Đoàn gắn với sự trưởng thành của người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị - B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhận định, Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; trưởng th&agrave;nh hơn, c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn cho TP, cần để đ&acirc;y l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong x&acirc;y dựng x&atilde; hội mới, cũng l&agrave; tương lai của thanh ni&ecirc;n.</span></span></strong></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/15/ttr-doan-1544858616708695359781.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các đoàn viên thanh niên tham dự buổi làm việc về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên TP.HCM chiều 15-12-2018 - Ảnh: TỰ TRUNG"><img alt="Đoàn gắn với sự trưởng thành của người trẻ - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_86aa67e0-00eb-11e9-a3dd-7dd7425fce4d" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/12/15/ttr-doan-1544858616708695359781.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Đoàn gắn với sự trưởng thành của người trẻ - Ảnh 1." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n tr&ograve; chuyện với c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham dự buổi l&agrave;m việc về chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu ni&ecirc;n TP.HCM chiều 15-12-2018 - Ảnh: TỰ TRUNG</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n kỳ vọng như vậy ngay khi mở đầu cuộc l&agrave;m việc với Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM chiều 15-12 về kết quả hoạt động năm 2018, chuẩn bị cho năm 2019.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động Đo&agrave;n cần nghĩ phải l&agrave;m g&igrave; để thanh ni&ecirc;n học trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n tốt, học để l&agrave;m nghề hiệu quả v&agrave; học để x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c</span></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng NGUYỄN THIỆN NH&Acirc;N (b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM)</span></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hoạt động Đo&agrave;n gắn nhiệm vụ đơn vị</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn n&oacute;i c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, hoạt động phong tr&agrave;o, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n v&agrave; tập hợp thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của Đo&agrave;n l&agrave; bốn mảng c&ocirc;ng việc lớn v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lựa chọn h&igrave;nh thức trực quan, sinh động, c&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ thẩm thấu của người tham gia qua từng hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ định hướng của b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n, Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ TP ch&uacute; trọng tuy&ecirc;n dương người con hiếu thảo, gia đ&igrave;nh trẻ hạnh ph&uacute;c, giữ g&igrave;n c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống gia đ&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nền tảng x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Minh chứng cụ thể, Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; th&ocirc;ng tin lu&ocirc;n c&oacute; những lớp trang bị kỹ năng, năng khiếu, s&acirc;n chơi được tổ chức ri&ecirc;ng cho con c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n tại khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ của huyện. B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; cho rằng quan t&acirc;m x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c n&ecirc;n l&agrave; một trong c&aacute;c nhiệm vụ của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n cho biết c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n năm 2019 sẽ kết nối giữa nhiều đơn vị để tạo ra sức mạnh tổng hợp v&agrave; kh&ocirc;ng t&aacute;ch rời với nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&ugrave;ng với việc tiếp tục c&aacute;c đề &aacute;n như: an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện, x&acirc;y dựng tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp - an to&agrave;n... hoạt động trong năm 2019 sẽ quan t&acirc;m hơn đến cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh theo chủ đề của th&agrave;nh phố song song với c&aacute;c hoạt động thường kỳ kh&aacute;c&quot; - anh Sơn n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu lưu &yacute; năm 2019 chọn chủ đề t&igrave;nh nguyện, Th&agrave;nh đo&agrave;n phải t&iacute;nh cụ thể c&ocirc;ng tr&igrave;nh, hoạt động t&igrave;nh nguyện thiết thực hơn nữa v&igrave; t&igrave;nh nguyện đ&atilde; qu&aacute; quen thuộc với TP ch&uacute;ng ta.