06/01 đến hết ng&agrave;y 02/02. Chiến dịch hướng đến c&aacute;c hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng, c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, chăm lo cho c&aacute;c trẻ em khuyết tật, mồ c&ocirc;i ở c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c bệnh nhi đang điều trị tại một số bệnh viện, chăm s&oacute;c người gia neo đơn, bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o, tặng qu&agrave; v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động cho sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng về qu&ecirc; ăn Tết, c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu với c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang bi&ecirc;n ph&ograve;ng, hải đảo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/XTN%20(13).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">H&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n h&agrave;o hứng ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4 chương tr&igrave;nh trọng điểm của chiến dịch năm nay bao gồm: Tết bạn b&egrave;, Tết văn minh, Xu&acirc;n bạn b&egrave;, Xu&acirc;n sẻ chia. C&aacute;c chương tr&igrave;nh sẽ&nbsp;gắn với&nbsp;4 ng&agrave;y hoạt động cao điểm: H&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh ; Sẻ chia v&igrave; an sinh x&atilde; hội ; H&agrave;nh động v&igrave; bạn b&egrave; ; H&agrave;nh động v&igrave; đ&agrave;n em. Cụ thể, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ tổ chức c&aacute;c đội h&igrave;nh để thực hiện&nbsp;những hoạt động nổi bật như: Qu&agrave;&nbsp;Tết sinh vi&ecirc;n, vui Tết c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, ngh&igrave;n b&aacute;nh chưng xanh, hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, tổ chức s&acirc;n chơi cho 2000 trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; người d&acirc;n x&atilde; đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang), chương tr&igrave;nh &quot;Nghĩa t&igrave;nh bi&ecirc;n giới&quot; tại Cần Giờ, thăm c&aacute;c trạm&nbsp;bi&ecirc;n ph&ograve;ng s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay chiến dịch c&oacute; sự đổi mới khi c&oacute; sự phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TPHCM với c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n của khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động, Lực lượng vũ trang, mở rộng quy m&ocirc; v&agrave; lực lượng cho chiến dịch, c&oacute; &yacute; nghĩa to lớn mở đầu cho năm &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;. Anh Nguyễn Tất To&agrave;n - Chỉ huy trưởng chiến dịch khẳng định&nbsp;&quot;Chiến dịch kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n, m&agrave; được mở rộng sự tham gia với tất cả mọi thanh ni&ecirc;n TPHCM, c&oacute; cả thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư, qua đ&oacute; tuổi trẻ th&agrave;nh phố c&ugrave;ng chung tay dưới một m&agrave;u cờ, sắc &aacute;o để c&ugrave;ng thực hiện những hoạt động &yacute; nghĩa trong dịp Xu&acirc;n về.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%206.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%207.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Ban chỉ huy chiến dịch phất cờ ph&aacute;t lệnh xuất qu&acirc;n&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo anh Nguyễn Tất To&agrave;n, điểm nổi bật của chiến dịch năm nay ch&iacute;nh l&agrave; hoạt động &ldquo;Tết văn minh&rdquo;. Với hoạt động n&agrave;y, mỗi chiến sỹ c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố ng&agrave;y một xanh sạch đẹp, v&igrave; một th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng r&aacute;c, tạo một c&aacute;i Tết l&agrave;nh mạnh, vui sẻ, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ban chỉ huy chiến dịch mong muốn mỗi bạn chiến sỹ tham gia chiến dịch với một t&acirc;m thế rằng, kh&ocirc;ng phải ch&uacute;ng ta tặng bao nhi&ecirc;u phần qu&agrave;, l&agrave;m được bao nhi&ecirc;u chiếc b&aacute;nh chưng, đến được bao nhi&ecirc;u m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở&hellip; m&agrave; sau mỗi hoạt động ch&uacute;ng ta l&agrave;m được, khi c&aacute;c bạn trở về với ch&iacute;nh m&aacute;i nh&agrave; của m&igrave;nh, gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh, sẽ được hưởng một kh&ocirc;ng kh&iacute; đầm ấm, sum vầy, ch&uacute;ng ta nhận ra m&igrave;nh vẫn c&ograve;n may mắn hơn nhiều c&aacute;c mảnh đời kh&aacute;c trong x&atilde; hội. Ch&iacute;nh điều đ&oacute; th&ocirc;i th&uacute;c mỗi bạn chiến sỹ cống hiến nhiều hơn để lan tỏa tinh thần thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đẹp đẽ của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đến với tất cả bạn trẻ v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố, xứng đ&aacute;ng với chất s&aacute;ng tạo v&agrave; gi&aacute; trị của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện cả nước&rdquo;, anh To&agrave;n n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/XTN%20(41).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>50 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện diễu h&agrave;nh xe đạp tuy&ecirc;n truyền &quot;Tết văn minh&quot; đến người d&acirc;n th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%2010.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Sinh vi&ecirc;n bắt tay v&agrave;o g&oacute;i b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t tặng những&nbsp;người kh&oacute; khăn.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%2011.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> L&agrave;m thiệp tết tặng thiếu nhi tại c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, đ&ocirc;ng đảo bạn trẻ tham gia chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt tay tham gia c&aacute;c hoạt động trong Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh&rdquo; với c&aacute;c nội dung như: hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện; l&agrave;m qu&agrave; tặng cho c&aacute;c em thiếu nhi tại c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; thiết kế thiệp Tết tặng c&aacute;c chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, biển, đảo;&nbsp; g&oacute;i v&agrave; nấu b&aacute;nh chưng d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, học sinh - sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; ăn tết&hellip;;&nbsp;đạp xe diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về Tết văn minh.</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;