Đại biểu SSEAYP: "Đồ ăn Việt ngon lắm, người Việt dễ thương lắm"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(12).JPG" style="height:398px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trong 3 ng&agrave;y homestay tại Việt Nam, c&aacute;c đại biểu SSEAYP 2018&nbsp;đ&atilde; cảm nhận được tấm thịnh t&igrave;nh v&agrave; l&ograve;ng mến kh&aacute;ch của người d&acirc;n Việt khi được thưởng thức nhiều m&oacute;n ăn ngon v&agrave; nhận những m&oacute;n qu&agrave;&nbsp; kỷ niệm đặc biệt</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi giao lưu c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, 324 trong tổng số 329 đại biểu chương tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; đ&atilde; tạm chia tay nhau để di chuyển về nh&agrave; của c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i (homestay) ở tất cả c&aacute;c quận. Rất nhanh ch&oacute;ng c&aacute;c bạn đ&atilde; l&agrave;m quen v&agrave; th&iacute;ch nghi được với&nbsp; nếp sinh hoạt ở từng gia đ&igrave;nh v&agrave; sống như người Việt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i cũng b&agrave;y tỏ sự mến kh&aacute;ch khi d&agrave;nh cho c&aacute;c đại biểu những điều đặc biệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(6).JPG" style="height:446px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(8).JPG" style="height:445px; width:600px" /><br /> C&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i h&agrave;o hứng hướng dẫn c&aacute;c đại biểu nước ngo&agrave;i nấu những m&oacute;n ăn d&acirc;n d&atilde; đặc sản Việt Nam</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy.JPG" style="height:411px; width:600px" /><br /> Hai đại biểu h&agrave;o hứng thưởng thức m&oacute;n phở c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(4).JPG" style="height:431px; width:600px" /><br /> Kh&ocirc;ng chỉ thưởng thức những m&oacute;n ăn ngon, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc; v&agrave; gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i&nbsp;c&ograve;n sẵn s&agrave;ng l&agrave;m hướng dẫn vi&ecirc;n đưa c&aacute;c đại biểu tham quan nhiều địa danh nổi tiếng v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh lịch sử của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(10).JPG" style="height:451px; width:600px" /><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(2).JPG" style="height:429px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(3).JPG" style="height:347px; width:600px" /><br /> &Aacute;o d&agrave;i l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; kỷ niệm kh&ocirc;ng thể thiếu m&agrave; c&aacute;c đại biểu&nbsp;được gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i tặng, thể hiện tấm thịnh t&igrave;nh của người Việt Nam</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Những ng&agrave;y gh&eacute; thăm Việt Nam cũng l&agrave; sinh nhật của một số đại biểu. Nữ đại biểu L&agrave;o v&agrave; Indonesia được gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i tổ chức sinh nhật c&ugrave;ng ng&agrave;y với b&eacute; g&aacute;i của gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i Quận 11</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(5).JPG" style="height:439px; width:600px" /><br /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; đến thăm c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i v&agrave; tặng qu&agrave; lưu niệm cho c&aacute;c đại biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31696/DSC_0076%20-%20Copy%20(9).JPG" style="height:424px; width:600px" />&nbsp;<br /> 3 ng&agrave;y sống c&ugrave;ng những gia đ&igrave;nh Việt tuy kh&ocirc;ng d&agrave;i nhưng đ&atilde; để lại nhiều ấn tượng kh&oacute; phai với 324 đại biểu SSEAYP 2018.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ tiễn t&agrave;u sẽ diễn ra l&uacute;c 15:30 chiều 5/12 tại Cảng C&aacute;t L&aacute;i - Lữ đo&agrave;n 125 V&ugrave;ng 2 Hải qu&acirc;n</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY - L&Ecirc; VĨNH</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;