9 công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 25-12, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố kết quả bầu chọn &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;&nbsp;năm 2018. Từ 12 ứng vi&ecirc;n, hội đồng b&igrave;nh chọn quyết định tặng danh hiệu cho 9 bạn trẻ nổi bật nhất.</strong></span></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px">&quot;<em>L&agrave; một c&ocirc;ng d&acirc;n của TP, t&ocirc;i thấy m&igrave;nh cần thể hiện tr&aacute;ch nhiệm với TP trong tư c&aacute;ch một c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ v&agrave; cả vai tr&ograve; một ca sĩ nữa&quot;.</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Ca sĩ CH&Iacute; THIỆN</span></p> </div> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những lĩnh vực kh&aacute;c nhau song điểm chung c&oacute; thể nhận ra nơi những tấm gương điển h&igrave;nh trẻ ấy l&agrave; sự nỗ lực, t&igrave;m hướng đi mới, ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n v&agrave; g&oacute;p &iacute;ch cho đời. Lễ vinh danh&nbsp;<em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em>năm nay dự kiến tổ chức ng&agrave;y 02-01-2019.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nghi&ecirc;n cứu mới v&agrave; th&uacute; vị</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/ton-that-vinh-3read-only-154570364397870382116.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Tôn Thất Vĩnh"><img alt="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_82875640-07ea-11e9-b462-b712537a4206" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/ton-that-vinh-3read-only-154570364397870382116.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585px" title="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;n Thất Vĩnh</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Học lớp cử nh&acirc;n t&agrave;i năng ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n (ĐH Quốc gia TP.HCM), T&ocirc;n Thất Vĩnh - ch&agrave;ng trai gốc Huế - chứng minh niềm đam m&ecirc; đặc biệt với c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin qua nhiều nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng bố ở c&aacute;c hội nghị quốc tế. D&ugrave; cả năm nữa mới tốt nghiệp, Vĩnh l&agrave; t&aacute;c giả ch&iacute;nh hoặc đồng t&aacute;c giả trong s&aacute;u b&agrave;i b&aacute;o quốc tế tại hội nghị khoa học c&ocirc;ng nghệ m&aacute;y t&iacute;nh&nbsp;uy t&iacute;n nhất thế giới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau kỳ thực tập ba th&aacute;ng h&egrave; vừa qua tại một trường ĐH ở Mỹ, Vĩnh đ&atilde; tiếp cận v&agrave; nghi&ecirc;n cứu phương ph&aacute;p mới để t&aacute;ch c&aacute;c tế b&agrave;o trong ảnh y khoa, hướng nghi&ecirc;n cứu kh&aacute; mới về ứng dụng tin học trong y khoa. &quot;Ở Mỹ, c&aacute;c gi&aacute;o sư hướng dẫn cho t&ocirc;i cũng n&oacute;i nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y c&ograve;n kh&aacute; mới, nhưng t&ocirc;i thấy rất th&uacute; vị v&agrave; tiếp tục chọn l&agrave;m đề t&agrave;i luận văn tốt nghiệp, kết quả nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh x&aacute;c sẽ cho ch&uacute;ng ta cơ hội chẩn đo&aacute;n, điều trị ung thư kh&aacute; tốt&quot; - Vĩnh cho biết.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a6-1545703643972979937418.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Lê Chí Cường"><img alt="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_8263a1a0-07ea-11e9-b462-b712537a4206" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a6-1545703643972979937418.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585px" title="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 3." