Cải cách thủ tục hành chính để người dân bớt phiền hà

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="time-face" style="box-sizing: border-box; font-size: 12px; color: rgb(130, 130, 130); line-height: 40px; padding-right: 10px; float: left; text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="noidung-tin" style="box-sizing: border-box; padding: 15px 0px; text-align: justify; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31766/2-Anh%20Long.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Anh Nguyễn Hải Long, Ph&oacute; ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy, Sở Tư ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong><span style="font-size:14px">Với mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng nền h&agrave;nh ch&iacute;nh trong sạch, vững mạnh, chuy&ecirc;n nghiệp, hoạt động c&oacute; hiệu quả, thể hiện r&otilde; bản chất ch&iacute;nh quyền của d&acirc;n, do d&acirc;n, v&igrave; d&acirc;n, đồng thời thực hiện một trong 7 chương tr&igrave;nh Đột ph&aacute; của th&agrave;nh phố, trong những năm qua, qu&aacute; tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; c&oacute; những bước đi th&iacute;ch hợp với nhiều kết quả đột ph&aacute;, trong đ&oacute; c&oacute; sự tham gia của đội ngũ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ.</span></strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>T&igrave;m hiểu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại nh&agrave;</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Chỉ cần những thao t&aacute;c đơn giản th&ocirc;ng qua th&ocirc;ng qua&nbsp;website: https://thutuchanhchinh.hochiminhcity.gov.vn, người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"> c&oacute; thể tiếp cận nội dung của c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP cũng như dễ d&agrave;ng thực hiện việc phản &aacute;nh, kiến nghị về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh bằng việc phản &aacute;nh trực tiếp tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử n&agrave;y trong trường hợp hồ sơ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh của người d&acirc;n bị xử l&yacute; chậm hoặc bị c&aacute;n bộ xử l&yacute; l&agrave;m kh&oacute; hoặc người d&acirc;n c&oacute; &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; cải tiến thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hiệu quả từ dự &aacute;n &ldquo;Giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng nội dung 7 ph&acirc;n hệ của cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tập trung </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px">&quot; do anh Nguyễn Hải Long, Ph&oacute; ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy, Sở Tư ph&aacute;p </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px">triển khai thực hiện.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Hải Long cho biết, mỗi cơ quan, đơn vị đều c&oacute; những thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh theo quy định kh&aacute;c nhau, mỗi khi người d&acirc;n c&oacute; nhu cầu th&igrave; phải đến trực tiếp c&aacute;c cơ quan đơn vị, xem tại c&aacute;c bảng ni&ecirc;m yết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, rất mất c&ocirc;ng v&agrave; tốn thời gian, do đ&oacute; anh muốn t&igrave;m ra một giải ph&aacute;p để t&iacute;ch hợp tất cả c&aacute;c quy định về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, tạo thuận lợi cho người d&acirc;n c&oacute; nhu cầu. Anh đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu, tập trung c&aacute;c quy định, thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; đưa l&ecirc;n hệ thống dự liệu chung th&ocirc;ng qua một trang th&ocirc;ng tin điện tử. &ldquo;Kh&ocirc;ng chỉ tạo thuận lợi cho người d&acirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh m&agrave; dự &aacute;n khi thực hiện c&ograve;n gi&uacute;p cho c&aacute;c c&aacute;n bộ đầu mối về kiểm so&aacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh thuận lợi hơn trong việc thực hiện thống k&ecirc;, b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của l&atilde;nh đạo TP&rdquo; &ndash; anh Nguyễn Hải Long cho biết.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hơn 8 năm l&agrave;m việc tại ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy Sở Tư ph&aacute;p, anh Nguyễn Hải Long đ&atilde; t&igrave;m ra nhiều giải ph&aacute;p mới trong việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Trong năm 2017, anh Nguyễn Hải Long c&oacute; 2 s&aacute;ng kiến: Quy định ph&aacute;p l&yacute; về quản l&yacute; dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP v&agrave; Giải ph&aacute;p kỹ thuật (Ứng dụng Microsoft Office) phục vụ thống k&ecirc;, quản l&yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn h&oacute;a thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP, gi&uacute;p cho c&aacute;c đơn vị định hướng được c&aacute;ch thức x&acirc;y dựng c&aacute;c quy tr&igrave;nh, lựa chọn thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh c&oacute; thể &aacute;p dụng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến cũng như gi&uacute;p cho UBND quận, huyện thống nhất được quy tr&igrave;nh chung đối với thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh. Năm 2016, Long đ&atilde; đề xuất giải ph&aacute;p chuẩn h&oacute;a nội dung r&agrave; so&aacute;t cơ sở ph&aacute;p l&yacute; trước khi cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trong c&aacute;c dự &aacute;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; Quận 2. Việc chuẩn h&oacute;a được nội dung ph&aacute;p l&yacute; trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gi&uacute;p cho UBND quận, huyện y&ecirc;n t&acirc;m hơn trong c&ocirc;ng t&aacute;c thu hồi đất do đ&atilde; đảm bảo hơn về mặt ph&aacute;p l&yacute;; giảm thiểu được t&igrave;nh trạng khiếu nại, khiếu kiện của người d&acirc;n như trước đ&acirc;y.