Khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN +3 lần II

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31721/572A1578%20-%20Copy.JPG" style="font-size:14px; height:357px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tối 13.12, tại TP Hồ Ch&iacute; Minh, Ủy ban quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đ&agrave;n Doanh nh&acirc;n trẻ ASEAN+3 năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ đề của diễn đ&agrave;n năm nay l&agrave; &ldquo;Doanh nh&acirc;n trẻ ASEAN+3 hướng tới khởi nghiệp s&aacute;ng tạo trong n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao&rdquo;, với sự tham dự của 160&nbsp;đại biểu l&agrave; doanh nh&acirc;n trẻ t&agrave;i năng đến từ 10 nước ASEAN c&ugrave;ng Trung Quốc, Nhật Bản<strong>. </strong>Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c doanh nh</span>&acirc;n<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;trẻ khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng với những m&ocirc; h&igrave;nh n&ocirc;ng nghiệp, đem lại cơ hội việc l&agrave;m cho h&agrave;ng ng&agrave;n người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, Ti</span>ến sĩ<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Nguyễn Ngọc Lương &ndash; B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n TNC</span>S&nbsp;Hồ Ch&iacute;&nbsp;Minh<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">, Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh ni&ecirc;n Việt Nam -cho biết: &ldquo;</span>Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa c&aacute;c nước ASEAN v&agrave; 3 nước đối thoại của ASEAN ph&aacute;t triển tốt đẹp, to&agrave;n diện tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực. Khởi nghiệp s&aacute;ng tạo trong n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao l&agrave; xu hướng mang t&iacute;nh to&agrave;n cầu, cần sự hợp t&aacute;c của c&aacute;c nước, thanh ni&ecirc;n, doanh nh&acirc;n trẻ sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; trọng t&acirc;m trong lĩnh vực n&agrave;y. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong thời gian diễn ra diễn đ&agrave;n, c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p, trao đổi kinh nghiệm v&agrave; tham quan c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu giữa c&aacute;c đại biểu, chuy&ecirc;n gia sẽ g&oacute;p phần ho&agrave;n thiện kiến thức cho mỗi doanh nh&acirc;n trẻ, từ đ&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của cộng đồng ASEAN+3&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31721/572A1555%20-%20Copy.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /><br /> <span style="font-size:9px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Ngọc Lương ph&aacute;t biểu ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c đại biểu tham dự diễn đ&agrave;n Doanh nh&acirc;n trẻ ASEAN+3</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Tan Sijie Darren, đại diện đo&agrave;n đại biểu Singapore cho biết: &quot;Anh l&agrave;m việc trong một n&ocirc;ng trại c&ocirc;ng nghệ cao t&ecirc;n l&agrave; &ldquo;N&ocirc;ng sản v&agrave; lương thực của cộng đồng&rdquo; nằm tr&ecirc;n s&acirc;n thượng của một t&ograve;a nh&agrave; ở trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Singapore. Hiện nay n&ocirc;ng trại mở rộng quy m&ocirc;, sử dụng lao động l&agrave; người lớn tuổi đ&atilde; nghỉ hưu, chuy&ecirc;n cung cấp rau củ quả sạch cho người d&acirc;n Singapore.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo anh Tan Sijie Darren, hiện c&aacute;c nước ASEAN đang đối diện với nhiều vấn đề như gia tăng d&acirc;n số, biến đổi kh&iacute; hậu v&agrave; đ&ocirc; thị h&oacute;a, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, trong đ&oacute; c&oacute; n&ocirc;ng nghiệp. V&igrave; vậy khởi nghiệp s&aacute;ng tạo trong n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao l&agrave; một giải ph&aacute;p tối ưu để giải quyết vấn đề m&agrave; c&aacute;c nước ASEAN đang gặp phải.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thay v&igrave; bước v&agrave;o những m&ocirc;i trường l&agrave;m việc ổn định th&igrave; doanh nh&acirc;n trẻ c&aacute;c nước ASEAN đang t&igrave;m c&aacute;c giải ph&aacute;p giải quyết vấn đề lương thực cho cộng đồng ASEAN. Sự s&aacute;ng tạo, hợp t&aacute;c v&agrave; chia sẻ của thanh ni&ecirc;n, doanh nh&acirc;n trẻ trong n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao sẽ gi&uacute;p ổn định v&agrave; ph&aacute;t triển t&igrave;nh h&igrave;nh lương thực chất lượng cao ở mỗi quốc gia v&agrave; cũng như cộng đồng ASEAN+3.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31721/572A1513.JPG" style="font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trong ba ng&agrave;y tham dự diễn đ&agrave;n, c&aacute;c doanh nh&acirc;n trẻ khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng của ASEAN+3 sẽ b&agrave;n luận về c&acirc;u chuyện khởi nghiệp trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Diễn đ&agrave;n Doanh nh&acirc;n trẻ ASEAN+3 năm 2018, c&aacute;c đại biểu thảo luận về b&agrave;i học kinh nghiệm khởi nghiệp, cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức trong khởi nghiệp n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao; tham quan thực tế một số m&ocirc; h&igrave;nh doanh nghiệp n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ, t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a, danh lam thắng cảnh tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, tỉnh&nbsp;Đồng Th&aacute;p.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n Doanh nh&acirc;n trẻ ASEAN+3 l&agrave; hoạt động nằm trong cơ chế hợp t&aacute;c Thanh ni&ecirc;n ASEAN+3 của Việt Nam nhằm thực hiện cụ thể h&oacute;a &ldquo;S&aacute;ng kiến H&agrave; Nội về ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực trẻ ASEAN&rdquo; được th&ocirc;ng qua tại Hội nghị Bộ trưởng Thanh ni&ecirc;n ASEAN+3 diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 11.2011 tại H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n tạo ra cơ hội cho doanh nh&acirc;n trẻ c&aacute;c nước ASEAN+ 3 gặp gỡ, giao lưu, x&acirc;y dựng niềm tin l&agrave;m nền tảng th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c thương mại, đầu tư trong khu vực; trao đổi v&agrave; chia sẻ c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh hướng tới mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững; đồng thời n&acirc;ng cao nhận thức của thanh ni&ecirc;n về cộng đồng ASEAN v&agrave; giới thiệu với bạn b&egrave; quốc tế về những th&agrave;nh tựu ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;