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:14px">L&ecirc; Ch&iacute; Cường</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, d&ugrave; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh quản trị kinh doanh song L&ecirc; Ch&iacute; Cường (ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP.HCM) lại h&agrave;o hứng với lĩnh vực du lịch. Cường đ&atilde; thực hiện v&agrave; c&ocirc;ng bố 10 b&agrave;i viết nghi&ecirc;n cứu về du lịch tại một số nơi ở c&aacute;c hội nghị, hội thảo chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, đ&atilde; cung cấp kết quả để th&ecirc;m phần đ&oacute;ng g&oacute;p cho địa phương ph&aacute;t triển du lịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại diễn đ&agrave;n&nbsp;<em>TP.HCM - kết nối du lịch v&ugrave;ng</em>&nbsp;do b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;tổ chức năm 2018, hiến kế &quot;T&aacute;c động của thuộc t&iacute;nh điểm đến đến chất lượng cảm nhận, sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; &yacute; định h&agrave;nh vi của du kh&aacute;ch TP.HCM&quot; của Cường l&agrave; một trong 10 hiến kế xuất sắc nhất. Nghi&ecirc;n cứu cung cấp th&ecirc;m g&oacute;c nh&igrave;n, thực trạng hoạt động du lịch của TP, từ đ&oacute; cơ quan quản l&yacute; sẽ c&oacute; giải ph&aacute;p cải thiện, n&acirc;ng chất lượng c&aacute;c điểm đến, chất lượng phục vụ, tăng điểm cộng cho ng&agrave;nh du lịch TP.HCM.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a8-15457036439761472104068.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Cao Thanh Hiếu"><img alt="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_827d6b30-07ea-11e9-b462-b712537a4206" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a8-15457036439761472104068.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585px" title="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 4." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:14px">Cao Thanh Hiếu</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; em &uacute;t của danh hiệu&nbsp;<em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&nbsp;</em>năm nay Cao Thanh Hiếu, lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (Q.G&ograve; Vấp), l&agrave; một trong c&aacute;c gương mặt đội vi&ecirc;n xuất sắc của TP mang t&ecirc;n B&aacute;c. Chăm chỉ gom giấy vụn, vỏ lon l&agrave;m kế hoạch nhỏ, Hiếu c&ograve;n đề xuất v&agrave; được l&atilde;nh đạo trường cho thực hiện chương tr&igrave;nh&nbsp;<em>Đổi r&aacute;c - nhận qu&agrave; xanh</em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95)">Mỗi bạn gom đủ 10 chai nhựa, vỏ lon hoặc 1kg giấy sẽ đổi một phiếu qu&agrave; tặng, đủ 10 phiếu sẽ đổi được một dụng cụ học tập. &quot;Tiền b&aacute;n giấy vụn, vỏ lon tụi m&igrave;nh chuyển th&agrave;nh qu&agrave; tặng. C&aacute;c bạn ủng hộ rất nhiều v&igrave; vừa c&oacute; qu&agrave; lại g&oacute;p tay bảo vệ m&ocirc;i trường nữa&quot; - Hiếu khoe.</span></span></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiếu cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng trẻ em TP.HCM, từng kiến nghị phụ huynh h&agrave;nh động c&ugrave;ng nh&agrave; trường để giảm bớt t&igrave;nh trạng cận thị của học sinh. V&agrave; lần họp hội đồng sắp tới, Hiếu n&oacute;i sẽ đề xuất chương tr&igrave;nh để học sinh tham gia ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, giữ m&ocirc;i trường xanh cho TP.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tạo lối đi ri&ecirc;ng</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a4-1545703643969840866970.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Nguyễn Hải Long"><img alt="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_824989f0-07ea-11e9-b462-b712537a4206" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a4-1545703643969840866970.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585px" title="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 5." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:14px">Nguyễn Hải Long</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hải Long n&oacute;i đề xuất việc x&acirc;y dựng nội dung cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tập trung TP.HCM của m&igrave;nh đ&uacute;ng l&agrave; c&oacute; phần hơi liều nhưng may mắn khi được l&atilde;nh đạo Sở Tư ph&aacute;p rất ủng hộ. Cũng bởi cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lu&ocirc;n l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n đ&ograve;i hỏi &yacute; tưởng mới, thậm ch&iacute; c&oacute; phần t&aacute;o bạo của đội ngũ c&ocirc;ng chức, nhất l&agrave; c&ocirc;ng&nbsp;chức trẻ của TP.