Bế mạc Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31704/QNU00840.JPG" style="height:360px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ bế mạc Diễn đ&agrave;n khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong> (ISSF)</strong><strong> với chủ đề </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>Nguồn nh&acirc;n lực trong C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0</strong><strong>&rdquo;đ&atilde; </strong><strong>diễn ra v&agrave;o tối 7/12 tại </strong><strong>TP. HCM.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n VN Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh, c&aacute;c diễn giả kh&aacute;ch mời v&agrave; to&agrave;n thể 70 đại biểu tham dự diễn đ&agrave;n năm nay. Đ</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ồng ch&iacute; Kiều Hưng nhấn mạnh.</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"> &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn rằng những đại biểu tham gia sẽ được truyền cảm hứng từ vốn hiểu biết của c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c giảng vi&ecirc;n cũng như ph&aacute;t triển kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động giao lưu tập thể. Hơn hết, diễn đ&agrave;n cũng l&agrave; cơ hội để duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c mối quan hệbạn b&egrave; quốc tế.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức ISSF đ&atilde; trao giấy chứng nhận v&agrave; những m&oacute;n qu&agrave; lưu niệm để ghi nhận sự tham gia t&iacute;ch cực của c&aacute;c đại biểu đến từ 9 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ bao gồm: Campuchia, Canada, H&agrave;n Quốc, Indonesia, L&agrave;o, Li&ecirc;n bang Nga, Singapore, Việt Nam, Đ&agrave;i Loan &ndash; Trung Quốc. Đồng thời, c&aacute;c đại biểu c&oacute; những b&agrave;i tham luận xuất sắc với chủ đề Nguồn nh&acirc;n lực trong C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0 cũng được tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31704/QNU00814.JPG" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ tại buổi lễ, Đại biểu Kolotova Nadezhda &ndash; Sinh vi&ecirc;n năm 3 Đại học Sain&rsquo;t Petersburg, Li&ecirc;n bang Nga - cảm thấy rất vui v&agrave; h&agrave;o hứng khi c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a Việt Nam cũng như c&aacute;c nước trong khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Bạn Ho&agrave;ng Phạm Gia Khang ĐH C&ocirc;ng nghệ King Mongkut&rsquo;s Thonburi, Th&aacute;i Lan -cảm nhận: &ldquo;ISSF đ&atilde; đưa những &yacute; tưởng hay của sinh vi&ecirc;n c&aacute;c nước đến để chia sẻ c&ugrave;ng nhau. Diễn đ&agrave;n lần n&agrave;y được tổ chức rất chuy&ecirc;n nghiệp, m&igrave;nh thấy rất ấn tượng với những diễn giả, c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo đến diễn d&agrave;n, họ mang đến sự chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; những kỹ năng m&agrave; m&igrave;nh cần học hỏi.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một hoạt động học thuật quốc tế do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Quốc gia TP.Hồ Ch&iacute; Minh, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi về học thuật, s&aacute;ng tạo giữa sinh vi&ecirc;n Việt Nam với sinh vi&ecirc;n quốc tế cũng như cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">NGỌC THẢO - ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;