Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-A.JPG" style="height:407px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản c&ugrave;ng 329 đại biểu thanh ni&ecirc;n 10 nước đ&atilde; cập cảng C&aacute;t L&aacute;i (TPHCM) v&agrave;o chiều 2/12</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương&nbsp;tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản (SSEAYP) l&agrave; hoạt động giao lưu văn h&oacute;a quốc tế d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; diễn ra 45 năm. Năm nay chuyến xuy&ecirc;n biển tr&ecirc;n chiếc t&agrave;u khổng lồ Nippon Maru khởi h&agrave;nh từ Nhật Bản đ&atilde; đi qua tất cả c&aacute;c nước ven biển Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Việt Nam l&agrave; điểm đến cuối c&ugrave;ng chở theo 329&nbsp;đại biểu thanh ni&ecirc;n, đ&atilde; cập cảng C&aacute;t L&aacute;i v&agrave;o trưa 2/12. Mỗi quốc gia cũng đ&atilde; gửi lời ch&agrave;o Việt Nam bằng những phong c&aacute;ch cực kỳ&nbsp;ấn tượng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%201%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Con t&agrave;u Nippon Maru đưa 329 bạn trẻ đại diện cho Nhật Bản v&agrave; 9 nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh SSEAYP qua nhiều quốc gia v&agrave; đ&atilde; cập&nbsp;cảng C&aacute;t L&aacute;i, thuộc Lữ đo&agrave;n 125 - V&ugrave;ng 2 Hải qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/DSC_0018.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> H&agrave;ng trăm bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh vẫy cờ ch&agrave;o mừng c&aacute;c đại biểu đến TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-A.JPG" style="height:407px; width:600px" /><br /> 29 đại biểu&nbsp;của đo&agrave;n Việt Nam c&oacute; m&agrave;n &ldquo;ch&agrave;o s&acirc;n&rdquo; độc đ&aacute;o với những vũ điệu m&uacute;a cờ&nbsp;s&ocirc;i động&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-B.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n đại biểu đến từ &quot;Xứ Vạn Đảo&quot;&nbsp;Indonesia trong trang phục giao lưu quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-C.JPG" style="height:415px; width:600px" /><br /> M&agrave;n m&uacute;a cờ gửi lời ch&agrave;o Việt Nam&nbsp;của c&aacute;c bạn trẻ t&agrave;i năng đến từ Vương quốc Campuchia&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-D.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Những ch&agrave;ng trai c&ocirc; g&aacute;i L&agrave;o rạng rỡ m&uacute;a cờ trong trang phục truyền thống</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-E.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đại biểu đến từ &ldquo;Đất nước Mặt trời mọc&rdquo; l&agrave; đo&agrave;n c&oacute; đ&ocirc;ng th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia SSEAYP nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-F%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n&nbsp;đến từ &quot;Đảo quốc Sư tử&quot; Singapore</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-G.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n đại biểu&nbsp;Malaysia</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-H.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Nữ đại biểu trong đo&agrave;n Philippine</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-K.JPG" style="height:385px; width:600px" /><br /> C&aacute;c đại biểu đến từ Th&aacute;i Lan</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/Hinh%202-M.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Những đại biểu trẻ đến từ vương quốc Brunei Darusalem</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/DSC_0124.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n c&ugrave;ng qu&yacute; l&atilde;nh đạo trung ương v&agrave; th&agrave;nh phố tặng hoa cho đại diện c&aacute;c quốc gia tham dự SSEAYP lần thứ 45 năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/LHK_4971.JPG" style="height:401px; width:600px" /><br /> C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tặng khăn rằn v&agrave; n&oacute;n tai b&egrave;o l&agrave;m qu&agrave; kỷ niệm cho tất cả đại biểu&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31689/DSC_0141.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh sẽ thăm Việt Nam trong 4 ng&agrave;y v&agrave; c&aacute;c đại biểu SSEAYP&nbsp;v&agrave; tham gia nhiều hoạt động th&uacute; vị như:&nbsp;trải nghiệm sống c&ugrave;ng người d&acirc;n, giao lưu văn h&oacute;a tại nhiều trường đại học tại TP.HCM, tham quan những địa danh nổi tiếng của th&agrave;nh phố ...</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY - &Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;