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng ấy đ&atilde; được viết th&agrave;nh dự &aacute;n, TP cấp kinh ph&iacute; v&agrave; đang thực hiện th&iacute; điểm để tiến tới phủ xuống tận x&atilde;, phường với dữ liệu chung, chuẩn thống nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;TP c&oacute; khoảng 1.900 thủ tục v&agrave; hiện đ&atilde; chuẩn được khoảng 95%. Chỉ cần được l&atilde;nh đạo tin v&agrave; tạo điều kiện, t&ocirc;i tin đội ngũ trẻ sẽ c&oacute; động lực để lu&ocirc;n tự tin t&igrave;m giải ph&aacute;p mới, cải c&aacute;ch để mang đến sự thuận tiện, tr&aacute;nh phiền h&agrave; cho người d&acirc;n khi c&oacute; nhu cầu giải quyết c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh&quot; - Long chia sẻ.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a2-15457036439651085561061.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Phan Thị Lan Anh"><img alt="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_822ade60-07ea-11e9-b462-b712537a4206" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a2-15457036439651085561061.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585px" title="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 6." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:14px">Phan Thị Lan Anh</span></p> </div> </div> <div class="ArfGroup" id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="placement-jq1zx0zw" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="banner-jnvk0c1v-jq1zx1q6" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jq1zx1q6" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với c&ocirc; g&aacute;i Phan Thị Lan Anh, s&aacute;u năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại Kho bạc Nh&agrave; nước TP.HCM cũng l&agrave; thời gian c&ocirc; lu&ocirc;n tự hỏi v&agrave; trả lời ch&iacute;nh m&igrave;nh rằng c&oacute; c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o tốt hơn kh&ocirc;ng khi giải quyết c&aacute;c vấn đề c&ocirc;ng việc đặt ra. Mỗi s&aacute;ng kiến của Lan Anh đều gi&uacute;p r&uacute;t ngắn thời gian, quy tr&igrave;nh giải quyết hồ sơ song vẫn đảm bảo tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc, quy định chặt chẽ của ph&aacute;p luật về t&agrave;i ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như đề xuất về việc d&ugrave;ng m&atilde; ri&ecirc;ng cho từng đơn vị an ninh quốc ph&ograve;ng tại TP.HCM của Lan Anh gi&uacute;p việc tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o, đối chiếu của c&aacute;c đơn vị d&ugrave;ng ng&acirc;n s&aacute;ch thuận lợi hơn, dễ d&agrave;ng tra cứu ngay dữ liệu của từng đơn vị khi cần, giảm bớt khối lượng c&ocirc;ng việc cần xử l&yacute; của c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a3-1545703643966596151247.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Nguyễn Ngọc Chiến"><img alt="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 7." class="lightbox-content" id="img_7b989650-07ea-11e9-ac98-61ebbc7c13ec" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a3-1545703643966596151247.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585px" title="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 7." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:14px">Nguyễn Ngọc Chiến</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng từ đ&ograve;i hỏi trong c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y, anh Nguyễn Ngọc Chiến (C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cảng Bến Ngh&eacute;) đ&atilde; tự m&agrave;y m&ograve; c&aacute;ch l&agrave;m của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Thay v&igrave; phải thu&ecirc; b&ecirc;n ngo&agrave;i sửa chữa c&aacute;c thiết bị hỏng h&oacute;c theo thời gian vận h&agrave;nh vừa mất thời gian chờ, vừa tốn chi ph&iacute; cao, Chiến c&ugrave;ng đồng nghiệp t&igrave;m