Nhiều nhóm nghiên cứu trẻ công bố các giải pháp mới giúp người dân “ăn sạch – sống khoẻ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0921%20-%20Copy.JPG" style="height:390px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 08/12, Hội nghị Khoa học &ldquo;An to&agrave;n dinh dưỡng v&agrave; An ninh lương thực&rdquo; lần 2 năm 2018 đ&atilde; diễn ra tại Đại học C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị do Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM phối hợp với trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP.HCM tổ chức. Hội nghị đ&atilde; nhận được 60 b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o khoa học của 20 đơn vị v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n tham gia, trong đ&oacute; c&oacute; 39 b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o khoa học đ&atilde; được Hội đồng Khoa học của Hội nghị đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; chọn đăng Kỷ yếu Hội nghị. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; 12 b&agrave;i tham luận được tuyển chọn tr&igrave;nh b&agrave;y tại Hội nghị th&ocirc;ng qua hai phi&ecirc;n chuy&ecirc;n đề.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; tiếp thu nhiều tham luận c&oacute; gi&aacute; trị nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thực h&agrave;nh cao đến từ PGS.TS. Dương Hoa X&ocirc; - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n, GĐ Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ Sinh học TP.HCM, TS. Nguyễn Lệ H&agrave; - Viện Trưởng Viện Khoa học Ứng dụng - Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.HCM v&agrave; TS. Đỗ Việt H&agrave; - Ph&oacute; Trưởng Ban Quản l&yacute; Khu N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao TP.HCM. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh ở c&aacute;c tỉnh&nbsp;ph&iacute;a nam đ&atilde; đem đến c&aacute;c đề t&agrave;i: Sản xuất n&ocirc;ng sản an to&agrave;n gắn với an to&agrave;n thực phẩm của PGS.TS Dương Hoa X&ocirc;; TS Đỗ Việt H&agrave; với tham luận &quot;Độc tố v&agrave; c&aacute;c chất dinh dưỡng c&oacute; thể c&oacute; trong thực phẩm&quot;; c&ograve;n TS. Nguyễn Lệ H&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y về những ứng dụng c&ocirc;ng nghệ Nano trong sản xuất thực phẩm.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0802.JPG" style="height:426px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>PGS.TS Dương Hoa X&ocirc; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận tại hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự Hội nghị, c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu sinh, giảng vi&ecirc;n trẻ v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đ&atilde; chia sẻ những nghi&ecirc;n cứu về c&aacute;c giải ph&aacute;p trong lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng đến những nh&agrave; khoa học của c&aacute;c viện, trung t&acirc;m, cơ quan tại TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh ph&iacute;a Nam. Lương thực, thực phẩm v&agrave; thực phẩm dinh dưỡng l&agrave; lĩnh vực tiềm năng mang lại gi&aacute; trị kinh tế - x&atilde; hội cao cho Việt Nam trong những năm gần đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong phi&ecirc;n chuy&ecirc;n đề, Hội đồng Ban gi&aacute;m khảo c&ugrave;ng lắng nghe, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; g&oacute;p &yacute; cho 12 nh&oacute;m tham gia b&aacute;o c&aacute;o về chuy&ecirc;n đề &quot;An to&agrave;n dinh dưỡng&quot;&nbsp;v&agrave; &quot;An ninh lương thực&quot;. 6 nh&oacute;m chuy&ecirc;n đề An to&agrave;n dinh dưỡng đều tập trung v&agrave;o nghi&ecirc;n cứu qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất, cải tiến thực phẩm cũng như quy tr&igrave;nh &aacute;p dụng phương ph&aacute;p hiện đại trong sinh học, h&oacute;a học v&agrave; m&ocirc;i trường nhằm định ra cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng những khuyến c&aacute;o trong an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm. Trong đ&oacute;, b&aacute;o c&aacute;o đến từ đơn vị Viện H&agrave;n l&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam phối hợp trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TPHCM với tựa đề &quot;Một số đặc trưng l&yacute; h&oacute;a của tinh bột cacbonxymetyl t&aacute;ch từ hạt m&iacute;t&quot;&nbsp;được trao giải Nhất của nh&oacute;m chuy&ecirc;n đề An to&agrave;n dinh dưỡng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0921.JPG" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0921.JPG" style="height:393px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0922.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Kh&ocirc;ng chỉ c&ocirc;ng bố đề t&agrave;i bằng h&igrave;nh ảnh, c&aacute;c nh&oacute;m đ&atilde; đem đến những sản phẩm thực tế cho hội đồng khoa học dễ h&igrave;nh dung v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, chuy&ecirc;n đề An ninh lương thực đ&atilde; tiếp thu 6 đề t&agrave;i &ndash; giải ph&aacute;p của c&aacute;c nh&oacute;m, tập trung định hướng, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thử nghiệm c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh sản xuất thực phẩm mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; những t&aacute;c động của sản xuất thực phẩm l&ecirc;n sức khỏe con người v&agrave; c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu về logistic (dịch vụ kho vận) nhằm tối ưu h&oacute;a thời gian vận chuyển v&agrave; c&oacute; thể mang lại gi&aacute; th&agrave;nh cao nhất. Tại chuy&ecirc;n đề n&agrave;y, nh&oacute;m t&aacute;c giả đến từ trường Đại học Cần Thơ &nbsp;đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất với b&aacute;o c&aacute;o &quot;Ảnh hưởng của phương ph&aacute;p tưới v&agrave; chu k&igrave; tưới đến một số chỉ ti&ecirc;u sinh l&yacute;, năng suất của giống ng&ocirc; nếp&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_1003.JPG" style="height:385px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Tổng kết hội nghị v&agrave; tặng thưởng cho c&aacute;c đề t&agrave;i được đ&aacute;nh gi&aacute; cao nhất</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&Iacute;CH NG&Acirc;N - ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;