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31766/Chi%20Lan%20Anh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Chị Phan Thị Lan Anh, Kế To&aacute;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng Kế to&aacute;n Nh&agrave; nước, Kho bạc Nh&agrave; nước </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></div> <p><span style="font-size:14px"><strong>Bớt &aacute;p lực c&ocirc;ng việc cho đồng nghiệp</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Thời gian gần đ&acirc;y, c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; đối chiếu với c&aacute;c đơn vị sử dụng ng&acirc;n s&aacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP thuận lợi hơn khi khối lượng xử l&yacute; c&ocirc;ng việc của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức Kho bạc Nh&agrave; nước </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"> cũng như Kho bạc Nh&agrave; nước 24 quận, huyện được giảm tải đi rất nhiều, tạo thuận lợi cho việc hạch to&aacute;n v&agrave; đối chiếu với cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c cơ quan trực thuộc Khối An ninh, Quốc ph&ograve;ng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; hiệu quả m&agrave; s&aacute;ng kiến &ldquo;Thiết lập danh mục m&atilde; dự ph&ograve;ng theo d&otilde;i chi tiết t&agrave;i khoản dự to&aacute;n chi thường xuy&ecirc;n của đơn vị sử dụng ng&acirc;n s&aacute;ch khối An ninh, Quốc ph&ograve;ng tr&ecirc;n hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute; Ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; Kho bạc - X&acirc;y dựng phần mềm tiện &iacute;ch phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c đối chiếu số liệu chi tiết theo m&atilde; dự ph&ograve;ng&rdquo; do Phan Thị Lan Anh, Kế To&aacute;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng Kế to&aacute;n Nh&agrave; nước, Kho bạc Nh&agrave; nước TP triển khai thực hiện.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Chị Phan Thị Lan Anh cho biết với đặc th&ugrave; c&ocirc;ng việc của Kho bạc Nh&agrave; nước </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"> l&agrave; quản l&yacute; v&agrave; vận h&agrave;nh nguồn vốn Ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước, thời gian cuối năm, khối lượng xử l&yacute; c&ocirc;ng việc của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức tại đơn vị rất lớn, trong khi đ&oacute; c&aacute;c số liệu dự to&aacute;n của khối An ninh, Quốc ph&ograve;ng lại đặc th&ugrave; v&agrave; nhiều đơn vị, tạo th&agrave;nh &aacute;p lực rất lớn cho c&aacute;c bộ, c&ocirc;ng chức khi xử l&yacute; c&ocirc;ng việc.</span></p> <p><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến của chị Phan Thị Lan Anh bắt đầu từ thực tế đ&oacute; v&agrave; được đưa triển khai thực hiện từ th&aacute;ng 8/2018 tại Kho bạc Nh&agrave; nước</span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"> v&agrave; 24 Kho bạc quận, huyện. S&aacute;ng kiến gi&uacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; đối chiếu với c&aacute;c đơn vị sử dụng ng&acirc;n s&aacute;ch được thuận lợi, giảm bớt khối lượng xử l&yacute; c&ocirc;ng việc cho c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, tạo thuận lợi cho việc hạch to&aacute;n, v&agrave; đối chiếu với cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ với s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n, trong hơn 6 năm l&agrave;m việc tại Kho Bạc Nh&agrave; nước, chị Phan Thị Lan Anh đ&atilde; đưa ra rất nhiều s&aacute;ng kiến ứng dụng v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng việc, mang lại hiệu quả cao, kh&ocirc;ng chỉ tạo thuận lợi cho qu&aacute; tr&igrave;nh duyệt hồ sơ, kiểm so&aacute;t chứng từ tại Kho bạc nh&agrave; nước m&agrave; c&ograve;n r&uacute;t ngắn qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, đảm bảo an to&agrave;n, tiền v&agrave; t&agrave;i sản, thuận lợi cho kh&aacute;ch h&agrave;ng giao dịch v&agrave; c&ocirc;ng chức đơn vị. Nhiều s&aacute;ng kiến của chị Lan Anh được c&ocirc;ng nhận cấp bộ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ v&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của m&igrave;nh, c&aacute;c c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; năng động đ&atilde; thể hiện vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của m&igrave;nh trong việc r&agrave; so&aacute;t lại tất cả c&aacute;c thủ tục, quy tr&igrave;nh h&agrave;nh ch&iacute;nh tại c&aacute;c cở sở, ban ng&agrave;nh; kiến nghị với cơ quan, đơn vị của m&igrave;nh điều chỉnh, sửa đổi c&aacute;c quy tr&igrave;nh, thủ tục bất cập, kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp, qua đ&oacute; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức v&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n đến li&ecirc;n hệ c&ocirc;ng t&aacute;c. Tỷ lệ hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh giải quyết đ&uacute;ng hạn, sự h&agrave;i l&ograve;ng của tổ chức, c&ocirc;ng d&acirc;n được tăng l&ecirc;n ở nhiều địa phương, đơn vị.</span></p> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Hải Long v&agrave; chị Phan Thị Lan Anh l&agrave; hai trong số 12 ứng cử vi&ecirc;n đề cử cho danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px">&rdquo; năm 2018. Với c&aacute;c phẩm chất Y&ecirc;u nước &ndash; Kh&aacute;t vọng, Đạo đức &ndash; Tr&aacute;ch nhiệm, Tri thức &ndash; S&aacute;ng tạo, Năng động &ndash; Văn minh, c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px">M&rdquo; năm nay l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng t&iacute;ch cực lan tỏa trong cộng đồng x&atilde; hội, để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP học tập, noi theo, g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng </span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px">&nbsp;c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px">Mỹ L&acirc;m</span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”.

Agile Việt Nam
;