Đại biểu ISSF ấn tượng với phòng thí nghiệm, thư viện, bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31703/1_A%20hau%20Thuy%20An%20(3)%20-%20Copy.JPG" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đại biểu 9 nước tham dự Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n quốc tế TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(ISSF) lần 3 năm 2018 đ&atilde; c&oacute; buổi giao lưu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TPHCM.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, c&aacute;c đại biểu ISSF đ&atilde; giao lưu, trao đổi nhiều vấn đề về nghi&ecirc;n cứu, học thuật c&ugrave;ng c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học v&agrave; sinh vi&ecirc;n thực nghiệm tại Ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu Sinh học v&agrave; nghi&ecirc;n cứu Nguy&ecirc;n tử. Qua đ&oacute; c&aacute;c bạn t&igrave;m hiểu về nguy&ecirc;n tắc vận h&agrave;nh cũng như những t&iacute;nh năng mới của c&aacute;c thiết bị phục vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tế b&agrave;o gốc v&agrave; trong giảng dạy thực nghiệm cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31703/QNU00651.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em>Giảng vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu Sinh học v&agrave; Nguy&ecirc;n tử ĐH KHTN giới thiệu về c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học của sinh vi&ecirc;n trường</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Qua chuyến tham quan ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu tế b&agrave;o gốc s&aacute;ng nay, m&igrave;nh thấy khả năng l&agrave;m chủ khoa học của sinh vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trường thật tuyệt vời. Điều n&agrave;y khiến m&igrave;nh thực sự h&agrave;o hứng v&igrave; Đại học Quốc gia TPHCM đ&atilde; c&oacute; những ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm tốt v&agrave; chất lượng như thế n&agrave;y để phục vụ qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu. M&igrave;nh nghĩ đ&acirc;y l&agrave; một hướng ph&aacute;t triển nghi&ecirc;n cứu rất l&agrave; hiện đại mang tầm thế giới.&rdquo; &ndash; Ho&agrave;ng Phạm Gia Khang &ndash; sinh vi&ecirc;n ĐH C&ocirc;ng nghệ King Mongkut&rsquo;s&nbsp;Thonburi Vietnam chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, đo&agrave;n đại biểu ISSF cũng đ&atilde; c&oacute; chuyến thăm v&agrave; giao lưu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng, v&agrave; tham quan t&ograve;a nh&agrave; thư viện nổi tiếng của trường. Chuyến giao lưu đ&atilde; mở ra cơ hội học hỏi, hướng tiếp cận mới về học thuật v&agrave; nghi&ecirc;n cứu cho sinh vi&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu về kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; quan hệ quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31703/1_A%20hau%20Thuy%20An%20(5)%20-%20Copy.JPG" style="height:397px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu ISSF tham quan thư viện nổi tiếng của ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TPHCM</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n tiếp tục tham quan Bảo t&agrave;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh Tại đ&acirc;y, c&aacute;c đại biểu nước ngo&agrave;i tỏ ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; h&agrave;o hứng khi được nh&igrave;n thấy c&aacute;c hiện vật lịch sử v&agrave; nghe kể về d&ograve;ng lịch sử Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31703/1_A%20hau%20Thuy%20An%20(4)%20-%20Copy.JPG" style="height:395px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Tại bảo t&agrave;ng TPHCM, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c nước chăm ch&uacute; quan s&aacute;t v&agrave; nghe giới thiệu về những hiện vật c&oacute; tuổi đời hơn 1 thế kỷ v&agrave; phương ph&aacute;p bảo quản cổ vật.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết trước đ&oacute;, 70&nbsp;đại biểu ISSF đ&atilde; c&oacute; chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm đầy th&uacute; vị c&ugrave;ng hội trại ISSF tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, với những hoạt động tập thể đầy s&ocirc;i nổi như thử th&aacute;ch vượt rừng, vượt s&ocirc;ng, đ&ecirc;m lửa trại thắt chặt t&igrave;nh hữu nghị giữa bạn trẻ 9 quốc gia đến với diễn đ&agrave;n năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N - ĐỨC DUY</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;