c&aacute;ch mua vật tư, thiết bị về tự sửa. Điều đ&oacute; gi&uacute;p tiết kiệm khoản đầu tư mua sắm mới, kh&ocirc;ng mất nhiều thời gian đợi, gi&uacute;p tăng c&ocirc;ng năng giải ph&oacute;ng h&agrave;ng tại cảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh khoản tiết kiệm đầu tư mua sắm mới, cộng với thời gian nghỉ của m&aacute;y m&oacute;c ngắn sẽ gi&uacute;p tăng khả năng bốc dỡ h&agrave;ng h&oacute;a đồng nghĩa với l&agrave;m lợi cho đơn vị. &quot;M&igrave;nh kh&ocirc;ng nghĩ g&igrave; qu&aacute; xa x&ocirc;i, chỉ l&agrave; khi l&agrave;m lợi cho doanh nghiệp cũng l&agrave; đang g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của TP, m&agrave; trước nhất bản th&acirc;n mỗi người lao động sẽ được hưởng lợi từ th&agrave;nh quả của m&igrave;nh&quot; -Ngọc Chiến n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chinh phục mục ti&ecirc;u mới</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a5-15457036439701523234068.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Nguyễn Hải Đăng"><img alt="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 8." class="lightbox-content" id="img_82574590-07ea-11e9-b462-b712537a4206" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a5-15457036439701523234068.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585px" title="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 8." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:14px">Nguyễn Hải Đăng</span></p> </div> </div> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hai năm li&ecirc;n tiếp v&ocirc; địch đơn nam cầu l&ocirc;ng U-19 giải trẻ quốc gia c&ugrave;ng chức v&ocirc; địch giải cầu l&ocirc;ng trẻ quốc tế tại Cộng h&ograve;a Cyprus năm 2018, nhiều chuy&ecirc;n gia nhận định Nguyễn Hải Đăng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tiếp nối t&ecirc;n tuổi Nguyễn Tiến Minh. 6 tuổi bắt đầu cầm vợt, vừa luyện cầu vừa học văn h&oacute;a. X&aacute;c định theo con đường chuy&ecirc;n nghiệp, cần mẫn mỗi ng&agrave;y hai buổi đổ mồ h&ocirc;i tr&ecirc;n s&acirc;n tập d&ugrave; ba mẹ Đăng phản đối kh&ocirc;ng &iacute;t lần bởi lo con vất vả.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước mắt nỗ lực v&agrave;o top 150 bảng xếp hạng thế giới, c&ograve;n l&acirc;u d&agrave;i &quot;chen ch&acirc;n&quot; top 30, Hải Đăng kh&ocirc;ng giấu mục ti&ecirc;u cần chinh phục của m&igrave;nh. Mỗi giải đấu với Đăng đều rất quan trọng. Đấu để khẳng định m&igrave;nh, cũng l&agrave; kiểm chứng qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;luyện tập bao ng&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;M&igrave;nh sẽ bay qua Iran ngay ng&agrave;y 30 Tết &acirc;m lịch sắp tới c&ugrave;ng một số anh chị kh&aacute;c để dự giải, lần đầu ti&ecirc;n tết xa nh&agrave;, coi như ăn tết sau mọi người&quot; - Đăng n&oacute;i.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a7-15457036439741844295826.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Hồ Đức Hoàn"><img alt="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 9." class="lightbox-content" id="img_7bcc0260-07ea-11e9-ac98-61ebbc7c13ec" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/a7-15457036439741844295826.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585px" title="9 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 - Ảnh 9." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:14px">Hồ Đức Ho&agrave;n</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Du học Ph&aacute;p, từng ở lại đ&acirc;y l&agrave;m việc hơn một năm, nhưng Hồ Đức Ho&agrave;n quyết định trở về v&igrave; &quot;kh&ocirc;ng ở đ&acirc;u nhiều cơ hội hơn Việt Nam&quot;. Với ch&uacute;t &iacute;t t&iacute;ch lũy được, Ho&agrave;n về nước quyết định khởi nghiệp. Rủ th&ecirc;m người bạn Canada sang l&agrave;m chung, Ho&agrave;n lập C&ocirc;ng ty cổ phần chỉ số t&iacute;n nhiệm quốc tế Ebrand Index Value.