Doanh nhân trẻ ASEAN+3 khởi nghiệp sáng tạo từ những nông sản quê nhà

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31722/572A1817.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp trong n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao đ&atilde; được đại biểu c&aacute;c nước giới thiệu tại diễn đ&agrave;n Doanh nh&acirc;n trẻ ASEAN+3</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mang chủ đề &ldquo;Hướng tới khởi nghiệp s&aacute;ng tạo trong N&ocirc;ng nghiệp&rdquo;, buổi thảo luận nhằm tạo cơ hội cho đại biểu c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Trung Quốc v&agrave; Nhật Bản &nbsp;giới thiệu m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; g&acirc;y dựng v&agrave; đang ph&aacute;t triển thuận lợi cả trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Qua đ&oacute;, c&aacute;c doanh nh&acirc;n trẻ được giao lưu học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao, đồng thời t&igrave;m kiếm được những giải ph&aacute;p mới v&agrave; tăng cường mối quan hệ đối t&aacute;c với bạn b&egrave; quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31722/572A1809.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Yoshita Chen, đại biểu đến từ Th&aacute;i Lan giới thiệu về m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp từ c&acirc;y cao su, &aacute;p dụng kĩ thuật chế biến cao su c&ocirc;ng nghệ cao để sản xuất c&aacute;c sản phẩm gối nệm gi&uacute;p chăm s&oacute;c sức khoẻ cho người d&ugrave;ng. Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2016, nhờ &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng kĩ thuật chế biến bọt cao su gi&uacute;p c&ocirc; doanh nh&acirc;n trẻ tạo ra những chiếc gối gi&uacute;p thư gi&atilde;n ở mọi tư thế với gi&aacute; b&aacute;n rất rẻ. Thương hiệu Mamanata của Yoshita Chen thuộc nh&oacute;m những doanh nghiệp khởi nghiệp h&agrave;ng đầu ở Th&aacute;i Lan, g&acirc;y ch&uacute; &yacute; đến cả ch&iacute;nh phủ v&agrave; ho&agrave;ng gia&nbsp;Th&aacute;i Lan. C&ocirc; cũng đem sản phẩm của m&igrave;nh đến Diễn đ&agrave;n lần n&agrave;y để tặng cho c&aacute;c đại biểu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31722/572A1764.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ramana K. Naidu hiện l&agrave; gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh (CEO) của Trang trại lương thực ZPM Champlak&nbsp;- doanh nghiệp sản xuất v&agrave; chế biến c&acirc;y ng&ocirc; bằng kĩ thuật c&ocirc;ng nghệ cao, n&ocirc;ng sản v&ugrave;ng Champlak, tỉnh Johor, Malaysia, l&agrave; qu&ecirc; nh&agrave; của Ramana. Doanh nh&acirc;n trẻ người Malaysia giới thiệu với&nbsp;diễn đ&agrave;n chiếc m&aacute;y gặt đập v&agrave; sấy kh&ocirc; &quot;5 trong 1&quot; ti&ecirc;n tiến nhất hiện nay, vận h&agrave;nh như một&nbsp;hệ thống thu hoạch v&agrave; bảo quản nhanh v&agrave; tiện lợi. Ramana cho biết việc &aacute;p dụng hệ thống n&agrave;y gi&uacute;p trang trại của anh tăng năng suất đ&aacute;ng kể, ri&ecirc;ng Ramana nhiều lần được ch&iacute;nh phủ Malaysia tuy&ecirc;n dương l&agrave; biểu tượng thanh ni&ecirc;n&nbsp;khởi nghiệp trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp hiện đại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31722/572A1817.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Trần Văn Sơn giới thiệu về doanh nghiệp sản xuất, chế biến hạt điều B&igrave;nh Phước với bạn b&egrave; quốc tế. Được gọi l&agrave; người ghi dấu ấn cho hạt điều B&igrave;nh Phước, CEO ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc Trần Văn Sơn cho biết ch&iacute;nh động lực muốn đưa qu&ecirc; hương tho&aacute;t ngh&egrave;o bằng ch&iacute;nh đặc sản hạt điều đ&atilde; đưa m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp của anh đến với&nbsp;th&agrave;nh c&ocirc;ng hiện nay, kh&ocirc;ng chỉ gần như độc quyền sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối hạt điều trong cả nước m&agrave; c&ograve;n xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Trung Quốc ... Hiện anh đang tiếp tục điều h&agrave;nh thuận lợi thương hiệu hạt điều Gia Bảo với diện t&iacute;ch sản xuất hơn 26ha.