Vinh danh các tác phẩm báo chí tiêu biểu đạt giải Ngòi bút trẻ 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31757/TOP%20(2).JPG" style="height:380px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">6 giải A, 8 giải B, 11 giải C v&agrave; 16 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">viết về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;đạt&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ 2018 v&agrave;o tối ng&agrave;y 28.12 tại sảnh triển l&atilde;m Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đa dạng về nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được triển khai từ ng&agrave;y 30/11/2017 đến 30/11/2018, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận được 213 t&aacute;c phẩm dự thi tham gia Giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ d&agrave;nh cho t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu viết về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2018 của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đến từ 19 cơ quan b&aacute;o ch&iacute; Trung ương v&agrave; địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ tổng kết v&agrave; trao giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ 2018 đ&atilde; diễn ra chiều 28/12. Đến tham dự v&agrave; ch&uacute;c mừng đội ngũ ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đạt giải c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Anh Tuấn &ndash; B&iacute; thư thường trực Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Phạm Thanh Sơn &ndash; Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Khoa gi&aacute;o Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Cao Thị Hồng H&agrave; &ndash; Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng B&aacute;o ch&iacute;, Sở Th&ocirc;ng tin &ndash; Truyền th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố v&agrave; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng c&aacute;c t&aacute;c giả đạt giải, Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; Vương Thanh Liễu vui mừng nhận thấy năm 2018 số lượng t&aacute;c phẩm gửi dự thi tăng khoảng 40% so với năm 2017. Đồng thời giải thưởng năm nay cũng ghi nhận c&oacute; nhiều ph&oacute;ng vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n của một số b&aacute;o lần đầu gửi t&aacute;c phẩm dự thi. C&aacute;c t&aacute;c phẩm tham gia giải thưởng năm nay đ&atilde; phản &aacute;nh to&agrave;n diện, đa dạng v&agrave; c&oacute; chiều s&acirc;u, c&oacute; nhiều n&eacute;t mới về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh ở c&aacute;c lĩnh vực; phong ph&uacute; về chủ đề, đa dạng về loại h&igrave;nh, s&acirc;u sắc về nội dung, h&igrave;nh thức thể hiện c&oacute; </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">nhiều đổi mới gắn với chủ đề &quot;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31757/DSC_0021.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu ph&aacute;t biểu tại lễ tổng kết v&agrave; trao giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ năm 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều t&aacute;c phẩm c&oacute; sức lan tỏa rộng, tạo dấu ấn s&acirc;u sắc đối với bạn đọc v&agrave; kh&aacute;n th&iacute;nh giả như loạt b&agrave;i &ldquo;U14 năm mới bước ra thế giới&rdquo; đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ của nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n Nguyễn Hưng &ndash; Tường Vi.&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hay như thể hiện vai tr&ograve; của cơ quan truyền th&ocirc;ng của Đo&agrave;n với việc quảng b&aacute;&nbsp;c&aacute;c loại h&igrave;nh nghệ thuật&nbsp;định hướng cho giới trẻ như ph&oacute;ng sự &ldquo;100 năm nghệ thuật cải lương v&agrave; những h&agrave;nh tr&igrave;nh tiếp nối&rdquo; của ph&oacute;ng vi&ecirc;n Nguyễn Ho&agrave;i Phương &ndash; Truyền h&igrave;nh B&aacute;o Tuổi Trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; c&ograve;n những ph&oacute;ng sự mang t&iacute;nh chất gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng như Ph&oacute;ng sự &ldquo;Định hướng tư tưởng cho sinh vi&ecirc;n trong ph&ograve;ng, chống &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;&nbsp;tr&ecirc;n VOH của bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n Nguyễn V&otilde; Quỳnh Anh. Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những ph&oacute;ng sự khơi gợi t&igrave;nh cảm đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi về sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố như ph&oacute;ng sự &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; tr&ecirc;n HTV của bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n Nguyễn Thị Mỹ Trang.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31757/DSC_0054.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; c&acirc;u chuyện đẹp được khắc họa trong b&agrave;i viết &ldquo;Điểm tựa đứng l&ecirc;n: Trưởng th&agrave;nh từ ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; 40 anh chị em&rdquo; của ph&oacute;ng vi&ecirc;n Vũ Thủy. L&agrave; sự ghi nhận những khoảnh khắc &ldquo;X&uacute;c động sinh vi&ecirc;n trường Y chăm s&oacute;c sức khỏe cho người cao tuổi&rdquo; của ph&oacute;ng vi&ecirc;n Nguyễn T&ugrave;ng &ndash; B&aacute;o Tiền Phong lan tỏa h&agrave;nh động, nghĩa cử đẹp trong giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lan tỏa những c&acirc;u chuyện đẹp</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điều đặc biệt, th&ocirc;ng qua t&aacute;c phẩm gắn với hơi thở, đời sống của người trẻ, thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi,..động vi&ecirc;n tuổi trẻ chung sức x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh; cổ vũ thanh ni&ecirc;n ra sức thi đua học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh với nhu cầu tự th&acirc;n ở mọi l&uacute;c, mọi nơi với bất kỳ c&ocirc;ng việc g&igrave; bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một điểm nhấn của giải thưởng năm nay l&agrave; những tuyến b&agrave;i được đầu tư tham gia hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Nhiều t&aacute;c phẩm dự thi đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c sự kiện nổi bật của th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước như kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018), 70 năm B&aacute;c Hồ ra lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018), kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố (1994 &ndash; 2018), c&aacute;c hoạt động quốc tế thanh ni&ecirc;n, lan tỏa c&aacute;c gương điển h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Số lượng t&aacute;c phẩm gửi về năm 2018 tăng hơn so với năm 2017, đặc biệt l&agrave; mảng b&aacute;o h&igrave;nh, d&ugrave; thời gian triển khai sớm hơn so với năm 2017. Năm nay c&oacute; rất nhiều ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n lần đầu gửi t&aacute;c phẩm dự thi; c&oacute; sự tham gia của ph&oacute;ng vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n của Đ&agrave;i Truyền thanh, Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a quận, huyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31757/DSC_0070.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Anh Tuấn v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn tặng bằng khen v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c&nbsp;t&aacute;c giả đạt giải A&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để ghi nhận những nỗ lực d&agrave;nh cho c&aacute;c t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả đoạt giải Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ d&agrave;nh cho t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu năm 2018, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng 6 giải A, 8 giải B, 11 giải C v&agrave; 16 giải khuyến kh&iacute;ch như một m&oacute;n qu&agrave; cảm ơn c&aacute;c đồng ch&iacute;, c&aacute;c anh, chị đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY &ndash; HỒNG TIẾN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hướng đến Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), cùng với chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.04.1946 - 19.04.2019 ), tối ngày 20.4, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019.

Agile Việt Nam
;