Thành Đoàn xét trao giải thưởng Ngòi bút trẻ dành cho tác phẩm viết về công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#696969"><strong><span style="font-size:14px">Giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh được Ban Thường vụ Thành Đoàn trao tặng cho các T&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu, c&oacute; gi&aacute; trị của c&aacute; nh&acirc;n hoặc tập thể ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n của c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; (kh&ocirc;ng&nbsp;quy định v&ecirc;̀ đ&ocirc;̣ tu&ocirc;̉i).</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giải thưởng được trao với mong muốn th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng được cơ quan c&oacute; thẩm quyền cấp giấy ph&eacute;p hoạt động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ cho t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu được x&eacute;t trao định kỳ 01 năm/lần v&agrave;o th&aacute;ng 12 h&agrave;ng năm, gắn với tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em><strong>Loại hình, th&ecirc;̉ loại, các thức nh&acirc;̣n tác ph&acirc;̉m, ti&ecirc;u chí xét giải thưởng:</strong></em> Theo Th&ocirc;ng báo s&ocirc;́ 572-TB/TĐTN-BTG ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn đính kèm với thư đi&ecirc;̣n tử và các bi&ecirc;̉u m&acirc;̃u đính kèm <em>(M&acirc;̃u 1 dành cho cá nh&acirc;n; M&acirc;̃u 2 dành cho nhóm tác giả).</em> <strong>Thời gian nh&acirc;̣n các ph&acirc;̉m dự thi: từ ng&agrave;y ban h&agrave;nh th&ocirc;ng b&aacute;o <span style="color:#FF0000">đến ng&agrave;y 30/11/2018.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="height:15px; width:16px" />&nbsp;<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2018/11/18827/572tbtv-giai%20thuong%20Ngoi%20but%20Tre%202018.docx">tải file </a></strong></p> <div><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="height:15px; width:16px" /><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2018/11/18827/kem%20572tbtv-Mau%20khai%20thtich%20NBT.docx">&nbsp;Mẫu th&agrave;nh t&iacute;ch</a></strong></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban T&ocirc;̉ chức giải thưởng Ngòi bút Trẻ dành cho tác ph&acirc;̉m báo chí vi&ecirc;́t v&ecirc;̀ c&ocirc;ng tác Đoàn &ndash; H&ocirc;̣i &ndash; Đ&ocirc;̣i và phong trào thanh thi&ecirc;́u nhi thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh năm 2018 rất&nbsp;mong sẽ nh&acirc;̣n được c&aacute;c t&aacute;c phẩm tham gia giải thưởng đ&ecirc;́n từ&nbsp;anh, chị phóng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n t&acirc;̣p vi&ecirc;n, c&ocirc;̣ng tác vi&ecirc;n c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&acirc;n trọng.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;