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31722/572A1781.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> L&agrave; một sự kh&aacute;c biệt tại diễn đ&agrave;n, Kevin San Miguel Cuevas - đại biểu Philippine, người s&aacute;ng lập ki&ecirc;m CEO của ứng dụng&nbsp;ph&aacute;t triển du lịch trải nghiệm Tagani.PH, chuy&ecirc;n x&acirc;y dựng những chương tr&igrave;nh du lịch trải nghiệm gắn với n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n Philippine. L&agrave; một ứng dụng mới d&agrave;nh cho điện thoại, Tagani.PH hiện l&agrave; một trong 10 ứng dụng du lịch được nhiều du kh&aacute;ch&nbsp;sử dụng nhất khi đến Philippine. Với ứng dụng n&agrave;y, ch&agrave;ng doanh nh&acirc;n trẻ Kevin đ&atilde; đưa h&agrave;ng ng&agrave;n kh&aacute;ch du lịch đến nhiều v&ugrave;ng n&ocirc;ng nghiệp &quot;xanh&quot;, trải nghiệm sống l&agrave; l&agrave;m việc như những người n&ocirc;ng d&acirc;n, biết th&ecirc;m&nbsp;về c&aacute;c ki&ecirc;n thức n&ocirc;ng nghiệp cơ bản, trải nghiệm những đặc sản&nbsp;văn h&oacute;a, ẩm thực v&agrave; đời sống của d&acirc;n địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31722/572A1827.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ch&agrave;ng trai Tan Sijie Darren đến từ &quot;Đảo quốc Sư tử&quot; Singapore, giới thiệu về m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp &quot;Cao ốc trang trại&quot; - một m&ocirc; h&igrave;nh trồng c&acirc;y lương thực mới ph&aacute;t triển ở Singapore. Do kh&ocirc;ng c&oacute; diện t&iacute;ch đất tự nhi&ecirc;n để trồng trọt, Darren đ&atilde; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ&nbsp;v&agrave; tưới ti&ecirc;u hiện đại nhất để x&acirc;y dựng một trang trại hoa m&agrave;u tr&ecirc;n 10 tầng&nbsp;của một t&ograve;a cao ốc ngay tại trung t&acirc;m Singapore. M&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của ch&agrave;ng CEO 28 tuổi kh&ocirc;ng chỉ h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n một thương hiệu n&ocirc;ng nghiệp sạch m&agrave; c&ograve;n tạo mảng xanh v&agrave; l&agrave; một điểm du lịch th&uacute; vị ở Singapore.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song với hoạt động thảo luận về khởi nghiệp s&aacute;ng tạo trong n&ocirc;ng nghiệp, 57 đại biểu cũng đ&atilde; đến tham quan Trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ sinh học TP. Hồ Ch&iacute; Minh, l&agrave; trung t&acirc;m h&agrave;ng đầu chuy&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển c&aacute;c ứng dụng phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, với hệ thống m&aacute;y m&oacute;c kĩ thuật - c&ocirc;ng nghệ hiện đại v&agrave; nh&acirc;n lực tr&igrave;nh độ cao.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31722/572A1893.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31722/572A1898.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&aacute;c đại biểu đ&atilde; thăm c&aacute;c nh&agrave; vườn, khu nu&ocirc;i cấy thủy sản phục vụ nghi&ecirc;n cứu, c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm c&ocirc;ng nghệ cao ... với sự hướng dẫn của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia sinh học của trung t&acirc;m, v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng ấn tượng với khả năng l&agrave;m chủ khoa học - kĩ thuật của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;