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng bầm dập lắm. Sau nhiều khảo s&aacute;t, cuối c&ugrave;ng Ho&agrave;n v&agrave; cộng sự thu hẹp quy m&ocirc; c&ocirc;ng ty, chuy&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;o dục, chủ yếu l&agrave; trung t&acirc;m ngoại ngữ, gi&uacute;p người học th&ecirc;m th&ocirc;ng tin trước khi quyết định chọn nơi n&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Với khởi nghiệp m&igrave;nh cũng chưa biết ng&agrave;y mai sẽ thế n&agrave;o. C&ocirc;ng ty đ&atilde; nhận được một số khoản đầu tư tương đối để vận h&agrave;nh, tụi m&igrave;nh vẫn đang x&acirc;y dựng v&agrave; t&igrave;m kiếm nguồn đầu tư mới, hi vọng sắp tới sẽ đi v&agrave;o c&aacute;c trường học&quot; - Ho&agrave;n n&oacute;i về bước đi sắp tới.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1545703023888" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tr&aacute;ch nhiệm ca sĩ - c&ocirc;ng d&acirc;n</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><img alt="trần chí thiện" id="img_982f93a0-07e9-11e9-8d0c-8961f6718591" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/25/tran-chi-thien-4read-only-1545703253109212988002.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="trần chí thiện" /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px">Ca sĩ Trần Ch&iacute; Thiện tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ TP.HCM - Ảnh: Q.LINH</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được biết đến l&agrave; một trong những ca sĩ trẻ thường xuy&ecirc;n đồng h&agrave;nh với c&aacute;c hoạt động của thanh thiếu nhi TP, ca sĩ Trần Ch&iacute; Thiện n&oacute;i thật ban đầu đến với phong tr&agrave;o để vui l&agrave; ch&iacute;nh. Nhưng ch&iacute;nh trong từng c&ocirc;ng việc d&ugrave; nhỏ, ch&agrave;ng ca sĩ - diễn vi&ecirc;n ấy cảm nhận mỗi th&agrave;nh quả đạt được đều gi&uacute;p th&ecirc;m điều g&igrave; đ&oacute; cho cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vậy l&agrave; khi c&oacute; thể anh đều thu xếp c&ocirc;ng việc để c&oacute; mặt c&ugrave;ng tuổi trẻ TP trong từng hoạt động, l&agrave;m đại sứ cho nhiều chiến dịch t&igrave;nh nguyện. Anh c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty của m&igrave;nh s&aacute;ng lập chương tr&igrave;nh &quot;M&oacute;n qu&agrave; cảm x&uacute;c&quot;. Nguồn vận động được sau mỗi chương tr&igrave;nh, anh d&agrave;nh x&acirc;y nh&agrave; t&igrave;nh thương tặng c&aacute;c gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o, trao học bổng, qu&agrave; cho học sinh vượt kh&oacute; ở v&ugrave;ng qu&ecirc;.</span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1545703028813" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>9 &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&quot; 2018</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">* Phan Thị Lan Anh (Kho bạc Nh&agrave; nước TP.HCM)</span></p> <p><span style="font-size:14px">* Nguyễn Ngọc Chiến (C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cảng Bến Ngh&eacute;)</span></p> <p><span style="font-size:14px">* L&ecirc; Ch&iacute; Cường (ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP.HCM, ph&oacute; chủ tịch Hội LHTN P.3, Q.G&ograve; Vấp)</span></p> <p><span style="font-size:14px">* Nguyễn Hải Đăng (vận động vi&ecirc;n cầu l&ocirc;ng)</span></p> <p><span style="font-size:14px">* Cao Thanh Hiếu (Trường THCS Nguyễn Du, Q.G&ograve; Vấp)</span></p> <p><span style="font-size:14px">* Hồ Đức Ho&agrave;n (C&ocirc;ng ty cổ phần chỉ số t&iacute;n nhiệm quốc tế Ebrand Index Value)</span></p> <p><span style="font-size:14px">* Nguyễn Hải Long (Sở Tư ph&aacute;p TP.HCM)</span></p> <p><span style="font-size:14px">* Trần Ch&iacute; Thiện (ca sĩ)</span></p> <p><span style="font-size:14px">* T&ocirc;n Thất Vĩnh (ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n, ĐH Quốc gia TP.HCM).</span></p> </div> </div> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; outline: 0px; width: 585.996px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"><span style="font-size:14px"><strong>QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</strong></span></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”.

Agile Việt Nam
;