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Hết sức lưu &yacute; kết nối c&aacute;c bạn c&oacute; &yacute; tưởng, dự &aacute;n khởi nghiệp với c&aacute;c đơn vị để gi&uacute;p c&aacute;c bạn khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng, bởi khởi nghiệp s&aacute;ng tạo phải l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh, kh&ocirc;ng thể l&agrave; phong tr&agrave;o&quot; - b&agrave; Thu ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <div class="ArfGroup" id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="placement-jpdy3shz" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="banner-jnvk0c1v-jpdy3t5f" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jpdy3t5f" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4 kiến nghị của Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn thay mặt tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố kiến nghị 4 vấn đề: đưa c&ocirc;ng tr&igrave;nh cung thiếu nhi tại khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm của th&agrave;nh phố; x&acirc;y mới k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o tr&ecirc;n khu đất hiện c&oacute;; giải quyết vấn đề tuyển dụng, c&oacute; thể k&yacute; hợp đồng tạm tuyển v&igrave; TP hiện kh&ocirc;ng thi tuyển c&ocirc;ng chức; cơ chế cho c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n của Đo&agrave;n kh&ocirc;ng phải c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức được chi trả thu nhập tăng th&ecirc;m theo nghị quyết của HĐND TP.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện c&aacute;c sở: Kế hoạch - đầu tư, Quy hoạch - kiến tr&uacute;c, X&acirc;y dựng của TP đều ủng hộ đề xuất x&acirc;y dựng lại k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; đưa cung thiếu nhi th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c sở đề nghị Th&agrave;nh đo&agrave;n chuẩn bị c&aacute;c cơ sở cần thiết, hồ sơ li&ecirc;n quan thuyết phục TP đưa cung thiếu nhi v&agrave;o danh mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm v&agrave; hứa hỗ trợ Th&agrave;nh đo&agrave;n thủ tục cần thiết khi c&oacute; đề xuất ch&iacute;nh thức li&ecirc;n quan đến hai c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ri&ecirc;ng vấn đề c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hữu Hiệp n&oacute;i quy chế c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; x&aacute;c định c&aacute;n bộ Đo&agrave;n l&agrave; một nghề c&oacute; đặc th&ugrave; ri&ecirc;ng về độ tuổi, qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c n&ecirc;n Th&agrave;nh đo&agrave;n cần căn cứ thực tiễn của TP để c&oacute; đề xuất về cơ chế tuyển dụng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Nhất thiết phải n&oacute;i đến đạo đức nghề nghiệp của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, ch&iacute;nh l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh tu dưỡng đạo đức, r&egrave;n luyện bản lĩnh trong c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; xem m&ocirc;i trường Đo&agrave;n để đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ ch&iacute;nh trị, cung cấp c&aacute;n bộ kế thừa cho hệ thống ch&iacute;nh trị&quot; - &ocirc;ng Hiệp b&agrave;y tỏ.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1544858702308" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa thực hiện vừa gi&aacute;m s&aacute;t</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n cho rằng Đo&agrave;n vừa thực hiện nhưng cũng phải l&agrave;m tốt vai tr&ograve; gi&aacute;m s&aacute;t. Đ&oacute; l&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t ch&iacute;nh quyền thực hiện nhiệm vụ v&agrave; cả gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, vấn đề thanh ni&ecirc;n quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Liệu Đo&agrave;n c&oacute; thể vận động thanh ni&ecirc;n gi&aacute;m s&aacute;t vấn đề m&ocirc;i trường vốn đang l&agrave; vấn đề bức x&uacute;c hiện nay, d&ugrave;ng điện thoại ghi nhận h&igrave;nh ảnh nơi c&oacute; m&ocirc;i trường xấu, nơi đẹp để tuy&ecirc;n truyền x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường sạch cho TP&quot; - &ocirc;ng Nh&acirc;n gợi &yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Nh&acirc;n, qua hoạt động Đo&agrave;n h&atilde;y gi&uacute;p ghi nhận đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n với ch&iacute;nh quyền, thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&igrave; mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng kh&ocirc;ng g&igrave; kh&aacute;c ngo&agrave;i phục vụ người d&acirc;n tốt hơn, h&agrave;i l&ograve;ng hơn, nhất l&agrave; năm 2019 TP chọn chủ đề thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; nghị quyết 54 của Quốc hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC LINH</strong></span></span></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hướng đến Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), cùng với chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.04.1946 - 19.04.2019 ), tối ngày 20.4, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019.

Agile Việt Nam
;